Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Archiv voleb Krajské volby 2012 Volební program

Volební program

V této sekci bychom Vám rádi představili volební program TOP 09 a Starostů a nezávislých královéhradeckého kraje.

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ
TOP 09 prosazuje v Královéhradeckém kraji takový systém zdravotní péče, který zabezpečí kvalitní péči odpovídající zdravotnímu stavu pacienta. Cílem je dostupnost, kvalita, úspora a pořádek v hospodaření. 
• Prosazujeme, aby krajský zdravotní systém byl organizován tak, aby se každý člověk se zdravotním problémem dostal v bezpečné době, která pacienta neohrozí na zdraví a životě, do zdravotnického zařízení, které bude schopno poskytnout potřebnou a kvalitní péči. 
 
• Čím specializovanější je péče, tím je personálně, materiálně i logisticky náročnější a tedy nákladnější, proto je nutné ji centralizovat. Myšlenkou TOP 09 je specializovat každou z páteřních nemocnic Královéhradeckého kraje s maximální kooperací všech nemocnic mezi sebou.
 
• Budeme prosazovat sjednocení informačních systémů zdravotnických zařízení v majetku kraje s cílem podpořit efektivnímu řízení zdravotní péče i ekonomicko-provoznímu řízení a ušetřit peníze.
 
• Prosazujeme otevřenou komunikaci s veřejností – aktivní zveřejňování informací o hospodaření, investičních projektech a financování zdravotnických zařízení v majetku kraje. Finance vynaložené na krajské zdravotnictví jsou veřejné finance a lidé mají právo vědět, za co jsou utráceny.
 
• Vybudujeme veřejný informační portál krajského zdravotnictví.
 
 
SOCIÁLNÍ OBLAST
Sociální služby posuneme co nejblíže k občanovi tak, aby bylo možné na jeho potřeby reagovat ještě v době počínajícího problému. Podporu a pomoc budeme plánovat společně s ním a s jeho přičiněním. Tím zvýšíme efektivitu, hospodárnost a v neposlední řadě i kvalitu sociálních služeb a celé sítě v kraji. 
• Ve spolupráci se státem a s neziskovými organizacemi vypracujeme analýzu současné situace a mapu příležitostí pro jednotlivé sociální oblasti tak, abychom mohli kvalitně rozvíjet sociální služby v kraji. 
 
• Budeme účelně spoluvytvářet prospěšná místa a zapracovávat nová pravidla v sociální oblasti včetně toho, že budeme v rámci kompetence kraje aktivně vystupovat proti zneužívání sociálního systému
 
• Zasadíme se o podporu obcí s rozšířenou působností a kvalitních neziskových organizací, které budou pomáhat vytvářet podmínky pro to, aby občané mohli problémy v sociální oblasti řešit sami a mohli jim lépe přecházet. Cílem je, aby obce a neziskové organizace mohly poskytovat podporu občanům, kteří na řešení své situace nestačí formou efektivní intervence.
 
• Zasadíme se o takový systém nastavení sociální pomoci, kdy Kraj dodá obcím informace, pomůže jim hledat zdroje a sám přispěje v rámci vlastích dotačních programů tak, aby mohly obce nebo společenství obcí budovat pečovatelské služby nebo malé domy s pečovatelskou službou pro své občany případně pro občany společenství obcí. Kraj v rámci své cítě sociálních služeb bude garantovat finanční podporu na provoz těchto služeb na dané období. V rámci těchto služeb si mohou obce přednostně zaměstnávat své občany. (Postaráme se Vám o dědečka a k tomu Vám dáme práci)
 
• Zlepšíme informovanost občanů kraje. Aby občané mohli svoje problémy řešit včas, částečně ještě i preventivně, což je ve výsledku levnější pro veřejné rozpočty, musejí mít dostatek informací o dostupných službách a možné podpoře a pomoci. 
 
