Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Hanácké senátor složil slib

Hanácké senátor složil slib

25. 11. 2020

Marek Ošťádal, hanácké senátor složil slib a stal se senátorem.  

Hanácké senátor složil slib

Hanácké senátor složil slib

Váženi,
mám za sebó prvni dně v horni komoře Parlamentô. Mosim řict, že to tam majó hezky. O svim vztahô k politice sem psal ôž nekolêkrát a toš se přêznám, že sem do teho šil trochô s obavó. Fšeci mě řikalê: hlavně tam mezê tema darebákama nezblbni, ať neskončiš jak oni. 

Do Senátô sem, jak správné nováček, vstópil s pokoró a přepravené naslóchat, abêch se tam co nédřiv ze fšeckym obeznámil. Bêlo mim velkym překvapenim, kdêž sem začal potkávat tê podlivá předpovědi „velky a zkaženy“ politikê. Ê vê jich nekolêk znáte. Só to třeba naši kandidáti na prezidenta, pan profesor Drahoš, pan Fischer a némladši z nich Marek Hilšer. Je tam spóstô dalšich profesoru, ale ê starostu a lêdi, co v žêvotě neco dokázalê. Velkym překvapenim mě pak bêl Václav Chaloupek, autor hromadê večerničku, kde každé zná minimálně Vydrýska. Jedna osobnosť vedle drôhé a fšeci slôšni, hodni, uctivi, trpělêvi a pokorni. V prvni chvilê sem si řikal, ešlê sem si nespletl barák.

Politika má špatny mino. To mino ale dělá naša Poslanecká sněmovna a vláda. Politicky stranê, kery se přetahôjó o moc a přê tym jim néni nic svaty. Lêdi, keři nám vládnó kolêkrát ani neznámê, protože se k mocê dostalê skovani na kandidátce politické stranê a historickê nigdá nic nedokázalê.

Senátor je ale jak starosta. Teho si lêdi volijó sami každyho jednyho podli mina, a tak nedajó hlas nekemô, keho aspoň trochô neznajó a o kym si nemêslijó, že bê je muhl dobře reprezentovat.

Bêl sem velêce překvapené, jak se tam o fšeckym diskutôje. Ti lêdi tam vidijó problémê našé dobê sténě tak, jak lêdi na dědinách, ve městech, zkrátka sténě jak lêdi, keři v tym skôtečnym světě žêjó normálni žêvotê. Tym že spóstô z nich je vzdělanéch a só v Senátô ôž vic let, ômijó tê věcê pomenovat a ômijó najit zpusobê, jak to správně vêřešêt. Škoda pak, že jejich dobry mêšlenkê ê názorê zabije to stádo prospěchářu v Poslanecké sněmovně. Je to smôtny. 

Svět je otočené narôbê. A to, co se fčêl děje, je tôze špatny. To ôž mosi vidět každé, kdo si nenechá mazat med kolem hôbê. Schodek v rozpočtô, keré ož vêřeši jenom konec světa, snaha ovládnót veřejny média a obrovské problém, keré se pomalê klôbe na povrch s dostavbó Dukovan. To neni dobry :((
Přichod do Senátô mě naplnil optimizmem, že eště só politici, keři só tadê pro lêdi, a keři ôdělajó fšecko proto, abê hájilê jejich skôtečny zájmê. Na drôhó stranô je ale zdrcujici dovidat se skôtečnó pravdô o stavô tehoto světa.

Marek Ošťádal, hanácké senátor


Vážení,
mám za sebou první dny v horní komoře Parlamentu. Musím říct, že to tam mají hezké. O svém vztahu k politice jsme psal už několikrát, a tak se přiznám, že jsem do toho šel trochu s obavou. Všichni mi říkali: hlavna tam mezi těmi darebáky nezblbni, ať neskončíš jako oni.

Do Senátu jsem, jako správný nováček, vstoupil s pokorou a připravený naslouchat, abych se tam co nejdříve se vším obeznámil. Bylo mým velkým překvapením, když jsem začal potkávat ty podle předpovědí „velké a zkažené“ politiky. I vy jich několik znáte. Jsou to třeba naši kandidáti na prezidenta, pan profesor Drahoš, pan Fischer a nejmladší z nich Marek Hilšer. Je tam spoustu dalších profesorů, ale i starostu a lidí, co v životě něco dokázali. Velkým překvapením mi pak byl Václav Chaloupek, autor spousty večerníčků, ze kterých každý zná minimálně Vydrýska. Jedna osobnost vedle druhé a všichni slušní, hodní, uctiví, trpěliví a pokorní. V první chvíli jsem si říkal, jestli jsem si nespletl barák.

Politika má špatné jméno. To jméno ale dělá naše Poslanecká sněmovna a vláda. Politické stran, které se přetahují o moc a přitom jim není nic svaté. Lidé, kteří nám vládnou, kolikrát ani neznáme, protože se k moci dostali schovaní na kandidátce politické strany a historicky nikdy nic nedokázali.

Senátor je ale jako starosta. Toho si lidé volí sami každého jednoho podle jména, a tak nedají hlas někomu, koho aspoň trochu neznají a o kom si nemyslí, že by je mohl dobře reprezentovat.

Byl jsem velice překvapený, jak se tam o všem diskutuje. Ti lidé tam vidí problémy naší doby stejně tak, jako lidé na vesnicích, ve městech, zkrátka stejně jako lidé, kteří v tom skutečném světe žijí normální životy. Tím, že spousta z nich je vzdělaných a jsou v Senátu už více let, umí ty věci pojmenovat a umí najít způsoby, jak to správně vyřešit. Škoda pak, že jejich dobré myšlenky a názory zabije stádo prospěchářů v Poslanecké sněmovně. Je to smutné.
Svět je otočený naruby. A to, co se teď děje, je moc špatné. To už musí vidět každý, kdo si nenechá mazat med kolem huby. Schodek v rozpočtu, který už vyřeší jenom konec světa, snaha ovládnout veřejná média a obrovský problém, který se pomalu klube na povrch s dostavbou Dukovan. To není dobré.

Příchod do Senátu mě naplnil optimismem, že jsou ještě politici, kteří jsou tady pro lidi, a kteří udělají vše proto, aby hájili jejich skutečné zájmy. Na druhou stranu je ale zdrcující dozvídat se skutečnou pravdu o stavu tohoto světa.

Marek Ošťádal, hanácké senátor