Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Krajská demokracie dostává na zadek

Krajská demokracie dostává na zadek

17. 12. 2019

Na včerejším jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) byl rozporován hned první bod programu, a to samotný program.

Krajská demokracie dostává na zadek

Krajská demokracie dostává na zadek

Předseda zastupitelského klubu Koalice pro Olomoucký kraj (KpOK) Ivo Slavotínek navrhl častější jednání zastupitelstva z důvodu velkého množství projednávaných bodů na jednotlivých zasedáních. „102 bodů na jedno zastupitelstvo, mnoho důležitých bodů až na stůl bez předchozího prostudování a následně kumulativní hlasování až o 20 bodech, které spolu navzájem nesouvisejí, je prostě příliš.“

Zastupitel Radek Brázda za Starosty ProOlomoucký kraj požádal o uvážlivé předkládání bodů v průběhu jednání tak, aby nevzniklo podezření z účelovosti. Slavotínek dále přišel s návrhem na usnesení, které ukládá Radě OK zapracovat do jednacího řádu ZOK povinnost pořizovat a archivovat audiovizuální záznamy ze všech jednání ZOK.  

V otázce rozpočtu na rok 2020 uvedl náměstek hejtmana Zemánek (ČSSD), že vláda neustále navyšuje mandatorní výdaje krajů (např. nárůst mezd, ztrátová veřejná doprava). Kraj navíc počítá ve svém rozpočtu s plánem nárůstu daňových příjmů o 8,4 %, což považuje předseda klubu KpOK za nereálné. Ekonomové očekávají spíše ekonomickou stagnaci než růst. Ve volebním roce 2020 plánuje kraj více prostředků do rozpočtu, ovšem bez náležitého finančního polštáře. Rozpočet tak bude napnutý. Zároveň je podle Slavotínka zarážející, že do investic míří nižší množství prostředků než v uplynulém roce.

Senátorka a krajská zastupitelka Jitka Seitlová zmínila, že Olomoucký kraj by měl zvážit zavedení participativního rozpočtu. Také se podivila nad převodem prostředků ze sociální oblasti do rezerv ve výši 5,7 milionu korun. Namísto toho by bylo možné tyto finance směřovat k navýšení nenárokových složek platu pracovníků v sociálních službách, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Předseda zastupitelského klubu Starostové ProOlomoucký kraj Radim Sršeň upozornil na obrovskou disproporci mezi prostředky do oblasti sportu a kultury, kdy do sportu jde tři a půl krát tolik peněz. Dále se podivil nad tím, že z celkového množství prostředků do kultury ve výši 53 milionů jde přímo do obcí jen 20 milionů. Předseda KpOK zkritizoval financování sportovišť na vesnicích, kdy namísto toho, aby byly financovány školní a komunitní sportoviště, dochází k financování těch komerčních. To je podle Slavotínka nejen nekoncepční, nežádoucí, ale také neudržitelný trend pro budoucí veřejné rozpočty kraje.    

Zastupitel Sršeň soudí, že do hospodářsky a sociálně ohrožených regionů ČR, ke kterým patří mj. severní část Olomouckého kraje, by měly mířit ne miliony, ale miliardy z národních i evropských prostředků. A žádá, aby kraj jednal o věcech, které se týkají strategie rozvoje těchto postižených regionů, široce partnersky se všemi důležitými aktéry. A nikoliv pouze s obcemi s rozšířenou působností, které nejsou ohniskem hlavních problémů, jak to stávající krajská koalice činí. Požaduje definici priorit v oblasti podpory venkova a především pak zavázání prostředků na hospodářsky a sociálně ohrožené regiony dlouhodobě (např. až na 7 let).

Opoziční zastupitelé nesouhlasí se zvyšováním podílu prostředků do individuálních dotací z 81 milionů na 96 milionů pro rok 2020, které má v kompetenci jen rada kraje, nikoliv krajské zastupitelstvo. To jej bere pouze na vědomí, neschvaluje. Opoziční zastupitelé rovněž požadují transparentní rozhodování kraje, a to především v oblasti rozdělování krajských dotací.

