Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Daniel Soutner: Akce pro veřejnost a jejich rozvoj

Daniel Soutner: Akce pro veřejnost a jejich rozvoj

28. 6. 2024

Kvalitní proces a jeho zlepšování je velkým předpokladem, že se nám bude dařit neustále rozvíjet akce pro veřejnost ve smyslu kvality umělecké produkce, přinášení nových impulzů a rozvoje publika. Nelze předpokládat, že se podaří celý proces změnit naráz, ale je dobré si připomínat, že i v oblasti produkování akcí pro veřejnost je prostor pro další rozvíjení a obměňování obsahu, zvyšování úrovně produkčního a technického zajištění  a hledání nových podob a formátů.

 

Daniel Soutner: Akce pro veřejnost a jejich rozvoj

Daniel Soutner: Akce pro veřejnost a jejich rozvoj

Jak je to u nás na obvodě Plzeň 4? Současný stav má od dobré praxe dost daleko: teprve po diskusích v zastupitelstvu jsme se dostali k tomu, že zastupitelé mohou nahlédnout do rozpočtů jednotlivých akcí. Ovšem až potom, co je objednána. Strategie akcí neexistuje, příslušná komise (Komise pro kulturu, sport a investiční příspěvky) o akcích neví nic a ani nedochází k žádnému zpětnému hodnocení akcí. Samozřejmě nejde jen o kvalitu a koncept, ale i o peníze – každá akce znamená desetitisíce až statisíce z rozpočtu obvodu.

Jak si myslíme, že by mohl takový proces vypadat?

Zlatý standard:

 • Stanovení jasných kritérií a cílů: Je důležité mít jasné cíle, čeho chce městský obvod akcemi pro veřejnost dosáhnout (např. podpora místní kultury, zvýšení návštěvnosti obvodu, zapojení místní komunity, co nejvyšší návštěvnost na akcích atd.). Kritéria by měla být jasně formulovaná, aby bylo zřejmé, jaké typy akcí městský obvod podporuje, a dále také měřitelná, aby bylo možné průběžné vyhodnocování procesu. 
  • Promyšlená dramaturgie: Komise pro kulturu, sport a investiční příspěvky nebo externí subjekt by dle těchto kritérií a cílů měla Radě obvodu vypracovat roční či střednědobou dramaturgii akcí:
  • Cílení na různé skupiny diváků: Dramaturgie by měla zohlednit rozmanitost publika. To znamená, že by měly být nabízeny programy pro různé věkové skupiny, zájmové skupiny a preference. Cílem by měl být rozvoj publika – tak abychom rozšiřovali skupiny obyvatel, které na akce chodí. Diverzifikace cílových skupin umožní většímu množství obyvatel obvodu, včetně minorit, identifikaci s pořádanými akcemi a tím upevní vztah občan – obvod.
  • Spolupráce s místní kulturou a komunitou: Akce by měla reflektovat a zapojit místní kulturu a komunitu. To může zahrnovat spolupráci s místními umělci, spolky vč. těch neformálních, zahrnutí místních tradic nebo podporu místních podniků a služeb.
  • Důraz na inovace, kreativitu a současnost: K zajištění nezapomenutelného zážitku by měla dramaturgie podporovat inovativní a kreativní přístupy ve výběru a prezentaci programu. To může zahrnovat experimentální umělecké formy, nové technologie a interaktivní prvky. Můžeme tu uvažovat i jiné formy akcí než jen “stánky-jídlo-hudba”, například loutkový průvod nebo jiné podoby umělecké produkce, která využívá prostor ulic.
  • Dramaturgická příprava: Při promyšlené dramaturgii by se nám těžko stalo, že se většina akcí podporovaných z rozpočtu MO bude točit kolem alkoholu (Česko má velký problém s alkoholismem) a kolem masitého a nezdravého jídla (Česko má problém s obezitou, Plzeňský kraj s rakovinou tlustého střeva)
  • Diverzifikace úrovně akcí: Dramaturgie též může přijít s jednou profilovou akcí pro obvod, jejíž zásah bude regionální až celostátní.
 • Transparentní výběrové řízení: Vytvoření transparentního procesu pro výběr akcí, které budou podpořeny. To by mělo zahrnovat veřejné výzvy, jasné termíny a kritéria pro přihlášení a výběr projektů, odkaz na strategický dokument. Případně pokud je to výběr bez výběrového řízení, alespoň odůvodnění, proč oslovujeme toho či onoho pořadatele.
 • Rozdělení umělecké produkce a komerčního eventu: Pro akce, které mají komerční potenciál vytvořit poptávku, vypsat výběrové řízení a nechat si zaplatit za zábor. Příkladem mohou být Doubravecké slavnosti vína, kde obvod platí 184 000 Kč proti podobné akci v centru u Branky, kde naopak pořadatel platí městu.
 • Zapojení veřejnosti: Veřejnost by měla mít možnost vyjádřit své názory na plánované akce pro veřejnost. To může být prostřednictvím veřejných setkání, online platforem nebo průzkumů veřejného mínění. Zapojení veřejnosti a spolků pak může být i při samotných akcích, tak jak to v Plzni umíme při Slavnostech svobody nebo oslavách 28. října.
 • Stanovení rozpočtu a financování: Rozpočet na akce pro veřejnost by měl být jasně stanoven a veřejně dostupný, stejně jako nabídky pro jednotlivé akce. Financování by mělo být transparentně rozděleno mezi vybrané projekty na základě předem stanovených kritérií. 
 • Monitoring a hodnocení: Po každé akci by mělo proběhnout hodnocení, zda byly cíle akce splněny a jaká byla její návštěvnost a přijetí veřejností. Výsledky hodnocení by měly být veřejně dostupné a použité pro plánování budoucích akcí. Hodnocení provádí pořadatel i komise pro kulturu (nebo Rada).
 • Zajištění návaznosti a rozvoje: Rada obvodu by měla pravidelně revidovat a aktualizovat své plány a postupy na základě zpětné vazby a hodnocení, aby se zajistilo, že akce pro veřejnost jsou stále relevantní a efektivní.
 

