Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Rada KRNAP schválila návrh nové zonace KRNAP a klidových území

Rada KRNAP schválila návrh nové zonace KRNAP a klidových území

22. 7. 2019

Byl završen dvouletý proces přípravy strategického nástroje péče o národní park. Nová zonace by mohla začít platit od počátku roku 2020.

Rada KRNAP schválila návrh nové zonace KRNAP a klidových území

Rada KRNAP schválila návrh nové zonace KRNAP a klidových území

Důvodem ke změně je novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017 a změnila dosavadní zonaci národních parků. Nová managementové zonace popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich dlouhodobý cíl. Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Nová zonace neobsahuje žádná omezení regulující pohyb osob na území národního parku. Návštěvnost území bude regulována vymezením tzv. klidových území. K návrhu se sešlo 125  písemných připomínek. 53 připomínek Správa KRNAP akceptovala, 32 akceptovat nemohla, u 19 vysvětlila způsob, jakým je připomínka v návrhu zonace řešena a 21 předložených připomínek nesouviselo s návrhem. 
Nová managementová zonace je přímo podřízená cílům jednotlivých zón. Ty popisně definují jejich názvy. Cílem přírodní zóny, která se vymezuje na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, je ponechat je jejich přirozenému vývoji bez rušivých zásahů. Nová přírodě blízká zóna zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy s cílem postupně pomoct přírodě dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. Jednou pak části této zóny mohou (ale nutně nemusejí) být "povýšeny" právě do zóny přírodní. Zajímavý a důležitý je cíl zóny soustředěné péče o přírodu. V ní jsou zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy, například  krkonošské louky. Cílem této zóny je takovou nádheru zachovat, a proto zde bude k typickým činnostem patřit sečení a pastva. Poslední zóna kulturní krajiny se vymezí v sousedství některých sídel, je určena k jejich trvale udržitelnému rozvoji a jejím cílem je nezhoršit dosaženou kvalitu životního prostředí. Tato zóna bude v Krkonoších velmi malá, protože většina obcí není už od roku 1991 součástí území národního parku, ale nalézá se v ochranném pásmu, včetně toho vnitřního.
K tomu Jan Sobotka doplňuje: „Žádali jsme ministra životního prostředí Richarda Brabce o  posunutí termínu hlasování. Jsem rád, že se nám vyhověl a schůze byla přesunuta na 3. června. Čas, který jsme měli navíc, pro obce Krkonoš znamenal, že si záležitosti vyříkali a zvedli souhlasné ruce. Vše proběhlo korektně, a že nebyla Zonace jednohlasně odsouhlasena, není od věci. Přesto, v současné době zatím stále nevíme, co ještě bude následovat dál. Nový zákon je radikální a změní mnohé. Jsme obezřetní, protože nevíme, co přinese jeho postupná   aplikace. Shodujeme se, že území je na kapacitním maximu jak z pohledu ubytovacího, tak i dopravního, a je třeba zvažovat, co ještě vůbec unese. Dokončená dálnice přivede další lidi a je třeba tuto skutečnost řešit předem. Hory, resp. celé území, je zřejmě na hranici své únosnosti, je přetížené, a je třeba o této skutečnosti zcela vážně diskutovat. 
Zonace, resp. rozložení jednotlivých zón a ochranné pásmo, zůstávají procentuálně stejné, nic zásadního se nemění. Rozdíl je v tom, že na území Parku nelze nic stavět, kromě stávajícího. Ale pokud budeme chtít např. rozšířit sjezdovku, musíme jednat s ohledem na Zásady péče. Proto považuji Zásady péče za daleko důležitější materiál. Ještě před tím, než půjde návrh na ministerstvo, stáli bychom o vytvoření pracovní skupiny, která by o obsahu materiálu hovořila. Za města a obce mohu konstatovat, že máme zájem uzavřít se Správou, resp. Radou Krkonošského národního parku, Memorandum o spolupráci,“ shrnul Jan Sobotka.
Z podkladů Správy KRNAP, D. PALÁTKOVÁ a Jan SOBOTKA

Autor: Miroslav Sazeček