Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Milan Brandejs: Podpora rozvoje celého regionu Královéhradeckého kraje

Milan Brandejs: Podpora rozvoje celého regionu Královéhradeckého kraje

13. 9. 2020

Diskutovat, spolupracovat, spolurozhodovat, to je naše cesta, kterou jdeme při spravování našich obcí, města a snad i krajů. Mám tu čest se s vámi podělit o myšlenky týmu, který připravil programovou část „Regionální rozvoj“, vč. podpory venkova a cestovního ruchu. 

Milan Brandejs, bývalý starosta města Teplice nad Metují

Milan Brandejs, bývalý starosta města Teplice nad Metují

   V této oblasti budeme usilovat o vyvážený a trvale udržitelný rozvoj celého území Královéhradeckého kraje s citlivým respektem k jeho rozmanitosti a přirozené vazbě na historicky dané centrum regionu, na město Hradec Králové. Pro jakýkoliv rozvoj je velice důležité dopravní propojení na silniční, železniční a leteckou infrastrukturu ČR v napojení i na Polskou republiku (nebudu zde více řešit téma dopravních specialistů).

  Královéhradecký kraj má obrovský potenciál v turistickém ruchu. Na našem území máme mnoho kulturních památek a přírodních krás s nejvyššími horami ČR – Krkonošemi.

   Kraj musí být především partnerem pro všechny své obce, kterým metodicky pomáhá a tím podporuje jejich individuální rozvoj. Budeme proto nadále významně podporovat meziobecní spolupráci s cílem zefektivnit služby a činnosti převážně pro malé obce. Podpoříme a vytvoříme podmínky pro dobrovolnou spolupráci obcí na větších projektech, např. společné provozování vodovodů a kanalizací, škol a školek vč. dopravy dětí do těchto zařízení, domovy důchodců, regionální parkoviště atp. Zasadíme se o to, aby se nůžky komfortu života na venkově a ve městech dále nerozevíraly - na venkově více než ve městech obyvatelům chybí lékaři, drobné obchody, služby, jako je pošta, volnočasové příležitosti, restaurační zařízení atp. Představujeme si třístupňovou spolupráce v regionu KHK takto: město Hradec Králové jako “centrum kraje“ vs. “přirozená městská regionální centra” vs. ”venkov”.

   Aktivity obcí budeme nadále podporovat prostřednictvím již zažitého Programu obnovy venkova za účelem zkvalitnění infrastruktury a služeb nejen pro trvale žijící občany, ale i pro podporu cestovního ruchu.

   Budeme podporovat podnikání, rozvoj obcí a cestovního ruchu ve všech částech kraje a rozšiřovat příhraniční spolupráci především s Polskem. Budeme aktivně prohlubovat i další mezinárodní partnerství, která by oživila rozvoj našeho kraje. Podporou pestré nabídky vzdělávání, zaměstnání a volnočasových aktivit budeme zatraktivňovat příležitosti pro mladé obyvatele, kteří v regionu naleznou kvalitní uplatnění, a tak se budou chtít natrvalo vrátit.

   Navážeme na výstavbu a údržbu sítě cyklistických tras včetně páteřní Labské cyklotrasy s napojením na další nadregionální a regionální cyklotrasy a hlavní turistické lokality v kraji. Nezapomínáme na rozvoj cyklodopravy s ohledem na „bezpečnou cestu“ do zaměstnání, do škol, za zábavou.

  Cestovní ruch má pro Královéhradecký kraj celostátně vysoce nadprůměrný význam. Je velmi důležitým zaměstnavatelem i v místech, která nemají předpoklady ke klasickému průmyslu a intenzivnímu zemědělství. Naším cílem je bezpečný a prosperující cestovní ruch, který je přínosný pro místní obyvatele a atraktivní pro návštěvníky. Vycházíme z moderních a ve vyspělém světě osvědčených způsobů rozvoje udržitelného cestovního ruchu, aby měl vhodné podmínky tam, kde to má smysl a naopak, nepřetěžoval některé lokality jak dlouhodobě, tak i v určitých krátkodobých termínech.

