Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, JUDr., Ing. Rudolf COGAN, PhD., řešil závěrečný účet Královéhradeckého kraje

Ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, JUDr., Ing. Rudolf COGAN, PhD., řešil závěrečný účet Královéhradeckého kraje

21. 6. 2023

STAN Královéhradecký, respektive ekonomický náměstek hejtmana, Rudolf COGAN, podal zprávu zastupitelstvu Královéhradeckého dne 19.6. 2023

Nejprve původní plán: rozpočet na rok 2022 byl schválen jako schodkový v objemu 420 mil Kč. Výdaje byly naplánovány na 5 535 mil. Kč, příjmy 5 115 mil. Kč a financování 420 mil. Kč, plánovali jsem zapojení úvěru od ČS ve výši 600 mil. Kč a splátku investičního úvěru od KB ve výši 180 mil Kč.

Ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, JUDr., Ing. Rudolf COGAN, PhD., řešil závěrečný účet Královéhradeckého kraje

Ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, JUDr., Ing. Rudolf COGAN, PhD., řešil závěrečný účet Královéhradeckého kraje

Jak rok 2022 dopadl? Financování kraje bylo uzavřeno v roce 2022 přebytkem 439 mil. Kč oproti plánovanému zápornému saldu 3 349 mil. Kč, tento výsledek byl ovlivněn zejména nižším čerpáním výdajů o 3 109 mil. Kč, plnění příjmů bylo vyšší o 679 mil. Kč především v důsledku vyšších daňových příjmů o 564 mil. Kč, přijatých úroků na účtech kraje o 85 mil. Kč a kapitálových příjmů o 8,5 mil. Kč. 
Nesáhli jsme tak k plánovanému čerpání investičního úvěru od ČS na velké investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. 
U předchozího úvěru od KB na investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ byla v roce 2022 odeslána 1. splátka ve výši 180 mil. Kč, úrok je pevný a činí 1,71 %. 
Na účtech kraje bylo na silvestra 2022 celkem 3 183 mil. Kč, v převážné míře vázáných na konkrétní projekty a akce, např. zůstatek zálohově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a fondů EU na víceleté projekty (205 mil. Kč), zůstatek fondu rozvoje a reprodukce (FRR za 350 mil. Kč), Dotačního fondu  (26 mil. Kč), peníze dle vodního zákona (44 mil. Kč), zůstatek na ON Náchod (28 mil. Kč) a na realizaci průmyslových zón (258 mil. Kč), Největší objem však tvoří prostředky kraje alokované na kofinancování a předfinancování projektů z fondů EU (866 mil. Kč). Příznivé pro kraj je zejména to, že vlastní prostředky tvoří převážnou část zůstatku, a to 2 077 mil. Kč a nečerpaný úvěr ve výši 600 mil Kč.
Největší objem ze skutečně dosažených příjmů vlastního kraje (19 719 mil. Kč) tvořily přijaté transfery ze státního rozpočtu (12 523 mil. Kč) - 63,5 % celkové výše, zatímco daňové příjmy (6 108,6 mil. Kč) dosáhly 31,0 %, ze státních fondů (459 mil. Kč) pouze 2,3 % a ostatní vlastní příjmy kraje (628 mil. Kč) 3,2 %. Významnou část vlastních příjmů kraje představují vratky půjčených prostředků na předfinancování evropských projektů (141 mil. Kč), příjmy z pronájmů majetku kraje (128 mil. Kč) a odvody příspěvkových organizací (125 mil. Kč).
V průběhu roku byl rozpočet příjmů celkem upraven o 13 924 mil. Kč, z toho největší objem představovalo provedené posílení ze státního rozpočtu a státních fondů (12 982 mil. Kč), zejména z MŠMT (10 060 mil. Kč), které bylo směrováno převážnou měrou na výdaje regionálního školství na platy a související výdaje. Objemově významná byla rovněž účelová dotace z Ministerstva dopravy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě (214 mil. Kč), prostředky poskytnuté ze strany MPSV (1 482 mil. Kč) pro poskytovatele sociálních služeb a na projekty programu Zaměstnanost, dotace z MMR (326 mil. Kč) a dotace ze SFDI (441 mil. Kč) na financování rekonstrukce, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy a rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.
Výdaje byly čerpány objemem 19 279 mil. Kč na 86,1 % upraveného rozpočtu, v tom běžné výdaje byly realizovány v částce 16 365 mil. Kč a představovaly 84,9 % úhrnné výše výdajů a kapitálové činily 2 913 mil. Kč, tj. 15,1 %. 
Největší podíl v oblasti běžných výdajů tvořily výdaje odvětví školství (10 647 mil. Kč), a to 65,1 %, objemově významným výdajem byly rovněž prostředky vynaložené na územní dopravní obslužnost (214 mil. Kč dotace Ministerstva dopravy a 1 070 mil. Kč vlastní prostředky) a na dotace poskytovatelům sociálních služeb (dotace MPSV 1 209 mil. Kč + 85 mil. Kč vlastní), činnost vlastních zařízení v oblasti sociální péče byla podpořena částkou 281 mil. Kč, zdravotnických zařízení objemem 583 mil. Kč a činnost vlastních kulturních zařízení příspěvkem 246 mil. Kč. 
V oblasti kapitálových výdajů byly využity prostředky poskytnuté ze SFDI na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v objemu 287 mil. Kč, na projekty průmyslových zón Solnice – Kvasiny a Vrchlabí byly využity dotace celkem ve výši 146 mil. Kč a vlastní prostředky v částce 53 mil. Kč, dotace na rozvoj vodohospodářské infrastruktury byly poskytnuty z vlastních prostředků kraje v objemu 27 mil. Kč. 
Celkové výdaje financované prostřednictvím FRR (744 mil. Kč) byly směrovány zejména do dopravy (201 mil. Kč), školství (164 mil. Kč), zdravotnictví (297 mil. Kč), a sociálních věcí (59 mil. Kč) a byly určeny především na rekonstrukce, výstavbu a vybavení zdravotnických, školských, sociálních zařízení a na rekonstrukci silniční sítě. 
Na kofinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných z EU bylo vynaloženo v běžných výdajích 98 mil. Kč, ale v kapitálových výdajích 1 122 mil. Kč z vlastních prostředků.
Závěr: v porovnání s předcházejícím rokem se v roce 2022 zvýšil podíl kapitálových výdajů z 14,0 % na 15,1 %. 
Vzhledem k přebytkovému hospodaření kraje nedošlo v roce 2022 k plánovanému zapojení úvěru od ČS na hlavní investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.
V roce 2022 byla realizována 1. splátka úvěru od Komerční banky na investiční akci „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ ve výši 180 mil. Kč. Kdy úroková sazba je pevná a činí 1,71 %. 

Rudolf COGAN, ekonomický náměstek hejtmana

Autor: Miroslav Sazeček