Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na otevřený dopis zastupitelky Vildumetzové

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na otevřený dopis zastupitelky Vildumetzové

9. 4. 2021

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka na otevřený dopis krajské zastupitelky Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové týkající se revitalizace Císařských lázní.

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na otevřený dopis zastupitelky Vildumetzové

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka na otevřený dopis zastupitelky Vildumetzové

Vážená paní zastupitelko,

v otevřeném dopise zaslaném 8. dubna 2021 vedení Karlovarského kraje  se zabýváte průběhem Revitalizace Císařských lázní. Ujišťuji Vás, že si vedení Karlovarského kraje velmi váží veškeré práce, která byla na přípravě a zahájení projektu našimi předchůdci realizována. Chápu Vaši obavu o další vývoj rekonstrukce, nicméně musím konstatovat, že se zakládá na neúplných nebo mylných informacích.  Je škoda, že jste se před zveřejněním svých nepodložených domněnek neinformovala o skutečném stavu.

Během realizace staveb, a zejména pak na takto náročné revitalizaci národní kulturní památky, běžně dochází k mnoha dílčím změnám a zpřesněním projektu, jejichž cílem je maximálně hospodárné, efektivní a účelné provedení stavby. Právě s ohledem na účelnost stavby se vedení Karlovarského kraje ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary, a v mezích daných uzavřeným memorandem, rozhodlo provést dílčí změny v projektové dokumentaci. Cílem této změny je rozšíření využitelnosti atria budovy Císařských lázní po celý rok bez ohledu na klimatické podmínky (konverze na interiérový prostor).

Vedení Karlovarského kraje se rozhodlo na základě konzultací s prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petrem Hájkem, autorem projektu vestavby koncertního sálu do budovy Císařských lázní, zvýšit kvalitu jeho řešení tím, že změní stávající zastřešení atria. Touto úpravou  dojde ke zvýšení tepelného komfortu, lepšímu odhlučnění okolí a snížení ekonomické náročnosti provozu. Současně se Karlovarský kraj rozhodl implementovat projekt sálu do stávající dokumentace a probíhající stavby a vestavba atria se tak bude moci kontinuálně napojit do objektu Císařských lázní. Budou tím ušetřeny nemalé finanční prostředky statutárního města Karlovy Vary. V případě původně uvažovaného provádění vestavby po dokončení revitalizace by totiž došlo k nutnosti vybourání některých nově zbudovaných konstrukcí, dočasnému odstranění střechy a mnoha dalším nákladným akcím a zbytečným obtížím - např. narušení záruk v případě zásahu do zhotovených částí. Uváděná obava ohledně nepovoleného prodloužení realizace projektu není namístě, neboť při poskytnutí  dotace ani v soutěži na výběr dodavatele nebyl stanoven pevný termín ukončení akce.

Jsme přesvědčeni, že tímto logickým a racionálním krokem vrátíme obyvatelům Karlovarského kraje plně zrekonstruovanou národní kulturní památku s výrazně širšími možnostmi využití víceúčelového sálu, a současně zde Karlovarský symfonický orchestr získá své důstojné a plnohodnotné působiště vynikajících parametrů.

Informace o zastavení stavby nejsou pravdivé. V současné době byly pozastaveny jen činnosti na těch částech, které se budou v rámci vestavby sálu měnit. Bylo by nehospodárné tyto segmenty realizovat a následně je odstraňovat. Stavba jako celek ve všech dalších částech Císařských lázní pokračuje dále a při srovnání  vůči všem pracím prováděným v současné době se pozastavení týká  zcela marginální části stavebních činností.

Veškeré změny probíhají po konzultacích s odborníky a právníky, kteří dohlíží na realizaci stavby a na dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna střechy, stejně jako například změna podchycení stavební jámy schválené za Vašeho vedení kraje, jsou změnami nepodstatnými a jsou zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, stejně tak s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Každá změna v tomto projektu podléhá vždy schválení ze strany poskytovatele dotace, tedy Ministerstva kultury, které si vždy vyžádá stanovisko Ministerstva financí.  V případě, že budete požadovat prověření změn některou z Vámi jmenovaných institucí, poskytneme jí plnou součinnost.  Jsme přesvědčeni, že veškeré kroky plně odpovídají platné legislativě a dotačním podmínkám.

Na závěr rozptýlím také Vaši obavu  o nesprávném schválení změn v projektu Radou Karlovarského kraje. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvalovalo v projektu pouze finanční rámec celé akce, nikoliv vlastní projekt. Ten je, stejně jako kterýkoliv jiný projekt, schvalován v souladu se zákonem o krajích vždy Radou Karlovarského kraje. Probíhající úpravy  tak nepodléhají rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje. To však nic nemění na skutečnosti, že je Zastupitelstvo Karlovarského kraje průběžně o stavu probíhajících prací informováno, stejně tak jsou všem zastupitelům dostupná usnesení Rady Karlovarského kraje.

Pěkný den,

Petr Kulhánek

Autor: Jiří Duchek