   Základem koordinace CR je partnerská spolupráce s certifikovanými destinačními managementy a skrze ně s fungujícími organizacemi měst, obcí a poskytovatelů služeb v přirozených/stávajících turistických oblastech, které zahrnují celé území kraje. Jsou jimi Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj, Hradecko, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí a Broumovsko. Cestovní ruch má celoroční perspektivu, spojuje pohyb, poznávání, kulturu a historii, má vztah ke zdravému životnímu stylu a přírodě. V neposlední řadě budeme průběžně reagovat na všechny související okolnosti cestovního ruchu, např. s dalším vývojem epidemiologické situace v ČR, Evropě i ve světě. Budeme podporovat kongresovou turistiku spojenou s širokou podporou propagace kraje, propojením na partnerské kraje a významné kulturní regiony. Podpoříme rozvoj turistických atraktivit kraje, jako jsou např. Safari Park Dvůr Králové n.L., pevnosti Josefov, Dobrošov…, barokní skvosty Hospital Kuks a Klášter Broumov, Třebechovický betlém, Východočeské moře Rozkoš, horská turistická střediska, skalní města …  Podpoříme vznik nových aktivit a produktů cestovního ruchu, které by zatraktivnily turismus v kraji a pomohly zvýšit konkurenceschopnost vůči ostatním regionům.  Podpoříme tradiční a úspěšné akce jak v centru kraje - CIAF, krajské dožínky, tak i tradiční projekty, které identifikují náš kraj a jeho regionální specifika a osobnosti (zde můžeme uvézt příklady typu Náchodská Prima sezóna, Jiráskův Hronov, Za poklady Broumovska, Mezinárodní horolezecký filmový festival, Mezinárodní folklórní festival, Poláčkovo léto, Rychnovská osmička atp.). Podpoříme tvorbu zákona o cestovním ruchu, resp. zákona o region rozvoji vč. změny daňového systému, nejlépe po vzoru Rakouska, který by plošně řešil financování turistického managementu.  Podpoříme koordinaci cestovního ruchu a volnočasových aktivit v kraji budováním partnerství mezi subjekty cestovního ruchu, efektivními dotačními programy, zlepšením dostupnosti informací a podporou turistických informačních center. Budeme podporovat cyklobusy a skibusy, údržbu a úpravu jak zimních běžkařských tras, tak i vodních atrakcí a cest včetně napojení na nástupní místa s dostatečnou kapacitou parkovacích míst, úschoven zavazadel a sociálním zázemím (WC…). Na těchto místech podpoříme i veřejná tábořiště. Celkově budeme podporovat zdravý životní styl.

   Zasadíme se o zavedení vysokorychlostního internetu na území celého kraje s cílem podpory nejenom podnikatelů, ale i obyvatel a turistů. 

  Zlepšíme koordinaci a podpoříme fungování profesionálních, poloprofesionálních i dobrovolnických záchranných služeb a spolků jako jsou např.: Horská služba, Vodní záchranná služba apod. Podpoříme všechny složky IZS pro zajištění bezpečnosti občanů i turistů, včetně Horské služby, Skalní záchranné služby (skalní města), Vodní záchranné služba (sezónní vodácké úseky řek Orlice, Labe a Metuje, větší vodní plochy - např. vodní nádrže Rozkoš, Les Království, ale i jiné hojně navštěvované vodní plochy) a v neposlední řadě všech úrovní jednotek dobrovolných hasičů a členů Českého svazu Červeného kříže.

   Podporujeme zachování místních zvyklostí a tradic. Místní kultura je ceněným bohatstvím místních obyvatel a tvoří součást jejich života. Podobně je důležitá i spolková a sportovní činnost. Politika venkova má za cíl vytvářet podmínky pro kvalitní život obyvatel v jejich tradičním venkovském prostředí. Jsme připraveni podpořit činnost zájmových a dobrovolnických organizací na území celého kraje.

   Investiční a rozvojový plán kraje budeme koordinovat se Strategií rozvoje regionu a nadřazenou strategií státu. Budeme usilovat o koordinaci se sousedními kraji na přesahujících projektech, především v rámci Krkonoš, Orlických hor, Labe, skalních měst. Budeme pokračovat v aktualizacích Zásad územního rozvoje kraje v závislosti na potřebách kraje, obcí a měst, vše s ohledem na měnící se podmínky. Budeme koordinovat a podporovat zpracování a aktualizace územních plánů obcí a měst.       

             

Milan Brandejs, místopředseda KV STAN KHK, starosta města Teplice nad Metují (2002-2018)

 

Autor: Tomáš Pergl