Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj CHKO Krušné hory jako známka kvality

CHKO Krušné hory jako známka kvality

26. 1. 2023

Zdravá příroda je výsledkem fungování přírodních procesů a vztahu člověka k ní, tedy zároveň i určitou vizitkou společnosti. Obecně lze říci, že tím jak roste úroveň vzdělání a vyspělost společenství, mění se i vztah k přírodě a zvyšuje se důraz na zachování jejích hodnot a cílenou ochranu. Na jedné straně je to sice důsledek exploatace a na druhé straně uvědomování si služeb poskytovaných přírodou. Do hezké přírody a krajiny si chodíme odpočinout a načerpat energii, jezdíme na dovolenou, chceme v ní bydlet i podnikat. Přináší nám tedy hodně užitku. Jak ale tato potřeba roste, roste i tlak na využívání přírody a k tomu, aby se funkční systém nezvrhnul, přichází potřeba ochrana přírody. Nejinak toto můžeme pozorovat i v našem Karlovarském kraji. Donedávna opuštěné Krušné hory, částečně opředené přízviskem zničené a nezdravé krajiny, se v posledním desetiletí stávají stále žádanější turistickou destinací. Do hor se stěhují lidé, rozvíjejí se tu podnikatelské aktivity, především sportovní či ubytovací a hory jsou plné lidí v průběhu celého roku.

Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Právem tak vyvstala otázka, jak se tento růst bude dále vyvíjet a jestli nemůže dojít k poškozování těch hodnot, které jsou nosné pro právě probíhající obrodu Krušných hor. Byla tak otevřena diskuze nad tím, zda by Krušné hory neměly být chráněnou krajinnou oblastí. Nutno podotknout, že dnes jsou jediným pohořím v ČR, které není plošně chráněné. Přírodní hodnoty v podobě rozsáhlých rašelinných lesů, rašelinišť a vrchovišť patří z přírodovědných a ekologických důvodů k nejvýznamnějším u nás. Vždyť zadržují a v průběhu roku hospodaří s veškerou srážkovou vodou spadlou na jejích území, a kvalitou a množstvím rašelinišť je lze srovnat jen s šumavskými slatěmi.

Vedle přírodních území je to ale i krajina Krušných hor, která se vyvíjela v různých historických etapách pod vlivem hornictví a vytvořila tak neopakovatelný a jedinečný ráz. Ten je propsán i do architektury a urbanistiky horských měst, která v sobě nesou bohatou historii a jsou tak společně s krajinou zapsány do UNESCO.

Přes rok jsem při Komisi životního prostředí a změny klimatu, jako poradního orgánu Rady Karlovarského kraje, vedl pracovní skupinu zaměřenou na CHKO Krušné hory. Tým byl složen z místních zástupců odborníků, lesníků, neziskového sektoru, starostů i krajské samosprávy, a důkladně prověřil hory ve všech oblastech. V prosinci jsme předali závěrečnou zprávu v podobě swot analýzy rizik a příležitostí vzniku CHKO a souhrnná doporučení radě kraje k dalším krokům. Těmi jsou zejména vést již konkrétnější diskuzi se samosprávami i veřejností a předat tento postoj Ministerstvu životního prostředí, v jehož kompetenci je řádná příprava CHKO.

Zpracovaná analýza popisuje veškeré zaznívající obavy z omezení rozvoje a ztížení hospodaření i podnikání a vyvrací pocit konzervace území a nemožnosti dalšího rozvoje. Vyjmenovává také přínosy, které mnohonásobně převyšují případná omezení. Omezení, která jsou akceptovatelná za předpokladu ochrany toho, co lidi i kapitál do hor přivádí, tedy přírody a krajiny. Bez tohoto uvědomění, popsaného i v začátku článku, si krásu hor zkonzumujeme příliš brzo a v měřítku lidského života natrvalo.

Případná přípravná fáze CHKO by tak měla umožnit všem dotčeným subjektům dostatečně uplatnit své postoje a vizi střídmého rozvoje. Jedině tak může být CHKO plnohodnotné a bráno za své mezi lidmi i obcemi. Koncept CHKO Krušné hory je stavěn jako dlouhodobě udržitelná krajina s lidmi a hodnotnou přírodou ve vzájemném a vyhovujícím si svazku. Pokud by se toto podařilo a v myslích krušnohorců by zněla pýcha na zachovalé území, znamenalo by to ideální ochranu.

Krušné hory jsou stále nedoceněnou přírodou a koncept moderního CHKO 21. století s ní dokáže optimálně naložit. Zároveň s ním téměř samovolně vzniká destinační značka, modelově dostatečně osvědčená v ostatních CHKO napříč Českem. Neměli bychom si tuto příležitost nechat ujít, nemusí se již opakovat. 

Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Autor: Jiří Duchek, Petr Krása