Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj „Máme nakročeno k CHKO Krušné hory, je to významně přínosný krok,“ říká Petr Krása ze STAN

„Máme nakročeno k CHKO Krušné hory, je to významně přínosný krok,“ říká Petr Krása ze STAN

16. 2. 2023

Krušné hory jsou posledním pohořím v ČR, které nemá dosud status chráněné krajinné oblasti, a to ani přes nezpochybnitelné přírodní bohatství Krušnohoří, ani přes přínosy, které by ochrana tohoto území přinesla. Pracovní skupina pro CHKO Krušné hory, spolu s podporou Karlovarského kraje, to chce změnit.

„Máme nakročeno k CHKO Krušné hory, je to významně přínosný krok,“ říká Petr Krása ze STAN

„Máme nakročeno k CHKO Krušné hory, je to významně přínosný krok,“ říká Petr Krása ze STAN

Nejedná se ale o snadný proces. Na lednovém zasedání Rady Karlovarského kraje bylo přijato usnesení, které nastavuje kroky směřující k budoucí ochraně Krušných hor a zachování jejich komplexních hodnot, od přírodních, krajinářských až po kulturní a společenské. Rada pověřila náměstka hejtmana Ing. Karla Jakobce k dalšímu představování vizí ochrany hor veřejnosti a samosprávám v Krušných horách, pověřila jej také k jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která záměr připravuje po odborné stránce. 

Tomuto postoji předcházela analýza rizik a příležitostí myšlenek CHKO, kterou na konci roku představila odborná Pracovní skupina pro CHKO Krušné hory vzniklá při Komisi životního prostředí a změny klimatu Karlovarského kraje. Ta ve složení odborníků z řad přírodovědců, lesníků, územního plánování, zástupců obecních samospráv, i neziskového a spolkového sektoru, vedená Ing. Petrem Krásou zpracovávala široké podklady z širokého spektra oblastí majících vliv na změny v pojetí Krušných hor v případě jejich vyhlášení za chráněnou krajinnou oblast. „Při analýze vstupů a výstupů včetně těch finančních a rozvojových skupina konstatovala, že přínosy ochrany území významně kvalitativně i kvantitativně převyšují obavy z možných omezení. Nejenomže případná CHKO zajistí lepší a komplexní ochranu přírodního bohatství, ale přinese i konzistentnost a předvídatelnost v rozvoji  území. A to v takovém, který při zachování hodnotného rázu krajiny umožní rozvíjet aktivity související s návštěvností a rozvojem horské turistické destinace v dlouhodobě udržitelném trendu,“ říká vedoucí Pracovní skupiny Petr Krása (STAN).

CHKO vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR na základě odborného podkladu projednaného se všemi dotčenými subjekty. Tyto podklady jsou stále zpracovávány, poté budou předloženy k připomínkování. Pozice Karlovarského kraje, bez jehož pozitivního přístupu je vyhlášení CHKO téměř nemyslitelné, je nyní v roli předjednávače, který by měl vizi CHKO diskutovat, představovat přínosy a dávat určitou záruku solidnosti tohoto přístupu. Časté obavy z takzvané zonace území, která stanovuje jakousi územní přísnost, jsou v této fázi předčasné. Vymezení zón území lze přirovnat k opatřením územního plánu, která jsou ve fázi návrhu diskutovaná a upravovaná.

Protože se však Krušné hory rozprostírají na území dvou krajů, Karlovarského a Ústeckého, je nutno podotknout, že případná CHKO se nemusí rozkládat pouze na území našeho kraje, ale ideálně by měla být daleko větší a celistvější. Zde však záleží na celkové koordinaci a přístupu jak Ústeckého kraje, tak Ministerstva životního prostředí.  V Karlovarském kraji má vznik CHKO podporu v nejen v členských řadách STANu, tedy zejména v senátorech, z nichž dnes již bývalý senátor Jan Horník byl pravidelným aktivním hostem pracovní skupiny, a v poslanci Janu Kuchařovi, ale také v širokých řadách dalších koaličních stran.

„Stále je to překážkový běh na delší trať, který je záhodno doběhnout do cíle, a to i s případnou ztrátou některých bodů. Krušné hory jsou již posledním pohořím v ČR, kterého si nevážíme jako chráněné krajinné oblasti. Karlovarský kraj jako celistvé území tak stojí před rozhodnutím, zda se vydá cestou udržitelného rozvoje se zachováním vyhledávaných hodnot a zajistí kvalitu svého území do dlouhodobého budoucna,“ dodává Petr Krása.

Autor: Jiří Duchek, Petr Krása