• Vzhledem k množství velmi malých obcí a osad v kraji, který je částečně horský je nezbytné přinést informace až do těch nejmenších obcí. Kraj vytvoří systém vzdělávání pro pracovníky obcí, kteří budou schopni předat občanům základní informace
• Dále bude ve spolupráci s obcemi vytvořen systém, kdy na žádost obce přijede do obce sociální pracovnice z PO3 a základní sociální poradenství bude s občany obce realizovat přímo v obci (prostory obecních úřadů)
 
• Budeme pokračovat v definování a budování sítě sociálních služeb v kraji tak, aby byla uspíšena.  Stanovíme přesná pravidla po zařazení sociálních služeb do sítě, podpoříme víceleté financování ze strany kraje).
 
DOPRAVA
Kvalitní dopravní cesty a dopravní obslužnost jsou základem fungující ekonomiky kraje. Naší prioritou jsou kvalitní silnice, které spolu s obchvaty měst zajistí plynulou dopravu na území Královéhradeckého kraje. Budeme usilovat o maximální účast státu a Evropské unie na financování potřebných prvků infrastruktury. Důraz klademe i na kvalitní údržbu komunikací. Naším cílem je další rozvoj železniční dopravy a hradeckého letiště.
Rozvoj dopravních cest
• Budeme prosazovat kroky k urychlenému řešení problémů s výstavbou R 35 ve směru Liberec a D 11 z Hradce Králové na státní hranice s Polskem. U kritických úseků budeme prosazovat výstavbu po částech, aby byl možný provoz alespoň v polovičním profilu a byly tak odlehčeny přetížené komunikace nižších tříd.
 
• Pro zklidnění měst zatížených nadměrnou intenzitou dopravy prosazujeme výstavbu obchvatů. 
 
• Zkvalitníme údržbu stávajících komunikací. Pro výběr dodavatelů oprav a údržby budeme prosazovat transparentní výběrová řízení a ucelené opravy, aby nedocházelo k opakovaným uzavírkám silnic. 
 
• Budeme iniciovat zapojení soukromých subjektů do operativní údržby komunikací ve spolupráci se Správou a údržbou silnic tak, aby byla rychle zajištěna sjízdnost většiny silnic při nižších nákladech na údržbu. 
 
• V železniční dopravě je naší prioritou zdvoukolejnění páteřních tratí z Hradce Králové s vysokou intenzitou dopravy – trať 031 Pardubice-Jaroměř, 020 do Týniště n. O.  
 
• Budeme usilovat o vybudování přestupních terminálů hromadné dopravy a parkovišť P+R u intenzivněji využívaných přestupních uzlů.
 
• Podporujeme elektrifikaci ostatních páteřních tratí, zejména do Liberce, Trutnova a Vamberka, s nasazením moderních vozidel.
 
• V nákladní železniční dopravě podpoříme vznik lokálních terminálů kombinované dopravy, které umožní lépe využívat výhod jednotlivých druhů dopravy.
 
• Budeme prosazovat vyšší využití letiště v Hradci Králové a jeho rozvoj pro přepravu nákladu jako alternativu k již existujícím letištím v Praze a Pardubicích.
 
Dopravní obslužnost
Naším cílem je zajištění efektivní a dostupné veřejné dopravy občanům v kraji do škol, zaměstnání a zdravotnických služeb a posílení cestovního ruchu v atraktivních oblastech kraje a zároveň ke snižování automobilové dopravy. 
• Budeme prosazovat, aby obce a města mohly rozhodovat o dopravní obslužnosti uvnitř kraje i mezi kraji navzájem.
 
• Urychleně zpracujeme optimalizaci dopravní sítě pro efektivní využití kapacit dopravních prostředků veřejné dopravy tak, abychom mohli pružně reagovat na potřeby obcí, škol, výrobních závodů a podnikatelských subjektů. Jednou z možností je například rozvoj radiobusů, které šetří náklady na jinak velmi ztrátových trasách.
 
• Připravíme jasná a průhledná pravidla pro výběrová řízení na poskytovatele veřejné dopravy tak, aby nebyly zvýhodněny velké dopravní společnosti a do soutěží se mohly zapojit i menší dopravci. To přispívá kromě snížení ceny také k potírání prostředí pro vytváření nátlaku a korupce, jak tomu je v případě jednoho nebo dvou monopolních dopravců.
 
