Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Nové haly v průmyslových zónách Ostrova – znamenají nutnost řešit dopravu

Nové haly v průmyslových zónách Ostrova – znamenají nutnost řešit dopravu

26. 3. 2023

Stejně jako v ostatních regionech ČR i v Ostrově a jeho blízkém okolí vznikají, na zelených loukách nebo přeměnou brownfieldů, průmyslové zóny určené k nejrůznějším podnikatelským záměrům, ve většině případů k průmyslové výrobě, skladování nebo jako překladiště apod.

Nové haly v průmyslových zónách Ostrova – znamenají nutnost řešit dopravu

Nové haly v průmyslových zónách Ostrova – znamenají nutnost řešit dopravu

Mnozí z nás tyto areály vnímají jako možnost vzniku nových pracovních míst pro obyvatele přilehlých měst a obcí. Z hlediska sociálně-ekonomického vlivu představují významný pozitivní dopad, který bude mít zajisté příznivý vliv na životní úroveň lidí, poskytování nezbytných služeb, rozvoj a budování potřebné infrastruktury.

V mnoha případech to však mimo jiné znamená průmyslovou zátěž a s ní spojené negativní vlivy na okolí a životní prostředí. Pokud nehovoříme o vlivu přírodních příčin na životní prostředí, je to právě člověk a jeho působení na životní podmínky, které jsou nezbytné pro zdravý růst a vývoj všech živých bytostí. Proto bychom měli mít stále na paměti, že zdravé životní prostředí a uspokojování základních potřeb je podmínkou zachování života na této krásné planetě.

Přestože je pro nás práce v převážné většině nutností k obživě a zabezpečení základních funkcí rodiny a společnosti - „Nejen prací živ je člověk“. Od nepaměti se člověk každodenní činností staral zejména o svoji obživu a zachování rodu, rozvíjel pracovní nástroje, budoval obydlí a jeho bezpečí, podmiňoval si přírodu, obdělával půdu až po dnešní průmyslově vyspělý svět. Na planetě žije 8 miliard lidí, jsme na vysokém stupni společenského vývoje, zažíváme blahobyt, o kterém se předchozím generacím mohlo jenom zdát, ale také si dokážeme ničit životní prostředí, drancujeme přírodní bohatství, znečišťujeme vodní zdroje a ovzduší, tedy základní potřeby živých organizmů, bez kterých nepřežijeme.

Jedním z negativních vlivů, který v současnosti v regionu vnímáme je realizace výstavby a zprovoznění dvou průmyslových hal. Obě haly vyrostou sice v areálech určených pro průmyslovou výrobu .Zatímco „Průmyslový park Ostrov South“ (obrázek č. 1) vznikl mimo obytnou zónu a v dostatečné vzdálenosti od ní na jižním okraji města u silnice I/13 (E442) vedoucí z Karlových Varů, „Průmyslový park Ostrov North“ (obrázek č. 2) vznikl revitalizací pozemků bývalé  Škody Ostrova, to v blízkosti obydlené části Ostrova zvané Dolní Žďár s napojením na komunikaci I/25 směřující na Jáchymov a Boží Dar, směrem na Karlovy Vary se komunikace napojuje na silnici I/13.

Rozměry, výrobní, dopravní a pracovní kapacity obou plánovaných hal:

Průmyslový park Ostrov South – provoz 24 hodin denně; 7 dní v týdnu

 • Rozměry haly: cca 360 x 180 m; výška 16 m od upraveného terénu po atiku
 • Zastavěná plocha: 65 724 m2 hala; 45 780 m2 zpevněná plocha = celkem 111 504 m2
 • Nákladní doprava: 180 (140 den/40 noc) - přičemž auta pojedou tam i zpět
 • Osobní doprava: 700 (500 den/200 noc) - přičemž auta pojedou tam i zpět
 • Pracovních míst: 1 650 v třísměnném provozu
 • Počet parkovacích míst: 483 osobní; 36 nákladní
 • Počet nákladních doků: 100
 • Počet vjezdových doků: 4

Průmyslový park Ostrov North – provoz 24 hodin denně; 7 dní v týdnu

 • Rozměry haly: cca 510 x 200 m; výška 14 m od upraveného terénu po atiku
 • Zastavěná plocha: 102 540 m2 hala; 83 963 m2 zpevněná plocha = celkem 186 503 m2
 • Nákladní doprava: 480 (450 den/30 noc) - přičemž auta pojedou tam i zpět
 • Osobní doprava: 1 555 (1 255 den/300 noc) - přičemž auta pojedou tam i zpět
 • Pracovních míst: 3 240 v třísměnném provozu
 • Počet parkovacích míst: 839 osobní; 80 nákladní
 • Počet nákladních doků: 134
 • Počet vjezdových doků: 4

To je výčet relevantních informací z předložených podkladů EIA k oběma záměrům. Haly jsou určené pro budoucí nájemce za účelem průmyslové výroby nebo skladování. Klíčovým faktorem pro výběr lokality bylo najít místo s dobrým dopravním napojením, územním plánem umožňujícím realizaci záměru a přístupem k inženýrským sítím. Navrhovaná lokalita všechny podmínky splňuje. Navíc je zde výborná dostupnost pro zaměstnance okolních obcí, přičemž z hlediska kumulativních vlivů lze předpokládat zejména kumulaci v dopravní zátěži. Areály se nacházejí v místech (směrem na Karlovy Vary, na Chomutov nebo hranice s Německem), která zajišťují kvalitní napojení na hlavní dopravní tahy jako je D6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb) a D7 (Praha – Chomutov). Komunikace jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato poloha garantuje kvalitní a rychlé napojení na hlavní dopravní spojnice.

S tímto tvrzením zpracovatele dokumentace se nemůžeme ztotožnit a rozhodně nesdílíme názor, že současné dopravní řešení a napojení na stávající komunikace garantuje rychlé, kvalitní a hlavně bezpečné napojení na silnici I/13 v obou směrech.

Záměr očekává nárůst nákladní dopravy v počtu cca 660 vozidel v jednom směru, v osobní dopravě pak předpokládá počet 2 255 osobních vozidel (stejný počet nákladních a osobních vozidel pojede i z areálů). Řešená doprava nastiňuje dovoz a odvoz materiálu a zboží, přepravu zaměstnanců s celkově odhadovaným počtem 4 890 pracovníků. Takto predikovaný nápor dopravy a přepravovaných osob nemůže být za současného stavu pro region únosný a v žádném případě nebude pokryta výroba personálem z Ostrova a přilehlých obcí.

Místní samospráva a příslušné orgány i v tomto případě selhaly v průběhu schvalovacího procesu, když nedostatečně posuzovaly vliv předpokládané dopravy a skutečnou zátěž pro region, kterou doprava s sebou přinese. Zejména současné napojení na komunikaci I/13 směrem na Chomutov je pro budoucí dopravu nevyhovující a v důsledku toho budeme prosazovat realizaci navrhované varianty silnice se čtyřmi pruhy a tunelem.

Manfred Kraus, oblastní předseda STAN Ostrovsko

Autor: Jiří Duchek, Manfred Kraus