Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Dopravní terminál dokončen

Dopravní terminál dokončen

30. 4. 2021

Od  jara loňského roku probíhala realizace výstavby dopravního terminálu v prostoru mezi stávajícím vlakovým a autobusovým nádražím a směrem ke křižovatce u kolejí. Cílem této akce bylo především zajištění větší bezpečnosti cestujících v bezprostřední blízkosti obou nádraží, využití zanedbaných zpevněných ploch k parkování, zkulturnění daného prostoru výsadbou stromů a okrasné zeleně a z hlediska města k dořešení majetkoprávního vypořádání pozemků Českých drah a Správy železnic jejich převedením do majetku města.

Starostka Frýdlantu Helena Pešatová při slavnostním otevření

Starostka Frýdlantu Helena Pešatová při slavnostním otevření

Předání hotového díla se uskutečnilo nyní v dubnu letošního roku. Spolufinancování této stavby bylo zajištěno z dotačních fondů Evropské unie s dotací 90%. Celkové způsobilé výdaje projektu byly dle žádosti o dotaci cca 47 mil. Kč, předpokládaná výše dotace byla přiznána ve výši 42,3 mil. Kč. Ta se odvíjí od skutečných nákladů stavby po soutěži na výběr zhotovitele, které jsou oproti projektovému předpokladu nižší. Předpoklad finančního ukončení projektu je v únoru 2022.

Výstavbou terminálu došlo k revitalizaci původního autobusového stanoviště včetně okolí vlakového nádraží a nevzhledných prostor směrem k poště, které v minulosti sloužily převážně jako skladiště pražců, posypových a jiných materiálů v majetku Českých drah a Správy železnic. Došlo tedy ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb, zlepšení technického stavu autobusového nádraží, k vybudování chybějících parkovacích míst v řešené lokalitě a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí vybudovaného terminálu.

V rámci dopravního terminálu vznikla bezbariérová nástupiště s moderními autobusovými přístřešky a osvětlením, které jsou v prostoru křižovatky ulic Poštovní a Nádražní odděleny nově vzniklým parčíkem s lavičkami. Pro zpříjemnění okolí došlo k výsadbě stromů a keřů. V prostoru parčíku se počítalo i s vysazením „vánočního stromu“. V rámci stavby byl vybudován základ pro umělecky ztvárněnou konstrukci hodin, které budou tvořit významný architektonický prvek.

Dokončená stavba zahrnuje i úpravu zpevněných ploch v přednádražním prostoru s odstavným pruhem pro vozidla taxi, místo pro krátkodobé odstavení vozidel a v prostoru dřívější nevyužité dlážděné plochy podél kolejí vybudované parkoviště pro 93 vozidel. Součástí parkoviště bude zanedlouho i rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, kterou budou moci využít 2 vozidla současně. Tato stanice bude instalována v připraveném prostoru jejím vlastníkem, společností ČEZ, skupinou E- mobilita. V rámci stavby došlo dále k opravám a doplnění stávajících chodníků, k rekonstrukci veřejného osvětlení podél ulice Poštovní a k celoplošné úpravě povrchu ulice Poštovní v rozsahu prováděné stavby, tj. od pošty po vjezd k uhelným skladům, která byla realizována v závěru loňského roku.

Součástí prací byla i výstavba kanalizace s retenční nádrží pro zachycení dešťových vod, zajišťující odvodnění nově vybudovaných zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy v celém prostoru stavby, tj. v parčíku u autobusového terminálu i v prostoru podél ulice Poštovní.

Realizace se uskutečnila v souladu s projekčním návrhem a byla vedena v duchu zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě jak vybudováním přechodu pro chodce přes ulici Poštovní před budovou vlakového nádraží, tak vytvořením podmínek pro budoucí doplnění kamerového systému města.  Celý realizovaný prostor je řešen bezbariérově.

Stavební práce i vzhledem k trvajícím proticovidovým opatřením probíhaly v souladu s nastaveným harmonogramem, dokonce došlo oproti původním předpokladům ze strany zhotovitele ke zkrácení délky prováděných prací, a to i přes počáteční problémy s řešením koordinace prací při provádění přeložek inženýrských sítí v prostoru stavby a realizaci spodní stavby autobusového terminálu.

Vybudováním dopravního terminálu vznikl v rámci města Frýdlantu nad Ostravicí komfortní dopravní uzel, který plynule propojuje vlakovou a autobusovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost nejen obyvatel našeho města, ale také široké přilehlé oblasti a turistů přijíždějících k nám za poznáním a krásami Beskyd. Vybudované parkoviště zmírní požadavky na chybějící parkovací místa v bezprostřední blízkosti obou nádraží a tím i v samotném městě.

V blízké budoucnosti se také můžeme těšit na nové moderní vlakové soupravy a snad i na budoucí avízovanou elektrifikaci trati ve směru Ostrava - Valašské Meziříčí, čímž se rovněž zvýší rychlost a komfort dopravy.   Bezprostředně po dokončení této stavby dojde plynule k realizaci druhé etapy terminálu, která řeší revitalizaci zbylých prostor v místě bývalého sklenářství a bude navazovat na nově vybudovanou plochu a parčík naproti pošty.

První etapa je za námi, a proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci stavby podíleli. Projektantům, dozorům, zhotoviteli, dodavatelům, projektovým manažerům, poskytovatelům dotace, pracovníkům MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, a všem nejmenovaným, díky kterým se dílo podařilo!

Velký dík patří ale hlavně Vám, občanům našeho města, za trpělivost v průběhu stavby, kdy jste výstavbou terminálu byli omezeni.

Věříme, že nový terminál bude sloužit ke spokojenosti nám všem i občanům okolních obcí, stejně jako velkému množství návštěvníků Beskyd, kteří k nám přijíždějí.

 

Autor: L Honusek 2