• V železniční dopravě provedeme revizi smluv ČD s Královéhradeckým krajem a budeme usilovat o otevření trhu soukromým dopravcům. To povede k rychlejší obnově vozového parku a zvýšení komfortu osobní železniční dopravy.
 
Alternativní doprava
Cyklistiku považujeme za účinný a důležitý alternativní druh individuální dopravy, který účinně snižuje dopravní zátěž a je tak přátelský k lidem i životnímu prostředí.
• Podporujeme rozšiřování cyklostezek a cyklotras v kraji, zejména v příměstských aglomeracích. Za tímto účelem jsme připraveni vyvinout větší tlak na Státní fond dopravní infrastruktury, aby uvolnil prostředky na jejich budování.
 
• Zároveň budeme usilovat o sdružování finančních prostředků státu, kraje, obcí a evropských fondů, k čemuž kraj může velmi výrazně napomoci.
Prosazujeme, aby projekty vycházely především z potřeb regionů a obcí na území kraje, z jejich návrhů a realizovaných cyklotras a potřebnosti napojení cyklotras na sousední regiony a kraje.
 
VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ
Úloha kraje v procesu vzdělávání spočívá v garantování kvality a dostupnosti nabízených služeb. Záměrem TOP 09 a STAN je prosazování systémových opatření, která povedou k vytvoření kvalitního, ekonomicky efektivního a potřebám současné společnosti odpovídajícího vzdělávání. Správně nastavený a spravovaný systém vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobý společenský a ekonomický rozvoj kraje.
• TOP 09 a STAN se zasadí o zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje vzdělávací soustavy pro období 2013 - 2025. Předcházet jí bude analýza současného stavu a v předpovědi budoucího vývoje, zejména s ohledem na demografický vývoj. Za pomocí názorů odborné veřejnosti a zástupců jednotlivých obcí provedeme inventarizaci vzdělávacích oborů a jejich kapacit jako důležitý podklad pro další kroky.
 
• Nastavíme soustavnou spolupráci škol a zaměstnavatelů. Budeme prosazovat opatření, která povedou k efektivnímu transferu kvalifikovaných lidí do praktického prostředí. Prohloubíme spolupráci mezi školami a zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru. Tato spolupráce povede ke zvýšení kvality výuky, snadnějšímu uplatnění absolventů na trhu práce, snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenční výhody kraje. 
 
• Budeme prosazovat tzv. inkluzivní vzdělávání, tzn. zařazení všech dětí, včetně zdravotně či mentálně postižených, do běžných mateřských, základních a středních škol. Tento systém je výhodný jak pro postižené, kteří se naučí lépe žít v běžné společnosti, tak pro majoritní skupinu, která se naučí toleranci. Oba tyto aspekty v ČR dlouhodobě chybí.
 
• Prosadíme, aby základními principy pro rozhodování o optimalizaci středních škol byly možnost uplatnění absolventů, kvalita pedagogického sboru, dostupnost školy, a další kritéria. Optimalizace SŠ nesmí dále probíhat na základě politických požadavků či jiných neobjektivních ukazatelů. 
 
• Povedeme dialog s univerzitami na území kraje s cílem zjistit možnosti spolupráce na krajské úrovni. Maximálně podporujeme vysoké školství v oblasti vzdělávání a výzkumu.
 
• Atraktivitu učňovského školství zvýšíme cíleným informováním o jeho výhodách. Budeme prosazovat zvláštní formy ochrany pro zachování škol s unikátními obory (zejména s učňovskými obory).
 
• Podpoříme modernizaci školských zařízení vedoucí k vytvoření motivujícího prostředí. Budeme prosazovat dostupnosti tříd pro nadané žáky v každé obci s rozšířenou působností.
 
• Zpracujeme školní plány mobility, které podporují neautomobilovou dopravu žáků do škol. Zohlednění požadavků školských institucí při tvorbě integrovaného dopravního systému.
 
