Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Školstvím hýbou „ONIVky“

Školstvím hýbou „ONIVky“

31. 3. 2023

Co jsou ONIV?

 

Všichni si můžeme ledaskde přečíst, že ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV) jsou pojmově definovány školským zákonem jako výdaje, které nejsou platy, pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, pojistným na veřejné zdravotní pojištění nebo přídělem fondu kulturních a sociálních potřeb. Zároveň platí, že pod ostatní neinvestiční výdaje nelze zahrnout ani odměny za práci konanou mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), neboť společně s prostředky na platy i tyto prostředky jsou vládou regulovány a usnesením vlády stanovovány jako závazný/nepřekročitelný limit.

Jana Přecechtělová, krajská předsedkyně STAN Olomouckého kraje

Jana Přecechtělová, krajská předsedkyně STAN Olomouckého kraje

Školy je využívají zejména na výdaje na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, ale i o náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost, jakožto náklad vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů.

Školský zákon (ani jiný právní předpis) nestanovuje žádný závazný parametr či způsob výpočtu výše těchto prostředků, což znamená, že z pohledu státního rozpočtu se tak nejedná o mandatorní výdaj. ONIVy jsou stanovovány na každý rok, jejich výše není vázána na zákon.

„ONIV prostředky v regionálním školství byly stanoveny na rok 2020 ve výši 1,74 mld. Kč, v roce 2021 zaznamenaly výrazný nárůst na 3,21 mld. Kč, protože byl spojený s investicemi do IT techniky a technologií, které byly spojeny s dobou COVIDu. Objem ONIV pro rok 2022 činil dokonce 3,51 mld. Kč, z čehož 1,24 mld. Kč byl z Národního plánu obnovy. Velmi podobná situace platí i pro rok 2023“ vyjmenoval Oldřich Vávra, expert na školství a bývalý starosta obce Tupesy.

Výraznou změnou oproti roku 2020 však činil objem peněz, které byly spojeny s náhradami mezd za tzv. karenční dobu, které ve spojení s karanténami a nemocností výrazně narostla. „Školy tak prakticky přišly o polovinu prostředků, někde i 100%, určených na pomůcky a výdaje spojené s výukou a byly vázány na zákonné výdaje spojené s náhradou za nemoc“ vysvětluje předsedkyně STAN Olomouckého kraje, Mgr. Jana Přecechtělová. Chybějící prostředky dokrývali většinově zřizovatelé nebo byly kráceny výrazně výdaje na učebnice, pomůcky, či vybavení.

Autor: Alena Hálková