Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj K aktuální novele energetického zákona

K aktuální novele energetického zákona

16. 1. 2023

V souvislosti s novelou energetického zákona (lex OZE I), která reaguje na energetickou krizi a která zjednodušuje samotný administrativní proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, se několik kolegů starostů na mě důvěrně obrátilo s obavou, aby tato novela nevedla k nekontrolovanému zastavování zemědělské půdy solárními panely. Někteří také vyjádřili obavu, že obcím bude sebrána možnost rozhodovat o výstavbě obnovitelných zdrojů energie na svých katastrech. 

 

Mohu vás ubezpečit, že nikdo si žádnou nekontrolovanou výstavbu solárních farem na úrodné ornici nepřeje. Nikdo podruhé nechce zažívat patálie se solárními barony. Celou záležitost jsem podrobně konzultoval s odborníky na územní plánování z řad úředníků Ministerstva pro místní rozvoj. 

Poslanec Tomáš Müller

Poslanec Tomáš Müller

Novela energetického zákona, která musí ještě projít Senátem a podpisem prezidenta, si klade za cíl posilovat energetickou soběstačnost České republiky. Výstavba výroben z obnovitelných zdrojů musí probíhat v rovnováze mezi zájmy samospráv, investorů, energetických, ekologických a bezpečnostních zájmů obyvatel České republiky. Zde je tedy několik faktů, kterými odpovídám na otázky, které mi mnozí kladli:

Podle lex OZE I budou výrobny z OZE do instalovaného výkonu 50 kW ve volném režimu a nebudou vyžadovat jakékoliv povolení. To však platí pouze, pokud jsou umisťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. V nezastavěném území je vždy nutné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Výstavba OZE v nezastavěném území musí vždy projít povolovacím řízením bez ohledu na instalovaný výkon.

V povolovacím řízení má obec vždy postavení účastníka řízení a může pokaždé uplatňovat námitky, pokud s daným záměrem nesouhlasí. Nikdy nelze v nezastavěném území umístit výrobnu z OZE bez vědomí obce.

Pokud chce obec generálně omezit výstavbu OZE na svém území, je možné uvedené provést prostřednictvím změny územního plánu.

Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona obsahuje další speciální ochranu nezastavěného území, kdy jakýkoliv záměr v nezastavěném území nesmí být v rozporu s charakterem daného území. Vzhledem k tomu, že obec je vždy účastníkem daného povolovacího řízení, může uplatňovat námitky i v tom ohledu, že záměr ovlivňuje krajinný ráz a je tedy v rozporu s charakterem území a nelze jej povolit.

Pro jakékoliv užití zemědělské půdy pro nezemědělské účely je nutné odnětí ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Tomáš Müller