• Podpoříme mimoškolní aktivity, které vedou k rozvoji mladých lidí. 
 
• Budeme prosazovat vyšší důraz na zohlednění aktuální poptávky pracovního trhu při tvorbě systému dalšího vzdělávání.
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOST
TOP 09 a STAN se v oblasti životního prostředí zaměří zejména na udržení kvality a množství podzemních vod jako kvalitního zdroje pitné vody. 
• Nepřipustíme experimenty typu těžba břidlicových plynů, zplyňování uhlí v podzemních ložiscích, vedoucí k možnému ohrožení těchto zdrojů. 
 
• Podpoříme úpravy krajiny vedoucí k udržení vod v jejich přirozených tocích, podpoříme protipovodňová opatření v lokalitách Broumovska, Rychnovska.
 
• Podpoříme v likvidaci odpadů prioritně jejich třídění, recyklaci a možné energetické využití.
 
Cílem TOP 09 a STAN je, aby stávající obyvatelé kraje neodcházeli za prací či bydlením mimo náš kraj. 
• Využijeme efektivněji finančních zdrojů fondů EU a vlastních peněz k tvorbě nových pracovních míst ve spolupráci s podnikatelským sektorem, zejména firem střední velikosti. 
 
• Budeme více investovat do dopravní infrastruktury zejména silnic druhé a třetí třídy, zároveň přehodnotíme rušení některých obslužných tratí ČD. 
 
• Atraktivitu kraje pro jeho obyvatele i návštěvníky posílíme přesunem peněz z vlastního rozpočtu na rozvoj vytipovaných lokality (např. Krkonoše, Broumovské stěny, ZOO, Rozkoš). 
 
• Budeme stabilizovat dostupnost kvalitní zdravotní péče reformou Krajského zdravotního holdingu.
 
 
SPORT
TOP 09 a Starostové podporu sportu a sportovních aktivit chápe jako prostředek vedoucí k lepšímu fyzickému i psychickému zdraví obyvatel kraje. 
• Budeme prosazovat inventarizaci sportovišť a zajistíme jejich maximální využívání. Podpoříme rozvoj multifunkčních sportovišť, která budou využívána jak školními zařízeními, tak širokou veřejností (příkladem je model zvolený u rekonstrukce areálu Bavlna v Hradci Králové).
 
• Podpoříme další budování a rozvoj sítě cyklostezek. Ty slouží nejen pro sportovní činnosti, ale také ke každodenní dopravě, která je ekologickou alternativou osobní automobilové dopravy.
 
• Budeme podporovat sportovní akce včetně jejich důraznější propagace s cílem šíření povědomí o důležitosti sportu pro zdravý životní styl. Základem bude výběr akcí reprezentujících kraj. Budeme podporovat občanské projekty v oblasti volného času a sportu (formou grantů a dotací).
 
• Podpoříme privatizaci sportu. O rozvoj nejrůznějších sportovních aktivit se musí zasloužit zejména soukromý sektor, který disponuje dostatečným kapitálem i personálními možnostmi. 
 
EKONOMIKA KRAJE
Základním pravidlem pro hospodaření kraje je pro TOP 09 a Starostové vyrovnaný rozpočet. Budeme šetřit především na provozu kraje. Naším cílem je mít dost peněz na investice, zejména do krajských silnic a dalších infrastrukturních prvků. 
• U výdajů na investice budeme zkoumat jejich efektivitu, tedy to, kde vydaná koruna přinese největší efekt. Nové investice nesmí zatížit příští rozpočty. 
 
• U krajem řízených organizací budeme dbát na jejich rozpočtovou střídmost. Základní otázkou bude nutnost existence určitého zařízení, následně přesné definování úkolů určité organizace. Stanovení úkolů bude základem pro nutné personální a materiální vybavení. 
 
• Přehodnotíme dlouhodobé smlouvy uzavřené krajem nebo jeho organizacemi na poskytování služeb, pronájmů aj. s ohledem na jejich potřebnost. U ostatních smluv budeme hledat řešení finančně výhodnější pro kraj, především budeme jednat o snížení ceny nebo větším množství poskytovaných služeb za stávající cenu.
 
Veřejné zakázky 
• Veřejné zadávané krajem a jeho organizacemi budeme již od částky 50 tis. Kč zveřejňovat na internetových stránkách. Soutěžitelům poskytneme minimálně měsíc na předložení návrhů. 
 
• Po termínu ukončení veřejné soutěže budou všechny nabídky včetně vítězné zveřejněny na internetu Všechny případné změny a to v především v peněžním a časovém plnění budou rovněž uvedeny na internetu a zdůvodněny. Odkaz na veřejné zakázky bude umístěn na titulní stránce webu krajského úřadu.
 
• Slučování zakázek pro krajský úřad, školy a další organizace povede ke snižování ceny. V praxi to bude vypadat tak, že např. na dodávku kancelářského papíru nebo výpočetní techniky bude vypsána jedna velká veřejná zakázka.
 
Hospodaření kraje
• Budeme prosazovat přehledné, průhledné a pod veřejnou kontrolou hospodaření kraje a jeho organizací.
 
• Informace o hospodaření kraje i jeho organizací včetně komentářů budou zveřejňovány na internetových stránkách. 
 
• Zavedeme také sdílený bankovní účet krajského úřadu a jeho organizací, čímž dosáhneme výrazně vyššího úročení úložek na účtech kraje a jeho organizací.
 
Dotace 
• Budeme prosazovat, aby kraj získával dotace především na projekty v infrastruktuře. Prioritou jsou především silnice (krajské i státní) a vodohospodářská infrastruktura, dále oblast služeb a zdravotnictví. 
 
• Dotované projekty musí být realizovány velice odborně, tak, aby požadavky poskytovatele dotace byly naplněny a dotace se nemusela, byť částečně, vracet.   
 
• Budeme důsledně kontrolovat využití dotací poskytnutých krajem jiným subjektům, zda jsou použity v souladu se zadáním.
 
 
MAJETKOVÁ POLITIKA
Kraj vlastní po celém svém území přes 9 000 pozemků a více než 900 budov. Vlastní především pozemky, na kterých je 3500 km silnic 2. a 3. třídy. V jeho vlastnictví jsou budovy středních škol, domovů důchodců a sociálních ústavů, kulturních zařízení a i nemocnic. 
Sídlo kraje v Hradci Králové je ve vlastnictví leasingové společnosti, celkově za něj kraj zaplatí 1,87 miliardy korun. Už pět let vedení kraje splácí z peněz daňových poplatníků po 70 milionech korun ročně při vysokém úroku 6 %. Aktuálním problémem jsou vady stavby. 
• TOP 09 a Starostové budou prosazovat přeúvěrování splátek na sídlo kraje, v současné době by kraj v konkurenci bank dostal i úrok cca 2 %. 
 
• Při správě majetku budeme prosazovat jeho řádnou údržbu a aktivní přístup. Majetek, který kraj nepotřebuje, budeme prodávat nejvyšší nabídce, případně jej za symbolickou cenu přenecháme obci, kde se nachází.
 
• Nově pořizovat budeme jen majetek, u kterého bude jasně zdůvodněna jeho dlouhodobá potřeba. Přechodnou potřebu budeme prosazovat řešit pronájmem.
 
• Výdaje na údržbu, opravy a rekonstrukce budeme navrhovat rozdělit do priorit dle odvětví v pořadí: silnice, nemocnice, školy, sociální ústavy, kultura, sport.
 
• V rámci odvětví budeme peníze rozdělovat nejprve na havárie a protiprávní stavy. Následně dle důležitosti z hlediska uživatelského, tedy z hlediska občana. 
 
• Kraj musí spravovat majetek i z hlediska územního rozdělení. Zpracujeme dlouhodobý plán oprav budov kraje. 
  