Příklad dobré praxe: Fajný Třinec

Kdybychom chtěli jít ještě dál, pojďme se podívat na příklad dobré praxe z města Třinec, který může být inspirací pro náš obvod. Třinec spustil projekt participativního rozpočtu s cílem vtáhnout občany do plánování a realizace kulturních, sportovních a komunitních aktivit. Níže shrnu klíčové aspekty tohoto projektu a jeho výhody.

Jak to funguje?

1 . Výběr projektů:

Občané a místní spolky navrhují projekty, které by rádi realizovali. Po veřejném hlasování byly vybrány nejzajímavější projekty.

2. Rozdělení financí:

Na projekt bylo vyčleněno 300 000 Kč. 150 000 Kč na akce v centru města, 150 000 Kč na akce v příměstských částech. Každý vítězný projekt získal 30 000 Kč.

3. Realizace projektů:

Vítězné projekty budou realizovány od června do září 2024. Účastníci musí po skončení akce vyplnit závěrečnou zprávu. 

4 . Vítězné projekty - příklady:

 • Atletický festival
 • Koncert argentinské hudební skupiny "La orquesta informal"
 • Hokejbal mezi paneláky
 • Komunitní piknik v Oldřichovicích
 • Letní filmové BBQ v Oldřichovicích
 • Anakonda Javorový - noční výstup
 • Spoluden - Pojďme se hýbat, tvořit a bavit se

 

Výhody participativního rozpočtu (které jsou možná zřejmé, ale shrňme si je):

Zapojení občanů: Aktivní účast občanů zvyšuje jejich zájem o dění ve městě a pocit sounáležitosti. Občané mají možnost přímo ovlivnit, jaké akce se budou konat.

Podpora komunitních a kulturních aktivit: Projekty podporující komunitní a kulturní život ve městě. Rozmanité akce přispívají k bohatšímu a pestřejšímu společenskému životu.

Transparentnost a férovost: Jasně stanovená pravidla a veřejné hlasování zajišťují transparentní výběr projektů. Finanční podpora je rozdělena rovnoměrně mezi centrum města a příměstské části.

Podpora místních iniciativ: Projekt podporuje místní spolky a jednotlivce v realizaci jejich nápadů. Finanční podpora umožňuje realizaci akcí, které by jinak nemohly být uskutečněny.


Zdroj: https://fajnytrinec.cz/participativni-rozpocet/2024