Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Krajské volby 2016 Volební program

Volební program

Níže naleznete zkrácenou verzi našeho volebního programu, plný text ke stažení zde

1. Vzdělání – Vybudujeme kvalitní krajské školství


a. Vytvoříme promyšlenou soustavu krajských vzdělávací institucí  a budeme se tak podílet na přípravě fundovaných  absolventů, vzdělávaných  pro konkurenceschopnost


b. Zároveň budeme podporovat školské instituce a školská zařízení zřizované obcemi a jinými subjekty


c. Podpoříme vznik vysokého školství v kraji


d. Budeme podporovat celoživotní vzdělávání


e. Neopomeneme podporu školských zařízení zabývajících se náhradní rodinnou výchovou


f. Podpoříme navyšování platů pedagogů


g. Podle poptávky trhu práce v regionu budeme rozvíjet středoškolské obory s otevřeností moderním  technologiím  a  vědě


h. Budeme rozvíjet stipendijní systém


i. Budeme podporovat jazykové vzdělávání


2. Zdravotnictví – Zajistíme kvalitní zdravotnickou péči o obyvatele kraje


a. Podpoříme vzdělávání kvalitního zdravotnického personálu


b. Podpoříme navyšování platů zdravotníku, abychom zajistili příchod nových odborníků


c. Zajistíme rovnoměrné pokrytí kraje sítí zdravotnických zařízení a dostupností záchranné zdravotní služby


d. Podpoříme vznik kamenných hospiců a celkový rozvoj paliativní péče


e. Budeme podporovat preventivní, rehabilitační  a lázeňskou péči o naše občany


f. Podpoříme rozvoj léčeben dlouhodobě nemocných


g. Pokusíme se rozvíjet péči o naše zdravotně postižené spoluobčany


3. Sociální péče – Vytvoříme funkční síť poskytovatelů sociálních služeb


a. Pomůžeme občanům řešit náročné sociální situace


b. Vybudujeme Centrum sociálních služeb vzdělávající pracovníky v sociálních službách


c. Vytvoříme kvalitní pravidla rozdělování finančních prostředků ministerstva pro krajské i ostatní poskytovatele sociálních služeb


d. Budeme podporovat rozvoj terénních sociálních služeb a pomoc doprovázejícím a pěstounským  rodinám


e. Podpoříme rozvoj sdílené péče


f. Budeme podporovat rozvoj neziskových organizací a sociálního podnikání v kraji


g. Rozvineme spolupráci kraje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb


h. Soustředíme se na rozvoj péče o seniory a uživatelé vyžadující zvláštní režimová opatření


4. Doprava – rozvineme funkční infrastrukturu kraje


a. Potřebujeme prostřednictvím D6 dobudovat spojení kraje s Německem a Prahou


b. Správným a průhledným hospodařením se svěřenými finančními prostředky najdeme dostatečné zdroje na financování obnov a údržby komunikací


c. Budeme využívat příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na silnice spravované krajem


d. Zprůhledníme rekonstrukce komunikací


e. Zajistíme efektivní a cenově dostupnou údržbu místních komunikací


f. Sjednotíme a zjednodušíme systém veřejné dopravy


g. Podpoříme regionální přepravce


h. Budoucnost dopravy vidíme v E-mobilitě


5. Dotace – zkvalitníme dotační politiku kraje


a. Postupně naučíme všechny subjekty i krajské organizace kvalitně využívat krajské dotace


b. Prostřednictvím krajské Agentury projektového a dotačního managementu budeme soustavně aktualizovat dostupné dotační výzvy


c. Žadatelům o dotační tituly budeme poskytovat konzultační servis a administrativní podporu při zpracování žádosti a následných dokumentů z realizace projektu


d. Jasně definujeme role Odboru regionálního rozvoje, Agentury projektového a dotačního managementu a Karlovarské agentury rozvoje podnikání


e. Využijeme své zkušenosti z práce v  Asociaci krajů  a  Svazu měst a obcí


f. Pokusíme se s centrálními orgány vyjednat rozumně fungující systém  kontrol


g. Poučíme se z předchozích chyb v čerpání dotačních fondů a minimalizujeme prostor pro vznik dalších sankcí


h. Zkusíme pokaždé najít konkrétní odpovědnou osobu nebo subjektů za vzniklé chyby při čerpání datačních titulů


i. Zefektivníme tvorbu a funkčnost Regionální konference a Regionálního akčního plánu, aby to byl  nástroj pro podporu  rozvojových projektů


j. Budeme spolupracovat s Centrem regionálního rozvoje, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Státním fondem životního prostředí, Státním fondem dopravní infrastruktury vedoucí k optimálním způsobům přípravy a realizace projektů


6. Zahraničí – posílíme přeshraniční spolupráci s Bavorskem a Saskem


a. Dáme impuls k rozvoji přeshraniční spolupráci v oblasti turismu, cestovního ruchu, lázeňství, kultury, pozemních komunikací a mezinárodního obchodu


b. Podpoříme pravidelnou spolupráci mezi příhraničními obcemi při organizování společných akcí a vzájemných prezentacích výsledků své práce


c. Prohloubíme spolupráci škol,  kulturních i jiných  spolků a sportovních klubů


d. Podpoříme pravidelná setkávání českých a německých partnerských měst


e. Vytvoříme přeshraniční  internetový informační portál


7. Podnikání – podpoříme rozvoj soukromého podnikání


a. Vytvoříme informační portál pro podnikatele


b. Zajistíme digitalizaci státní správy


c. Pomůžeme soukromým subjektům se získáváním dotací


d. Zjednodušíme pravidla kontrol, abychom soukromé subjekty zbytečně nezatěžovali


e. Pomůžeme soukromým subjektům rychleji se seznámit s novými zákonnými normami a pokusíme se co nejvíce zjednodušit jejich agendy vedení firem


f. Pokusíme se zastavit zanikání malých podniků a drobných živnostníků


g. Pomůžeme firmám se vzděláváním a profesní přípravou nových i stávajících zaměstnanců


