Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Tiskové zprávy Rudolf COGAN: „tlak“ zastupitelů STAN přináší plody

Rudolf COGAN: „tlak“ zastupitelů STAN přináší plody

22. 6. 2021

Královéhradecký kraj má největší podíl investic, vztažený k celkovým výdajům kraje, v rámci České republiky

Rudolf COGAN: „tlak“ zastupitelů STAN přináší plody

Rudolf COGAN: „tlak“ zastupitelů STAN přináší plody

 Rozpočet na rok 2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva dne 9. 12. 2019, jako schodkový v objemu 400,0 mil. Kč, do rozpočtu totiž byl plánováno zapojení úvěru ve výši 400,0 mil. Kč na prioritní investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“. Schválený rozpočet tvořily výdaje 5 404 mil. Kč a příjmy 5 004 mil. Kč. 
Orgány kraje bylo schváleno celkem 5 rozpočtových změn, konečnou výši rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace a zapojení zdrojů z předcházejícího roku. 
Rok 2020 byl poznamenán covidem, přijetím zásadních restrikcí vlády celkovým dopadem na sociální a ekonomické poměry v ČR, současně i nepříznivým vývojem inkasa daňových příjmů krajů. Úvěr jsme začali čerpat 4 dny po vyhlášení prvních restrikcí vládou. 
Po všech provedených změnách byl schválen objem příjmů ve výši 16 627 mil. Kč, objem výdajů v částce 20 135 mil. Kč a schodek rozpočtu 3 508 mil. Kč, záporné saldo příjmů a výdajů bylo dokryto zapojením disponibilních zdrojů z r. 2019 a přijatým úvěrem ve výši 900 mil. Kč.

V průběhu roku byl rozpočet příjmů celkem upraven o 11 622 mil. Kč, z toho největší objem představovalo provedené posílení ze státního rozpočtu a státních fondů (11 353,9 mil. Kč), zejména z MŠMT (8 573,3 mil. Kč).

Výdaje byly čerpány objemem 17 824 mil. Kč na 88,5 % upraveného rozpočtu, v tom běžné výdaje byly realizovány v částce 14 310,7 mil. Kč a představovaly 80,3 % úhrnné výše výdajů a kapitálové činily 3 513,7 mil. Kč, tj. 19,7 %!!!
Největší podíl v oblasti běžných výdajů tvořily výdaje odvětví školství (8 986,5 mil. Kč), a to 50,4 %. Objemově velmi významným výdajem byla dopravní obslužnost (223 mil. Kč dotace MD ČR + 949 mil. Kč vlastní prostředky kraje) a na dotace poskytovatelům sociálních služeb (dotace MPSV 960,8 mil. Kč + 69,6 mil. Kč vlastní prostředky kraje), činnost vlastních zařízení v oblasti sociální péče byla podpořena částkou 247,8 mil. Kč, zdravotnických zařízení objemem 590 mil. Kč. 
Vlajkovou lodí - finančně nejnáročnější investiční akcí v roce 2020 byla 1. etapa modernizace a dostavby ON Náchod. Z vyčleněných 1 212 mil. Kč bylo vyčerpáno 855 mil. Kč (845 mil. Kč investice a 10 mil. Kč neinvestice). Stavební práce byly dokončeny. 
Nevyčerpané finanční prostředky jsou na Náchod letos čerpány pro nákupy materiálového vybavení nemocnice – zdravotnické přístroje, zařízení, technologie, dále nábytek atd.

V oblasti kapitálových výdajů byly využity prostředky 
a)poskytnuté ze SFDI na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v objemu 135,3 mil. Kč, 
b)na projekty průmyslových zón Solnice – Kvasiny a Vrchlabí byly využity dotace celkem ve výši 105,1 mil. Kč a vlastní prostředky v částce 49,0 mil. Kč, 
c)dotace na rozvoj vodohospodářské infrastruktury byly poskytnuty z vlastních prostředků kraje v objemu 38,6 mil. Kč. 

Výdaje financované prostřednictvím Fondu rozvoje a reprodukce KHK (513,3 mil. Kč) byly směrovány zejména do oblasti 
a)dopravy (163,3 mil. Kč), 
b)školství (148,8 mil. Kč), 
c)zdravotnictví (129,2 mil. Kč), 
d)kultury (23,5 mil. Kč) a 
e)sociálních věcí (21,4 mil. Kč) 
a byly určeny především na rekonstrukce, výstavbu a vybavení zdravotnických, školských, kulturních a sociálních zařízení a na rekonstrukci silniční sítě. 
Na kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných z EU bylo vynaloženo v běžných výdajích 59,6 mil. Kč a v kapitálových výdajích 1 290,4 mil. Kč.

Financování kraje bylo uzavřeno v roce 2020 schodkem 1 104 mil. Kč oproti plánovanému zápornému saldu 3 508 mil. Kč, tento výsledek byl ovlivněn zejména nižším čerpáním výdajů o 2 310 mil. Kč, a to běžných o 612 mil. Kč a kapitálových o 1 698 mil. Kč, plnění příjmů bylo vyšší o 93,4 mil. Kč především v důsledku vyšších daňových příjmů o 89 mil. Kč (0,5 % na 20 miliard nebo 2 % na 5 miliard) a kapitálových příjmů o 5,3 mil. Kč. 
V roce 2020 byl čerpán úvěr ve výši 630,6 mil. Kč, předchozí úvěry byly doplaceny v roce 2019, v roce 2020 tedy nebyly žádné splátky úvěru. Nám to pěkně vyšlo, ale je to spíš náhoda. I když je fakt, že úvěr jsme začali čerpat v pondělí poté, co vláda ve čtvrtek vyhlásili první opatření proti covid.  

Na účtech kraje bylo k 31. 12. 2020 celkem 2 132,8 mil. Kč, největší objem jsou prostředky kraje alokované pro čerpání fondů EU (934,8 mil. Kč). Příznivé pro kraj je zejména to, že vlastní prostředky tvoří převážnou část zůstatku, a to 2 013,3 mil. Kč.

V porovnání s předcházejícím rokem se v roce 2020 zvýšil podíl kapitálových výdajů z 18,3 % na 19,7 % a podíl běžných výdajů se snížil v roce 2020 na 80,3 % proti roku předcházejícímu, ve kterém činil 81,7 %.

Rudolf COGAN, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček