Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj STAN Královéhradecký, resp. Rudolf COGAN, významný podíl na hosp. výsledku za rok 2023

STAN Královéhradecký, resp. Rudolf COGAN, významný podíl na hosp. výsledku za rok 2023

8. 7. 2024

Ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje,
JUDr., Ing. Rudolf COGAN, PhD., řešil závěrečný účet Královéhradeckého kraje
STAN Královéhradecký, respektive ekonomický náměstek hejtmana, Rudolf COGAN, se významně podílel na velmi dobrém hospodářském výsledku Královéhradeckého kraje za rok 2023

 

STAN Královéhradecký, resp. Rudolf COGAN, významný podíl na hosp. výsledku za rok 2023

STAN Královéhradecký, resp. Rudolf COGAN, významný podíl na hosp. výsledku za rok 2023


Ono pověstné klausovské zrcátko, hospodaření kraje má svoje pravidla, logiku a vývoj. Já mám důkladné poznatky od roku 2010, v úrovni města od roku 1998. 
Rozpočet pro rok 2023 byl schválen dne 05. 12. 2022 jako schodkový v objemu 220 mil Kč. Výdaje byly plánovány na 5 971 mil. Kč, příjmy 5 751 mil. Kč a financování 220 mil. Kč (zapojení nově přijatého úvěru od ČS ve výši 400 mil. Kč a splátka předchozího úvěru od KB 180 mil Kč)
Orgány kraje bylo schváleno celkem 5 rozpočtových změn, konečnou výši rozpočtu ovlivnily zejména přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a zapojení zdrojů z předcházejícího roku, zapracovány byly rovněž úpravy požadované odvětvími k naplnění záměrů kraje. 
Po všech provedených změnách byl objem příjmů ve výši 21 424 mil. Kč, objem výdajů v částce 24 828 mil. Kč a schodek rozpočtu 3 403 mil. Kč, záporné saldo příjmů a výdajů bylo dokryto zapojením disponibilních zdrojů z r. 2022 a zapojením části nového úvěru ve výši 400 mil. Kč.
Financování Královéhradeckého kraje bylo uzavřeno v roce 2023 přebytkem 945 mil. Kč oproti plánovanému zápornému saldu 3 403 mil. Kč, tento výsledek byl ovlivněn zejména nižším čerpáním výdajů o 3 505 mil. Kč, a to běžných o 1 325 mil. Kč a kapitálových o 2 179 mil. Kč, plnění příjmů bylo vyšší o 844 mil. Kč především v důsledku vyšších daňových příjmů o 655 mil. Kč, přijatých úroků na účtech kraje o 144 mil. Kč a kapitálových příjmů o 1,8 mil. Kč a ostatních nedaňových příjmů o 43 mil. Kč. 
Nedošlo tak k plánovanému zapojení úvěru od ČS. U předchozího úvěru od KB byla v roce 2023 odeslána 2. splátka ve výši 180 mil. Kč. 
Na účtech kraje bylo k 31. 12. 2023 celkem 3 948 mil. Kč, v převážné míře vázáných na konkrétní projekty a akce, např. zůstatek zálohově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a fondů EU na víceleté projekty (239 mil. Kč), zůstatek FRR (451 mil. Kč), největší objem však tvoří prostředky kraje alokované na kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU (1 099 mil. Kč). 
V porovnání s předcházejícím rokem se v roce 2023 zvýšil podíl kapitálových výdajů 
z 15,0 % na 16,0 % a podíl běžných výdajů se snížil v roce 2023 na 84,0 % proti roku předcházejícímu, ve kterém činil 85,0 %.
Vzhledem k přebytkovému hospodaření kraje nedošlo v roce 2023 k plánovanému zapojení investičního úvěru od ČS.
V roce 2023 byla realizována 2. splátka úvěru od Komerční banky na investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ ve výši 180,0 mil. Kč.
Ministerstvo financí přezkoumalo hospodaření kraje za rok 2023 bez výhrada.
Celkově: první pocovidový rok, neměli jsme velké očekávání, ale rok to byl hospodářsky nakonec velmi dobrý.

Kontaktní osoba:

Rudolf COGAN,
tel. 603 504 858, e-mail: cogan@seznam.cz 

 

Autor: Miroslav Sazeček