Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Olomoucký kraj nevzkvétá. Zastupitele vládnoucí krajské koalice to asi netrápí.

Olomoucký kraj nevzkvétá. Zastupitele vládnoucí krajské koalice to asi netrápí.

7. 7. 2019

V pondělí 24. června 2019 se uskutečnilo 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj patří mezi nejslabší z hlediska výkonnosti ekonomiky i standardů kvality života jeho občanů. Senátorka a zastupitelka Jitka Seitlová proto navrhla, aby vedení kraje apelovalo na vládu ČR ve věci Strategie 21 a prosadilo definování a vytvoření specifických zvýhodněných podmínek pro rozvoj všech strukturálně oslabených krajů, kam patří i Olomoucký kraj (tedy nejen těch uhelných jako tomu bylo doposud). Důležité je nastavení administrativně jednodušších a pro slabé regiony reálně dosažitelných podmínek pro získávání dotací a jejich cílení na úroveň okresů, ORP a samotných obcí.

Na krajské úrovni je nutné opustit současný systém nahodilých dotací a nejprve důkladnou analýzou zjistit, co oslabeným oblastem kraje chybí a poté skrze zvýhodněné bodové hodnocení a speciální dotační programy těmto oblastem pomoci. Pro nastartování ekonomiky je rovněž nutné pomáhat malým a středním podnikatelům při zpracování projektů.  Zastupitelstvo nicméně tento návrh nepřijalo.

Na základě návrhu zastupitele a člena dopravní komise Petra Daňka (za Starostové ProOlomoucký kraj) byl z jednání krajského zastupitelstva stažen bod s názvem Změna Notifikací pro provozní soubory Elektrická síť Střed a Elektrická síť Nová infrastruktura na období 2023-2032. Tento bod měl za cíl oznámit úmysl uzavřít smlouvu o provozování regionální drážní dopravy na deset let s Českými drahami, což je v rozporu s předchozím projednáváním na zastupitelstvu. Na dřívějších zasedáních zastupitelstva bylo domluveno, že zmíněné elektrifikované tratě nebudou zadávané přímo Českým drahám, ale proběhne veřejná soutěž na dopravce, který nabídne pro Olomoucký kraj nejlepší řešení. Zastupitel Daněk říká: „Tato změna nebyla řádně projednána v dopravní komisi kraje. Podporujeme původní nabídkové řízení, neboli veřejnou soutěž. Pokud se však během následujících jednání prokáže, že pro Olomoucký kraj bude výhodnější přímé zadání jednomu drážnímu dopravci, budeme od Rady Olomouckého kraje žádat o možnost účastnit se tržních konzultací s jednotlivými dopravci.“

Jitka Seitlová přivítala, že konečně došlo k připojení Olomouckého kraje do projektu "Obědy do škol", o které se zasazovala již na prosincovém jednání zastupitelstva v minulém roce. Zájem škol o program je skutečně značný, jak předpokládala.

Radim Sršeň poukázal na nesystémové zveřejňování žádostí o dotace z prostředků kraje.  „Požadujeme, abychom jako zastupitelé byli informováni o všech žádostech o dotace. Nemáme sumarizovanou výši požadovaných prostředků z dotačních titulů kraje. A to jak podpořených, tak nepodpořených. Těch, které schvaluje zastupitelstvo kraje i individuálních, které schvaluje Rada“ poukázal Sršeň.      

Předseda klubu Koalice pro Olomoucký kraj Ivo Slavotínek vyzval hejtmana k vyčíslení deficitu finančních zdrojů ve financování neinvestičních nákladů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Alarmující finanční situace těchto poskytovatelů v České republice pokračuje i přes nedávné rozhodnutí vlády o jejich částečném sanování. „Žádal jsem pana hejtmana o data o finančních deficitech jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a návrhu jejich sanování. Většina zastupitelů ANO, ČSSD a ODS to však odmítla.“ dodává Ivo Slavotínek. 

 

V Olomouci 24. června 2019

 

Mgr. Ivo Slavotínek, v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj

slavotinek@muvb.cz

+420 603 898 813

 

Ing. Radim Sršeň, PhD., v.r.

Předseda klubu krajských zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj

radim.srsen@gmail.com

+420 603 578 141