 
TRANSPARENTNÍ ROZPOČET -  DESATERO
1. Zajistíme, aby zadlužení kraje nepřesáhlo 50 % jistých (daňových) příjmů kraje. Samospráva nesmí riskovat v takovém rozsahu jako podnikatelské subjekty. 
2. Pohlídáme permanentní likviditu – zůstatky na účtech odpovídající příjmům běžně dosahovaným za 3 měsíce. 
3. Prosadíme stabilizaci výdajů na organizační složky a příspěvkové organizace - je třeba ustát jejich tlak při sestavování rozpočtu a nepřipustit jejich požadavky na vyšší mzdy a další náklady.
4. Budeme připraveni na spoluúčast. Budeme prosazovat, aby kraj měl separátně k dispozici neustále prostředky pro podporu investičních dotací. Podmínkou pro poskytnutí dotace je často spoluúčast příjemce, a tak je třeba být připraven.
5.  Naší zásadou je schvalovat rozpočet jako mírně přebytkový, vždy s rezervami, výslovně určenými i skrytými. Nutná je všeobecná rezerva 1 % z celkových výdajů, pro investice 10 % investiční rezervu, podle celkových výdajů na investice.
6.  Jasně definujeme a vyznačíme priority. Musí být jasně projednáno a rozhodnuto, co kraj chce rozvíjet. Neměl by se jen pasivně přepisovat rozpočet posledního období.
7. Prosadíme dlouhodobé plánování. Budeme plánovat na dobu delší než jeden rok a nezatěžovat příští zastupitelstva svými krátkodobě, byť politicky důvodně motivovanými rozhodnutími.
8. Budeme prosazovat vazbu úvěrů jen na krytí investic, úvěr by neměl být nikdy využit na provozní výdaje. Splácení úvěrů nesmí přesáhnout životnost investice.
9. Při prodeji kapitálového aktiva budeme bránit redukci kapitálu. Výnos je třeba znovu použít k pořízení jiného kapitálového aktiva.
 
10. Provozní rozpočet bude napevno schválený vždy před započetím roku. V případě investic je možné čekat na dotace a také reagovat na nutnost oprav.
 
OTEVŘENÝ KRAJ
Otevřít krajský úřad občanům patří k našim nejdůležitějším prioritám. Veškerá rozhodování musí být co nejvíce transparentní, neměla by probíhat žádná tajná jednání, do samotného rozhodování kraje chceme zapojit co nejvíce obyvatel.
 
• Občan by měl vždy mít možnost zjistit, jak jednotliví zastupitelé a radní hlasovali. Prosazujeme, aby každé hlasování bylo po jménech, což zajistí jednoduchou kontrolu občanů nad rozhodováním jimi volených zástupců. Informaci o tom, jak kdo hlasoval, si budou moci občané sami nalézt v zápisech ze zastupitelstev a rad.
 
• Na webových stránkách kraje budeme rovněž zveřejňovat výsledky jednotlivých výběrových řízení, a to včetně všech dalších nabídek i od neúspěšných firem. 
 
• Od společností, které se budou hlásit do výběrových řízení, pak budeme vyžadovat prohlášení, že souhlasí s následným zveřejněním zaslaných nabídek. 
 
• Budeme pořádat ankety k zásadním rozhodnutím. Na jejich základě budeme zjišťovat skutečné potřeby obyvatel kraje. 
 
Průhledná výběrová řízení
• Budeme prosazovat, aby byla výběrová řízení vedena takovým způsobem, aby nemohla vzbuzovat pochybnosti občanů o jejich transparentnosti. Především musí být řádně popsán konkrétní způsob organizování výběrových řízení. Samotný zákon je koncipován obecně a ponechává konkrétní postupy na vyhlašovateli řízení. 
• Hodnoticí kritéria ve výběrových řízeních musí být stanovena tak, aby v co nejvyšší míře zúžila prostor pro subjektivní hodnocení. Hlavním kritériem musí být vždy nabídnutá cena. Toto kritérium je zcela průhledné a vylučuje možnost ovlivnění výsledků subjektivními názory o "vhodnosti" či "nevhodnosti" nabídky z různých důvodů, které nejsou objektivně měřitelné.
 