V posledních měsících dochází k velkým zpožděním linkových autobusů na Olomoucku a Přerovsku v důsledku stavebních prací na silnicích. Zastupitel Jurečka žádal, aby došlo k vyhodnocení těchto zpoždění v roce 2019 (resp. prosinec 2018-2019). Zpožďování autobusů v Olomouci je dle zastupitele Daňka (Starostové ProOlomoucký kraj) z velké části z důvodu, že autobusy nemají v dopravě preferenci například v podobě vyhrazených pásů. Navrhoval prodloužení časů dojezdu autobusů v důsledku rekonstrukcí tak, aby nedocházelo k situaci, že lidé budou dlouho čekat na zastávkách na svůj spoj. Nejen Olomoucký kraj se vydal cestou dezintegrace režimů ve veřejné dopravě. V každém kraji jsou nyní nastaveny jiné podmínky a tarify pro cestující, což celý systém veřejné dopravy v České republice značně znepřehledňuje. Je s podivem, že k tomu dochází v době, kdy ministerstvo dopravy i vedení Asociace krajů ČR jsou v rukou vládního hnutí ANO. V Olomouckém kraji bylo, po vlně kritiky ze strany opozice, upuštěno od záměru zrušení platnosti inKaret v krajských spojích, což by významně zdražilo cestování lidem do zaměstnání. „Lákadlo Českých drah, že od roku 2020 nasadí nízkopodlažní motorové vlaky, začíná mít vážné trhliny. Přitom tohle byl jeden z hlavních důvodů, proč dopravce zakázku na deset let dostal. Ve smlouvě s Olomouckým krajem není uvedeno, kdy musí České dráhy nízkopodlažní vozy zprovoznit. Harmonogram neznáme“, říká Daněk. Pokračuje „Teoreticky tedy můžou začít České dráhy se Stadlery jezdit až v roce 2029, aniž by byly ze strany kraje sankciovány. Jak to dopadne? S čím České dráhy v lednu vyjedou? Krajský náměstek pro dopravu nám na zastupitelstvu řekl, ať se necháme překvapit. Jednou už jsme ale překvapeni byli, v lednu 2018 nám překvapivě zkolabovala autobusová doprava.“

V rámci dotačního programu na podporu vysokoškolského vzdělávání došlo oproti roku 2018 k navýšení finančních prostředků o více než 100 %, a to z 10 milionů na 26 milionů. Je zde patrná disproporce mezi jednotlivými příjemci dotace, obzvlášť pak v neprospěch Univerzity Palackého. Brázda sdělil, že není problém s podporou vysokého školství, ale s tím, že k tomu dochází bez konkrétního plánu kraje, či v návaznosti na trh práce.  

Zastupitelé Koalice pro Olomoucký kraj a Starostové Pro Olomoucký kraj v neposlední řadě zkritizovali návrh Memoranda o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Navrhli jeho stažení, jelikož materiál nebyl projednán příslušnými krajskými komisemi a výbory, a není tudíž řádně připraven ke schválení krajským zastupitelstvem. Požadovali, aby byly prioritně řešeny například krajské silnice II. a III. třídy. „Nereálné nápady týkající se Baťova kanálu, které jsou navíc ekonomicky a ekologicky velmi problematické, považujeme za ztrátu času.“ shrnul Jurečka. Na základě argumentů opozice bylo memorandum nakonec z jednání staženo.

V závěru zasedání ZOK otevřel zastupitel František John (KpOK) téma obnovy alejí kolem krajských cest. „Kraj prostřednictvím SSOK spravuje komunikace II. a III. třídy. Stav alejí či trend jejich obnovy je ale z mého pohledu velmi žalostný (např. v roce 2018 bylo vykáceno 2500 stromů, vysázeno ale jen 1000!). A to by právě aleje měly díky svým krajinným a ekosystémovým funkcím napomoci řešit klimatické změny (prevence i adaptace). Nyní potřebujeme masívně vysázet stromy a hledat pro ně místo. Doprovodná zeleň kolem cest tento doposud plnohodnotně nevyužitý prostor nabízí. Samozřejmě, bezpečnost dopravy je na prvním místě. Ovšem nesmí být výmluvou pro masívní likvidaci aleji,“ shrnul situaci John.


V Olomouci 17. prosince 2019

Mgr. Ivo Slavotínek, v.r.
Předseda klubu krajských zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj
slavotinek@muvb.cz
+420 603 898 813

Ing. Radim Sršeň, PhD., v.r.
Předseda klubu krajských zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj
radim.srsen@gmail.com
+420 603 578 141