Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunální volby 2022 jsou za dveřmi

Komunální volby 2022 jsou za dveřmi

30. 8. 2022

V úterý 19. 6. 2022 odpoledne v 16:00 hodil vypršela lhůta pro podání kandidátních listin k registraci v podzimních volbách do obecních zastupitelstev (a do třetiny Senátu). Tímto aktem byla započata zastupitelská demokracie na nejnižší, tj. základní územní samosprávné úrovni.

Manfred Kraus, oblastní předseda STAN Ostrovsko

Manfred Kraus, oblastní předseda STAN Ostrovsko

Komunální politika, resp. komunální úroveň politiky je nejblíže lidem a uplatňuje se v obcích. Na této úrovni se rozhoduje o tom, jak bude vypadat prostředí a veřejný prostor obyvatel daného území konkrétní obce. Občané obce tak skrze své zástupce nepřímo ovlivňují dění, život a společenské prostředí kolem nich.

Aby komunální politika byla funkční a zastupitelstvo mohlo vzniknout, je zapotřebí aktivity občanů. Bez aktivního přístupu občanů nemůže být zastupitelská demokracie v obci aplikována.

Stejně tak jako v mnohých obcích se i v Ostrově na Karlovarsku sešlo několik aktivních lidiček a počátkem měsíce května 2022 byla zahájena éra příprav na podzimní komunální volby. V Ostrově se konala ustavující schůze oblastní organizace STAN Ostrovsko, kde jedním z hlavních cílů byla schválena účast v komunálních volbách.

Asi většina z nás slýchává ve svém okolí negativní postoje ke společenskému prostředí, vládnoucí elity a politiku obecně. Chuť lidu účastnit se politického života a podílet se na tvorbě a správě věcí veřejných neustále klesá. Není divu, vždyť od vzniku samostatné České republiky (1.1.1993) představitelé nejrůznějších politických stran a hnutí svými postoji a korupčními kauzami vytváří prostředí, které nesvědčí zdravému rozvoji občanské společnosti a nabourává důvěru občanů v právní stát. A když hovoříme o státu je důležité si uvědomit, že každý občan nadaný rozumem a zralostí věkem by měl vědět všechno o systému organizace a fungování státu, ve kterém žije - o své rodné zemi.

Politik a politika se postupem času stala pejorativním pojmem a velká část občanů ztratila důvěru ve veřejné instituce jak na celostátní, tak i na místní úrovni. V důsledku chování některých představitelů státu se lidé postupně přestali zajímat o veřejné prostředí, tím ale dochází k oslabení většinové vůle občanů. Přitom pojem politik a politika má historické kořeny v antickém Řecku a vychází z řeckého polis – město, obvykle označující způsob uspořádání a rozhodování určité skupiny lidí. V rámci rozhodovacích procesů je politika správou věcí veřejných, uměním řídit státní instituce a hájit zájmy jednoho vůči druhému, vytvářet a udržovat vzájemné společenské a soukromé vztahy. Prostředkem prosazování politiky je politická moc. V otevřených demokratických společnostech vykonává tuto státní moc všechen lid prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Politika také znamená chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků k dosažení určitého cíle.

Na komunální úrovni se lidé rozhodují podle bezprostředního dění na daném území obce, rozhodují se na základě znalosti konkrétních kandidátů, se kterými v dané obci žijí, potkávají se s nimi a v mnoha případech také společně vyrůstali a dobře se znají. Komunální politika je trochu odlišná od té státní vrcholné, občany obce mnohem více zajímají místní problémy a záležitosti obce než spor o schodek státního rozpočtu. Proto je velmi důležité, aby správně fungovala občanská společnost a většina občanů obce s volebním právem se aktivně spolupodíleli na správě obce a přistupovali k volebním urnám. Připomeňme si první komunální volby nově vzniklé Československé republice konané v roce 1919, kdy volební právo bylo rovněž volební povinností, ale také povinnost přijmouti a podržeti volbu (zákon č. 75/1919 Sb., kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé, ze dne 31. ledna 1919).

My občané České republiky jsme v novodobých dějinách našeho státu uzavřeli společenskou smlouvu (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky), ve které jsou v preambuli definovány základní principy svrchovaného právního státu. Součástí právního řádu je rovněž Listina základních práv a svobod. Nenechejme se odradit a jako svobodní občané nadáni volebním právem, vědomi si povinností vůči druhým vezměme odpovědnost do svých rukou a přistupme k volebním urnám, jedině tak můžeme společně udržovat, rozvíjet a budovat zděděné bohatství, abychom jej následně mohli předat budoucím generacím.

Manfred Kraus, oblastní předseda STAN Ostrovsko

Autor: Jiří Duchek, Manfred Kraus