Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 20. 12. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 20. 12. 2021

20. 12. 2021

10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na 20.12.2021 od 10:00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 20. 12. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 20. 12. 2021

Program:

Zahájení, úvodní formality

1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

2. Změny v orgánech Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. - Na stůl

3. Změna ve Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

4. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

5. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2022 - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

6. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Mulačova nemocnice s.r.o. - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

7. Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

8. Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Tachov - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

9. Účelová dotace na rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

10. Prodloužení termínů realizace projektů obcí a u obce Bukovník také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard

11. Poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury a uzavření veřejnoprávních smluv - Ing. Josef Bernard

12. Poskytnutí individuální dotace na podporu zpracování studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá a uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ing. Josef Bernard

13. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 15 zpracovaná v roce 2021 - Ing. Josef Bernard

14. Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 a 2017 - Ing. Josef Bernard

15. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace - uzavření dodatku - Ing. Josef Bernard

16. Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

17. Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 - rozpočtová oblast Zastupitelé - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

18. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

19. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR, s. p. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

20. Bezúplatné nabytí podílu pozemku a výkup podílů pozemku v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov, MZ, JK - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

21. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

22. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Plešnice - SÚS PK, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

23. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nevolice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

24. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

25. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

26. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

27. Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Výrobní společnost Čerchov a. s. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

28. Výkup pozemku v k. ú. Komorno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x SJ, IJ, VJ - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

29. Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost OSEVA Seeds s.r.o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

30. Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ŠS - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

31. Výkup pozemku v k. ú. Tužice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

32. Výkup pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-PB a LB - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

33. Výkup pozemků v k. ú. Dolní Bělá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x BJ - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

34. Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

35. Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JP - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

36. Směna pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x AČ - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

37. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

38. Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 401/21 - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

39. Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

40. Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x S. Ř. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

41. Prodej pozemku v k.ú. Horšov x B. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

42. Prodej pozemku v k.ú. Horšov x Š. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

43. Prodej pozemku v k. ú. Starý Kramolín formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

44. Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

45. Pojistná smlouva č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

46. Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

47. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřízených Plzeňským krajem - Mgr. Rudolf Salvetr

48. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 - Mgr. Rudolf Salvetr

49. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. - Mgr. Rudolf Salvetr

50. Schválení spolufinancování projektu Sportovní hala pro žákovský fotbal – SK PLZEŇ 1894 - projekt zapojený do výzvy Národní sportovní agentury - Mgr. Rudolf Salvetr

51. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. - Mgr. Rudolf Salvetr

52. Sloučení Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 se Základní uměleckou školou, Plzeň, Terezie Brzkové 33 - Mgr. Rudolf Salvetr

53. Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 - oblast Kultura - rastrové smlouvy - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

54. Dotace na opravu památníku padlým v 1. a 2. světové válce v Hrádku - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

55. Projekt Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

56. Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 - Ing. Pavel Čížek

57. Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 - Ing. Pavel Čížek

58. Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek

59. Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko - Ing. Pavel Čížek

60. Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně - Ing. Pavel Čížek

61. Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování - rozdělení dotací - Rudolf Špoták

62. Vyrovnávací platby 2022 - sociální služby; změna Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraje pro rok 2022 - Rudolf Špoták

63. Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň - Rudolf Špoták

64. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022 - Rudolf Špoták

65. Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje - Rudolf Špoták

66. Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 - Rudolf Špoták

67. Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 - Rudolf Špoták

68. Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa - Pavel Hais

 

Blok výborů:

69. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka

70. Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Kroc

71. Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jiří Hanousek

72. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje - MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

73. Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Libor Picka

74. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek

75. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Tichý

76. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Radka Trylčová

77. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jitka Kylišová

78. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje - Eva Trůková

79. Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jiří Uhlík, MBA

80. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje - Michal Šašek

81. Zpráva o kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje za II. pololetí roku 2021 - Mgr. Jiří Pek

 

Blok informativních zpráv:

82. IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

83. IZ – Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

84. IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Mgr. Rudolf Salvetr

85. IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 - Mgr. Rudolf Salvetr

86. IZ - Nepřijetí a vratka investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 - Mgr. Rudolf Salvetr

87. IZ – Projekt Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - IROP REACT-EU - Rudolf Špoták

88. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK

89. Diskuse, různé

 

Závěr

Autor: Václav Cinádr