Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Tisková zpráva SUS JMK

Tisková zpráva SUS JMK

22. 10. 2014

Průtah silnice II/385 v obci Hradčany dokončen V úterý 21. října 2014 byl za účasti představitelů Jihomoravského kraje obnoven silniční provoz na nově rekonstruovaném průtahu silnice II/385 v obci Hradčany. K tomuto dni bylo tedy možné zrušit objížďku přes Malhostovice a Drásov, která komplikovala dopravu mezi Čebínem a Tišnovem po dobu více jak 6 měsíců.
Původní dlážděná vozovka v Hradčanech na silnici II/385 byla po řadu let předmětem kritiky motoristů, veřejnosti i médií.  V průjezdním úseku silnice nebyly žádné chodníky či odstavná stání a intenzívní doprava (více jak 15 000 voz. /den) vlivem deformací vozovky ohrožovala bezpečnost silničního provozu a chodců.
Projektová příprava stavby jednoznačně stanovila, že rekonstrukci silnice musí předcházet výstavba nové kanalizace, a to jak splaškové tak i dešťové. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko získal po několika letech potřebnou dotaci na stavbu ČOV a splaškové kanalizace v celé obci v roce 2013 a zahájil stavební práce na úsecích splaškové kanalizace mimo hlavní silniční tah.  
Pro rok 2014 bylo dohodnuto, že s ohledem na stísněné poměry v zástavbě podél hlavní silnice, budou práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace koordinovány s rekonstrukcí silnice, která zahrnuje vedle přeložek inženýrských sítí i stavbu nové dešťové kanalizace, kompletní výměnu původní vozovky, nové chodníky, autobusové zálivy, odstavná stání a rekonstrukci mostu přes potok Lubě.
Uzavírka průjezdního úseku sil. II/385 byla stanovena od 1. dubna 2014 a veškerý silniční provoz mezi Tišnovem a Čebínem byl nasměrován přes obce Malhostovice a Drásov s vědomím, že kritický stav vyvolá zejména stísněná křižovatka v centru obce Drásov. V průběhu vedení objížďky bylo nutné přistoupit k celé řadě dopravních opatření, která alespoň částečně zmírnila negativní dopady. Ve spolupráci s představiteli obcí, policií a silničním úřadem byly operativně řešeny změny v dopravním značení, instalovány semafory pro zajištění bezpečnosti chodců. I přes tato opatření docházelo na objízdné trase ke kolizním situacím, zejména v případě dopravní nehody.
V průjezdním úseku silnice  II/385 v Hradčanech byly provedeny tyto stavební práce:
Stavba splaškové kanalizace včetně domovních přípoje – investor Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, dodavatel stavební firma Mertastav 
 Rekonstrukce silnice včetně dešťové kanalizace, dešťových vpustí, přeložek inženýrských sítí, rekonstrukce mostu přes potok Lubě –  investor SÚS JMK a obec Hradčany: 
II/385 Hradčany průtah 2. stavba – investor SÚS JMK + Obec Hradčany, délka 0,670 km, dodavatel STRABAG (subdodavatel dešťové kanalizace firma Mertastav), celkové náklady včetně DPH 34,6 mil. Kč, z toho  SÚS JMK 26,2 mil. Kč, 
II/385 Hradčany průtah 1. stavba -  investor SÚS JMK,  délka 0,210 km včetně mostu přes potok Lubě, dodavatel IDS Olomouc,  celkové náklady včetně DPH 7,6 mil. Kč, 
Samotný silniční průtah v obci Hradčany má  délku 0,880 km (včetně mostu přes potok Lubě). Celkové náklady SÚS JMK financované z rozpočtu Jihomoravského kraje, úvěru EIB a dotace v rámci programu ROP jsou včetně DPH ve výši 33,8 mil. Kč (bez nákladů na výstavbu splaškové kanalizace a bez nákladů obce na výstavbu chodníků, lávky pro chodce přes potok Lubě a úpravy prostranství za silniční obrubou).  
Současně s otevřením průtahu obcí Hradčany jsou uváděny do silničního provozu navazující úseky silnice II/385  v celkové délce 2,021 km a nákladech 11,0 mil. Kč (z toho úsek Tišnov – Hradčany v délce 1,176 km a úsek II/385 Hradčany – Čebín po křižovatku se silnicí na Sentice v délce 0,845 km). 
Dne 21. 10. 2014 je tedy uváděn do silničního provozu úsek sil. II/385 od Tišnova přes Hradčany až po křižovatku Sentice v celkové délce 3,2 km a náklady na tyto dokončené práce financované z rozpočtu Jihomoravského kraje, úvěru EIB a dotace v rámci programu ROP jsou včetně DPH ve výši 44,8 mil. Kč.
Projekt ale dále pokračuje - v současné době jsou dokončovány úpravy na objízdných trasách u Sentic a Čebína, a byla zahájena oprava silnice III/37913 mezi Čebínem a Drásovem, kde je vyznačena uzavírka. 
Stěžejní stavbou na silnici II/385 bude rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí u Čebína. S ohledem na nestabilní zemní těleso je plánováno kompletní odebrání násypů u nadjezdu a jejich nahrazení únosnými materiály a celková rekonstrukce mostního objektu s využitím plánované výluky na železniční trati Tišnov – Kuřim. Současně bude opraven i navazující úsek silnice až do Čebína. Tyto stavební práce o předpokládaném nákladu 43 mil. Kč nelze realizovat bez úplné uzavírky. V předběžném harmonogramu je stanoveno, že stavební práce na nadjezdu nad železniční tratí proběhnou v období březen – červen 2015 a objízdná trasa bude vedena v jednom směru přes Sentice a ve druhém směru spojnicí Čebín – Drásov – Hradčany.    
Jihomoravský kraj do projektů spojených s rekonstrukcí silnice mezi Tišnovem a Čebínem, v celkové délce 4,1 km,  v souhrnu za období 2014 – 2015 investuje částku 105 mil. Kč, které bude finančně pokryta z rozpočtu kraje, úvěru EIB a dotace EU v rámci programu ROP NUTS 2.Jihovýchod. 
 
 

Autor: Ing. Jan Zouhar ředitel SÚS JMK