Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Aktuality Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 4. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 4. 2021

19. 4. 2021

4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 19. 4. 2021 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 4. 2021

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 4. 2021

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
2. Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
3. Změna uvolněných funkcí předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
4. Volba předsedy a členů Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
5. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
6. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021 - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
7. Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic Sv. Jiří, o.p.s. - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
8. Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - Mulačova nemocnice s.r.o. - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
9. Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - PRIVAMED a.s. - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
10. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
11. Prodloužení termínů realizace projektů - Ing. Josef Bernard
12. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací - Ing. Josef Bernard
13. Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 1. část - Ing. Josef Bernard
14. Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2021 - Ing. Josef Bernard
15. Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2021 - Ing. Josef Bernard
16. Dotační program Podpora včelařství (2021) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - Ing. Josef Bernard
17. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
18. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov, středisko Plzeň - sever x obec Chotíkov - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
19. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Budětice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
20. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Vstiš - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
21. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Domov sociálních služeb Liblín x obec Kozojedy - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
22. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
23. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
24. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Puclice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
26. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
27. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka, v k. ú. Křimice a v k. ú. Plzeň 4 - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
28. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice a k. ú. Pasečnice a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
29. Výkup pozemku v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Podhoran Černíkov a. s. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
30. Výkup pozemku v k. ú. Uhliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x IMŽ - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
31. Výkup pozemků v k. ú. Líšná u Zbiroha a k. ú. Ostrovec u Terešova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JC-M - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
32. Výkup pozemku v k. ú. Chlístov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VB, MP - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
33. Výkup ideálních spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
34. Směna pozemků v k. ú. Vílov, v k. ú. Švihov u Klatov a v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
35. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Olešná u Hořovic - Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
36. Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni - Mgr. Rudolf Salvetr
37. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje - Mgr. Rudolf Salvetr
38. Dodatek č. 17 zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o. - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
39. Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Západočeské muzeum v Plzni a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
40. Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury - PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
41. Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021 - Ing. Pavel Čížek
42. Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423/520 pro rok 2021 - Ing. Pavel Čížek
43. Dodatek č. 36 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Ing. Pavel Čížek
44. Darování části silnice II/180 a části silnice III/1807 do majetku města Třemošná - Ing. Pavel Čížek
45. Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 - Ing. Pavel Čížek
46. Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje - Ing. Pavel Čížek
47. Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2021 – změna rozdělení dotací - Rudolf Špoták
48. Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2021 - Rudolf Špoták
49. Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení finanční dotace - Rudolf Špoták
50. Poskytnutní dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 1. kolo - Pavel Hais
51. Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021 - poskytnutí dotací - JUDr. Marcela Krejsová
52. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací - JUDr. Marcela Krejsová
53. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací - JUDr. Marcela Krejsová
54. Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 - JUDr. Marcela Krejsová
55. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj – Vltava - JUDr. Marcela Krejsová
Blok výborů:
56. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kaje - Petr Vanka
57. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje - MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
58. Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jiří Uhlík, MBA
59. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Pek
60. Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jiří Hanousek
61. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje - Michal Šašek
62. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje - Eva Trůková
63. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek
64. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Tichý
65. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Michaela Opltová
66. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jitka Kylišová
67. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Radka Trylčová
68. Nesouhlas s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje, respektive s postupy MPO a SÚRAO při řešení situace, jak nakládat s radioaktivními odpady (materiály) - Mgr. Radka Trylčová
69. Informativní zpráva - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020 - Mgr. Rudolf Salvetr
70. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
71. Diskuse, různé
Závěr

Autor: Václav Cinádr