Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Jak jsme hledali ředitele aneb úřední šiml stále vesele řehtá

Jak jsme hledali ředitele aneb úřední šiml stále vesele řehtá

30. 8. 2021

V naší malé obci máme od roku 1960 krásnou školu. Jedná se o malotřídku 1. – 4. stupně a mateřskou školu. Kapacitně zhruba 40 dětí. Staráme se o ni, seč nám síly a rozpočet stačí, a tak prošla budova celou řadou rekonstrukcí jako např. zateplením obvodového pláště, výměnou oken, novou fasádou atd. Vybudovali jsme pro školu i nové víceúčelové hřiště.  

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského Údolí, kandidátka do Poslanecké sněmovny

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského Údolí, kandidátka do Poslanecké sněmovny

Čas neúprosně běží a najednou jsme stáli před rozhodnutím paní ředitelky odejít do zaslouženého starobního důchodu. V naší škole působila 26 let.

Jelikož jsme doposud neměli žádné zkušenosti s konkurzním řízením, oslovili jsme k součinnosti personálně poradenskou kancelář. Tato firma kývla na spolupráci a nabídla, že vypracuje veřejné oznámení o konkurzním řízení, prověří a vyhodnotí jednotlivé uchazeče. Vše se zdálo logické a snadné. Konkurzní řízení bylo tedy vyhlášeno a my očekávali první zájemce. První, kdo se přihlásil, byla paní vedoucí oddělení vzdělávání z krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy s důrazným upozorněním, že nepostupujeme v souladu s platnou legislativou. Odkázala nás na příslušnou metodiku a rozjela se administrativní mašinérie.

•             Žádosti příslušným orgánům o určení členů konkurzní komise.

•             Jmenování předsedy, tajemníka a členů konkurzní komise.

•             Odvolání člena konkurzní komise.

•             Pozvánky na jednání – pro členy konkurzní komise.

•             Pozvánky ke konkurznímu řízení – pro uchazeče.

•             Zápisy z jednání konkurzní komise.

•             Hlasovací lístky.

•             Zápisy o průběhu konkurzního řízení.

•             Oznámení o výsledném pořadí.

•             Jmenování ředitele příspěvkové organizace starostkou obce.

Mnoho korespondence, spotřebovaného papíru, neustálé sledování a dodržování zákonných lhůt, o jejíchž smyslu by se dalo polemizovat. A výsledek? Přihlásily se nám dvě uchazečky, z nichž jedna byla bez milosti vyřazena pro nesplnění velmi přísných kvalifikačních předpokladů. A asi nad námi stáli všichni svatí, protože druhá z uchazeček nejen, že splnila všechny kvalifikační předpoklady, ale i ty lidské, na které zase klademe důraz my, co v obci žijeme.

Ale ještě není konec. Pro zřizovatele ještě vyplývá další činnost po skončení konkurzu, a to třeba stanovit ředitelce plat v souladu se zákoníkem práce, nařízením vlády a katalogem prací. Dále je zřizovatel povinen sledovat naplnění předpokladu, že ředitelem může být podle zákona o pedagogických pracovnících jen ten, kdo získá nejpozději do 2 let od začátku výkonu funkce ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol a školských zařízení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále vyplývá povinnost podle školského zákona požádat orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, o zápis změny v údajích o řediteli, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo a doložit ji příslušnými doklady.

Aby toho nebylo málo, tak si postavila nadřízená naší budoucí ředitelky hlavu, že jí ze stávajícího pracovního poměru neuvolní dohodou, ale nechá jí odpracovat celou výpovědní lhůtu včetně měsíce září. Zřejmě potřebovala nakrmit své ego, protože jiný důvod mě nenapadá. V konečném důsledku to odnesou nevinní prvňáčci. V září je přivítá paní učitelka, která započne svůj styl výuky, a za měsíc je bude čekat to samé. A to se modleme, aby mezitím opět nenastala online výuka.

Věřím, že počátkem měsíce října bude tato kapitola definitivně a zdárně uzavřena. A taky pevně doufám (bohužel již mnoho let), že místo byrokracie začne vítězit zdravý a selský rozum. Zatím je to přesně naopak.

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského Údolí, kandidátka do Poslanecké sněmovny

Autor: Jiří Duchek, Petra Gajičová