Zastupitelstvo, rada a další orgány
• Nejen zasedání zastupitelstva kraje, ale i jeho výborů budou otevřená a veřejnosti přístupná. Zasedání zastupitelstva bude přenášeno online a záznam je zveřejněn na webových stránkách kraje.
• Stejně tak zajistíme zveřejnění informace, jak kteří zastupitelé, radní a členové zřízených výborů a komisí hlasovali.
• Rada kraje bude občany s dostatečným předstihem informovat o záměrech kraje, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje. 
 
Rozpočet kraje a zveřejňování platů a odměn
• Rozpočet budeme zveřejňovat v uživatelsky přívětivé rozklikávací formě s doprovodným komentářem, pochopitelným i laickou veřejností. 
• Společně s rozpočtem bude zveřejněn také seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených částek.
• Odměny všech volených funkcionářů a platy zaměstnanců v nejvyšších pozicích (včetně zřízených organizací) budeme zveřejňovat, a to včetně mimořádných odměn. Rovněž budou zveřejněny hromadné statistické údaje o platech a odměnách na úřadu.
• Všechny výdaje kraje nad 100 000 Kč (bez DPH) budeme zveřejňovat včetně údajů o datu, příjemci, výši a důvodu platby.
 
Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané krajem
• Prosadíme, aby kraj postupoval dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který je přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup uplatníme u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 100 000 Kč (bez DPH) a vyšší.
• Prosadíme, aby tyto principy transparentnosti platily i ve všech organizacích zřizovaných krajem.
Nemovitý majetek kraje
• Na internetových stránkách kraje budeme zveřejňovat přehled nemovitého majetku kraje včetně informace o jeho současném využití.
• Prodej nemovitého majetku bude probíhat formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. 
• Všechny smlouvy, na jejichž základě se disponuje nemovitostmi, budou zveřejňovány na webových stránkách.
Odpovědnost
• Na krajském úřadu zavedeme institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí bude odpovídat konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Jméno této osoby bude s každým rozhodnutím zveřejněno.
• Opozice bude zastoupena ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje aspoň jedním členem.
• Kraj zadá forenzní audit svého hospodaření v předchozím volebním období a důsledně vymáhá náhradu případně zjištěných škod.
 
 
EFEKTIVNÍ ÚŘAD
K naplňování potřeb veřejného zájmu jsou alokovány veřejné finanční zdroje. Při makroekonomické závislosti neomezených potřeb a omezených zdrojů je tedy nutné zajistit efektivní výkon při naplňování potřeb veřejného zájmu s optimálním využitím dostupných lidských, finančních, technických a materiálních zdrojů podle lokálních (místních) podmínek nastavených právních řádem České republiky (smart administration).
Zaměření: Vyšší územní samosprávný celek - Královéhradecký kraj, krajský úřad, příspěvkové nebo organizace zřízené ÚSC.
Vytyčené cíle: Optimalizace a zefektivnění práce kraje, krajského úřadu a organizací zřízených ÚSC v oblasti personální, informační, finanční se zaměřením zejména na procesní postupy při řízení úřadu či organizací zřízených ÚSC.
Oblast řízení lidských zdrojů
Jedná se o nejkomplikovanější oblast efektivního řízení v rámci daného úřadu
• Zavedeme cyklicky opakovaný personální audit zaměřený na prověření vytíženosti pracovní kapacity zaměstnanců města včetně příspěvkových nebo organizací zřízených ÚSC.
 
• Prosadíme průběžné odborné vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti ŘLZ, se zaměřením na systémové řízení úřadu v návaznosti na stávající (fungující) model systémové struktury úřadu, dále na personální strategii včetně možností finančního a nefinančního motivačního ŘLZ, dále na sebehodnotící a hodnotící systémy – tzv. zpětná vazba.
 
• Nastavíme systém pravidelných výběrových řízení na vedoucí úřednická místa.
 
• Vytvoříme kompetenční profily - schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů pro každou úřednickou pozici.
 
• Budeme provádět ravidelné vyhodnocování (tj. nejméně 4 x ročně) plnění manažerských (úřednických) kompetencí, vzdělávání, chování, atd. 
 