8. Bezpečnost – vytvoříme bezpečný kraj


a. Posílíme stabilitu záchranného integrovaného systému


b. Rozvineme spolupráci s německými záchrannými složkami


c. Budeme odhalovat riziková místa (sklady chemikálií, munice...) a zajistíme jejich bezpečnost


d. Podpoříme jednotky dobrovolných hasičských sborů


e. Budeme vyhodnocovat a řešit s vládou ČR rizika spjatá s nelegální migrací


f. Provedeme revizi krizových bezpečnostních plánů


9. Cestovní ruch, lázeňství – rozvineme a postaráme se o ochranu přírodního, historického,   kulturního  bohatství


a. Budeme vyhledávat dostupné zdroje rozvoje cestovního ruchu


b. Zlepšíme propagaci Karlovarského kraje a  jeho léčivé zdroje


c. Podpoříme spolupráci se soukromými subjekty, neziskovým sektorem a profesními sdruženími působící v oblasti cestovního ruchu


d. Podpoříme založené krajské destinační agentury, do které se budou moci rovným přístupem zapojit všechny místní subjekty


e. Budeme rozvíjet značku Živý kraj


f. Vybudujeme image Karlovarský Kraj 365, jako destinace s celoročním aktivním a atraktivním vyžitím, mapováním a prezentací plánovaných akcí a událostí v kraji


g. Budeme se snažit koordinovat a rovnoměrně rozložit návštěvnost regionu během celého roku, aby byla eliminována hluchá místa návštěvnosti


h. Zaměříme se na rozvoj činností Balneologického institutu


i. Zvýšíme úroveň poskytovaných služeb jednotnou certifikací lázeňských zařízení


j. Prosadíme proaktivní politiku kraje v oblasti úsilí o zapsání našich lázeňských měst, Krušnohoří  a důlních památek na seznam UNESCO


k. Zintenzivníme jednání s dalšími regionálními letišti ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj o nástrojích podpory rozvoje vzájemné spolupráce letišť aby vstouplo využívání letiště v Karlových Varech


l. Pokusíme prosadit prodloužení vzletové a přistávací plochy letiště


m. Soustředíme se na záchranu památek a historického dědictví


n. Provedeme revizi dotačních programů v oblasti památkové péče a nastavíme jasná a srozumitelná pravidla pro  jejich žadatele


10. Kultura – zpestříme kulturní a volnočasovou nabídku v kraji


a. Uvážlivě vybereme kulturní akce, festivaly, projekty a instituce, které si zaslouží dlouhodobou podporu kraje


b. Zlepšíme podporu institucí zabývajících se kulturou


c. Budeme podporovat kulturní dění v obcích, pomůžeme obcím získat dotace na rozvoj kulturního vyžití občanů


d. Budeme podporovat spolkovou činnost


11. Sport – zlepšíme možnosti sportovního vyžití


a. Pomoc od nás získají i sportovní kluby a sdružení, které se soustředí na kvalitní využívání volného času


b. Podpoříme vrcholové, ale i regionálně významné sportovní akce


c. Připravíme kvalitní koncepci  rozvoje a financování sportu v Karlovarském kraji


d. Dokončíme systém cyklostezek a turistické spojení mezi kraji a pohraničím


e. Povedeme intenzivní dialog s městy, obcemi a se sportovními oddíly v regionu, abychom společně zajistili rozvoj a financování sportovišť


f. Podpoříme rozvoj mládežnických sportovních oddílů


g. V součinnosti s Českým olympijským výborem a Českou unií sportu zajistíme větší finanční podporu mládežnického sportu


h. Zaměříme se na propagaci sportu u dětí, žáků, studentů, ale i rodičů


i. Zajistíme tak nejlepší prevenci a ochrany zdraví našich občanů


j. Rozvineme sportovní aktivity pro seniory a zdravotně postižené


12. Životní prostředí – budeme pečovat o životní prostředí v kraji


a. Budeme se chovat zodpovědně při rozhodování v řízeních o zásazích do přírodních zdrojů


b. Budeme podporovat ekologické zemědělství a místní produkci potravin


c. Pozornost věnujeme i funkční rekultivaci ploch po těžebním průmyslu


d. Zasadíme se o podporu opatření k omezení spotřeby tuhých paliv


e. Budeme důsledně sledovat, jak průmyslové podniky nakládají s nebezpečnými látkami a jak mají ošetřenou svoji činnost v rámci možnosti vzniku ekologických havárií


f. Podpoříme obnovitelné zdroje


g. Podpoříme průmyslová odvětví s nízkou spotřebou energie


h. Posílíme krajskou energetickou bezpečnost podporou decentralizovaných zdrojů energie


i. Připravíme energetické využití směsného komunálního odpadu na území kraje po ukončení skládkování v roce 2024


j. Podpoříme separovaný sběr recyklovatelných složek komunálního odpadu


k. Budeme podporovat rozvoj zařízení a technologií pro zpracování a materiálové využití vytříděných a upravených odpadu


l. Budeme našim obcím poskytovat informační servis v oblasti nakládání s odpadem


m. Podpoříme opatření ke zvyšování retenčních schopností krajiny (obrana před důsledky sucha i přívalových dešťů a povodní)


n. Podpoříme výstavbu a obnovu veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod


o. Podpoříme výstavbu vodovodní infrastruktury