Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Co je MAP?

Co je MAP?

31. 8. 2021

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. 

Co je MAP?

Co je MAP?

Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.  Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému projektu – MAP II, který začal svou realizaci v listopadu 2018 a potrvá po dobu čtyř let, tedy do října roku 2022, předcházel časově kratší projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech –  MAP I, který ukončil realizaci v prosinci 2017.
Co nás v tomto projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II čeká? Po celou dobu realizace budou aktivní pracovní skupiny, jejichž členy tvoří nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ke vzdělávání nebo třeba místně zakotvené učení. V posledně jmenované pod vedením místních lídrů a zapálených pedagogů vzniká regionální učebnice, která bude navazovat svým obsahem na školní látku základních škol v oblastech jako je zeměpis, přírodopis, dějepis, společenské vědy apod. Čtenářská a matematická gramotnost se zaměří na hledání nových cest k osvětě, jiných způsobů, jak zaujmout děti v klíčových předmětech a zatraktivnění výuky obou oblastí. Rovné příležitosti ve vzdělávání se věnují mapování dětí a žáků s potřebami podpůrných opatření, přijímání ke vzdělávání nebo například připravenost škol na přijetí dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
Jsme realizátory projektu, který chce přinést území nejen zajímavá témata přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Chceme pomoci vzájemné spolupráci škol, otevřít se více propojení se školami středními, které mají co nabídnout. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Matěj HLAVATÝ
strosta obce TETÍN

Autor: Miroslav Sazeček