Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj I-KAP, je to zaklínadlo, či tajné heslo?

I-KAP, je to zaklínadlo, či tajné heslo?

24. 3. 2019

Citace z webových stránek PU kraje: „Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Cílem projektu I- KAP je implementovat Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje v oblastech, které jsou pro kraj prioritní. Konkrétně se jedná o podporu rozvoje polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, poskytování kariérového poradenství a zpracování školské inkluzivní koncepce kraje.“ Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, žáci MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

I-KAP 2019

I-KAP 2019

Tento projekt realizuje Pardubický kraj v období od 1. února 2018 do 31. prosince 2020. Celkové způsobilé výdaje jsou 89 milionů Kč. 95% získáme z EU a část i od státu. 5% zaplatí Pardubický kraj ze svého rozpočtu, to je 4,46 milionů Kč.

Projekt obnáší tyto klíčové aktivity:

·  řízení projektu

·  podpora polytechnického vzdělávání

·  podpora čtenářské a matematické gramotnosti

·  rozvoj kariérového poradenství

·  tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Kraj je příjemcem dotace a má celý projekt na starost. Při jeho realizaci spolupracuje s vybranými organizacemi. Jsou to Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje a Centrum uznávání celoživotního učení.

Účastníci projektu získají potřebné informace, znalosti a poté zkušenosti. Je již nakoupeno a ještě bude nakoupeno velké množství speciálního vybavení a pomůcek do všech typů škol. Důraz je kladen na odborné technické školy.

V pondělí 18. 3. 2019 jsem byla jako gesční radní přizvána k zahájení konference do kongresového centra Jezerka v Seči. Název dvoudenní konference zněl CESTY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ, který pořádal partner Pardubického kraje Centrum celoživotního vzdělávání. Sešlo se zde na sto výchovných poradců základních a středních škol, aby vyslechli přednášky, které se týkají jejich práce.

Jsem ráda, že projekt I-KAP se daří úspěšně realizovat. Probíhají nákupy vybavení do škol a pracovníci škol si zvyšují své vědomosti.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace (STAN)
 

Autor: Hana Štěpánová

Fotoalbum