• Vytvoříme a zavedeme komplexní motivační systém hodnocení pracovníků (při omezení finančních zdrojů se nejedná pouze jen o finanční odměnu ale nadstavby v souladu se  zákonem č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků).
 
• Vytvořtíme etický kodex pracovníků úřadu organizací zřízených ÚSC a zastupitelstva. 
 
• Zavedeme systém dobrovolného odborného vzdělávání zastupitelstva (nejen v oblasti ŘLZ).
Oblast efektivního řízení a správy dat (informací) bez snížení jejich zabezpečení
 
•  Nastavíme systém bezchybné (rychlé, efektivní) autorizace a autentizace subjektu (tj. procedura ověření pravosti identity objektu nebo subjektu (časový zámek, záznamová stopa, autorizace oprávněných osob, …), odstranění duplicity úkonů.
• Vyhodnotíme a doplníme stávající systému managementu informační bezpečnosti ISMS ((Information Security Management System)
a. podmínka tam, kde se zpracovávají informace a data občanů, integrální součástí IS a IMS, stejně jako funkčnost, dostupnost a důvěrnost informací,
b. nastavení systému  ISMS v oblasti outsourcingu,
c. výsledkem je vyhodnocení ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací) dle norem ISO - ISO/IEC 27001 (BS 7799-2) a ISO/IEC 27002:
i. dokumentace informačních aktiva z hlediska ochrany
ii. dokumentace řízení rizik bezpečnosti informací (jak jsou řízena)
iii. popis zavedení opatření s požadovanou úrovní opatření a jejich kontrol
iv. případná certifikace ISMS podle ISO 27001.
• Zabezpečíme přesnost a úplnost informací včetně systému (metod) jejich zpracování – efektivita integrity systému.
• Zajistíme bezpečnost informací - ochranu důvěrnosti, osobní odpovědnosti (ŘLZ), autentičnosti, integrity, dostupnosti informací, časového zámku a záznamové stopy o vstupu do systému včetně prohlášení o aplikovatelnosti bezpečnostního systému. To povede k omezení největších rizik, která vznikají zejména při aktualizací dat (SOA - Statement of Applicability).
• Vypracujeme havarijní plány pro případ největšího ohrožení včetně zálohování.
• Nastavíme průběžné i namátkové monitorování a zlepšování ochrany dat a bezpečnosti informací.
Oblast výkonnosti organizace a řízení kvality
• Zavedeme a budeme využívat CAF (Common Assessment Framework). 
• Při řízení výkonnosti a nastavení změn budeme aplikovat poznatky IPSG (výsledky pracovní skupiny pro inovaci veřejných služeb vcházející z EFQM - iniciativa ministrů a generálních ředitelů států Evropské unie).
• Průběžně budeme analyzovat analýza a redesignovat procesy jako podklad pro výběr celků ke zpracování projektového řízení.
• Zavedeme vyvážené řízení výkonnosti úřadu (Balanced Scorecard) s ohledem na potřeby (legislativu) a dostupné zdroje.
• Budeme sledovat zpětnou vazbu výkonnosti / kvality – „spokojenost se službami úřadu a analýza potřeb“ od občanů Královéhradeckého kraje a nižších ÚSC
Postup přípravy procesu:
 
• Provedeme vstupní audity (analýzy) optimalizace (zefektivnění) procesu či systému – tzv. projektovou analýzu.
• Stanovíme cíle a potřeby (např. zefektivnění vzdělávání a zlepšení kvality ŘLZ).
• Vytvoříme návrh a metodiku zavádění /řízení změn (časové, legislativní, finanční…) včetně identifikace rizik v průběhu procesu a jejich ošetřní (zejména v době jeho zavádění).
• Budeme koordinovat všechny úrovně procesu - multiprojektové řízení/ meziprojektová synchronizace.
• Nastavíme sběr zpětné vazby (občané, ÚSC).
• Uzavřeme a vyhodnotíme.
• Kontinuálně budeme monitorovat a průběžně hodnotit podle definované časové osy.