Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Rozhovor o Tišnovsku s předsedou Radomírem Pavlíčkem

Rozhovor o Tišnovsku s předsedou Radomírem Pavlíčkem

27. 1. 2021

V našem městě je spousta investičních akcí, které jsou více či méně viditelné a mnoho těchto akcí, které se za poslední roky viditelně realizovaly vnímají občané jako samozřejmost. 

Radomír Pavlíček, starosta obce Železné

Radomír Pavlíček, starosta obce Železné

Staré moudro „Opakování je matka moudrosti“ platí skoro za všech okolností, a proto jsem se obrátil na jednoho z nejpovolanějších z našeho regionu a za všechny Tišnováky jsem položil několik otázek zastupiteli Jihomoravského kraje a krajskému předsedovi hnutí STAN, Radomírovi Pavlíčkovi, co by bylo dobré připomenout a zopakovat nám všem z pohledu investic Jihomoravského kraje v našem městě. Předtím, než se dočtete dalších řádků, chtěl bych mu za sebe a za mnohé spoluobčany, kterým není lhostejný rozvoj města Tišnova, poděkovat za vstřícné přijetí v jeho soukromí a za příjemnou atmosféru a ochotu podělit se o faktické informace včetně dokumentace a fotografií, které dokreslují jeho odpovědi na moje otázky.

Kdybyste měl ve stručnosti několika větami popsat, co nejdůležitějšího dělá Jihomoravský kraj pro Tišnov a Tišnovsko, co by to bylo? Pro začátek malé připomenutí, co vlastně dělá Jihomoravský kraj. Především zřizuje a provozuje nemocnice a záchranou službu, domovy seniorů, sociální služby, všechny střední školy, udržuje, rekonstruuje a staví komunikace 2. a 3. třídy.

To je docela zvláštní, protože spousta lidí v Tišnově možná ani netuší, díky komu mohou využívat občanskou vybavenost a služby ve svém bydlišti. Většinou vše spojují s městem, a dokonce ti starší ještě hovoří o zásluze „Národního výboru“ a často je to hlavně díky Jihomoravskému kraji. Čím myslíte, že je tato neznalost způsobena?

Lidé obecně nerozlišují, kdo za tím stojí, protože když něco potřebují a „ono“ to funguje, nebudou se přece do detailu zajímat, jestli je to zásluhou někoho z města nebo naopak někoho mimo, například někoho z Jihomoravského kraje. A je to dobře, protože asi nejdůležitější je, aby to fungovalo, nebo ne? I když by bylo dobré občas slyšet chválu na práci a rozhodování lidí na „kraji“, ale to je už prostě úděl nepopulární politiky, která se často v očích občanů zdá jiná, než ve skutečnosti je. Proto je dobré jednou za čas vysvětlit, jaká je situace.

Co s toho, co jste uvedl, se v posledním období podařilo v tišnovském regionu a co se chystá?

Je toho docela dost a když to budu popisovat konkrétně, zdá se mi, že mezi důležité investiční projekty patří několik aktuálně realizovaných staveb a také několik plánovaných projektů, které se v dohledné době budou zahajovat. A teď to berte jako výčet s informacemi, které jsou dostupné, a pokud bude mít občan zájem, může si je dohledat. Určitě bych rád zmínil novostavbu Ambulantního traktu Nemocnice Tišnov. V místě, kde do roku 2016 stál areál nemocniční autodopravy, je od září 2019 budován nový ambulantní trakt Nemocnice Tišnov, p. o. Jedná se o první etapu celkové přestavby a modernizace zdravotnického zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Nový objekt vzniká v těsném sousedství stávajícího nemocničního areálu, a to mezi stanicí Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o., a Dětským domovem Tišnov, p. o. Bude to dvoupodlažní pavilon o zastavěné ploše více než 800 m2. V budově o stranách 30 x 27 metrů bude umístěna centrální nemocniční evidence, nemocniční lékárna, zázemí autodopravy, a především nové ordinace lékařů. Dům, který bude plně bezbariérový, se stane pracovištěm pro 25 osob. Součásti výstavby je také vytvoření parkoviště pro pacienty a zaměstnance nemocnice o celkové ploše více než 500 m2. Cena díla činí 51.298.557,- Kč bez DPH (poznámka redakce- údaj k 1. 1. 2020). Stavební realizaci ambulantního traktu zajišťuje společnost PS Brno, s. r. o., a bude dokončena v dubnu 2021.

Pravidelně kolem tohoto objektu u nemocnice chodím se psem k rodičům a přesto, že nebydlím u nemocnice, musím říct, že je to zajímavě a účelově řešená stavba. Ani jsem netušil, že půjde o tak rozsáhlý komplex. Díky za doplnění informací pane Pavlíčku. 

Co zajímavého je ještě z investic Jihomoravského kraje v Tišnově realizováno nebo se připravuje?

Z toho, co se již z titulu Jihomoravského Kraje v Tišnově realizovalo, bych chtěl zmínit rozsáhlou investici REKONSTRUKCE KRAJSKÉ KOMUNIKACE II/379 NA ULICI BRNĚNSKÁ v Tišnově, kde byla předmětem projektu rekonstrukce silnice II/379 v intravilánu města Tišnov včetně křižovatky se silnicí II/377 a navazujícího úseku silnice II/377. Délka rekonstruovaného úseku silnice II/377 je 0,048 km, délka rekonstruovaného úseku silnice II/379 je 1,092 km. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 1,140 km. Zahájení projektu bylo v roce 2017 a ukončení v roce 2019, celkové náklady byly 37,5 mil. Kč.

Na začátku našeho rozhovoru jste zmínil, že investice v našem regionu Tišnovska jsou účelově využity nejenom pro samotné město Tišnov, ale také pro infrastrukturu a dopravní obslužnost směrem do a z Tišnova. Byly nebo budou nějaké investice zaměřeny z Jihomoravského kraje také tímto směrem?

Určitě… Kraj se zajímá o stav dopravních uzlů a infrastruktury měst a obcí a jednou z těchto investic, která se přímo dotýká města Tišnova je REKONSTRUKCE KRAJSKÉ KOMUNIKACE II/379 Deblín – Tišnov, kde byla předmětem projektu rekonstrukce silnice II/379 mezi Deblínem a Tišnovem. Celková délka rekonstruovaného úseku, s částečnou korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně revize stávajícího systému odvodnění komunikace, činí 6,356 km. Zdánlivě krátký úsek, ale ve složitém terénu, a hlavně na hlavním tahu navazujícím na dálnici u Velké Bíteše. Rekonstrukce silnice byla realizována souběžně se souvisejícími objekty a úpravami či přeložkami inženýrských sítí. Zahájení tohoto projektu bylo v nedávné době, v roce 2016, a ukončení projektu se podařilo v plánovaném termínu 2018, přičemž celková částka této rekonstrukce činila 277. 328. 639,- Kč, což z pohledu rozpočtu města Tišnova a na trase probíhajících dalších obcí a městyse Deblín, je investičně nereálná suma.

Částky, které uvádíte jsou opravdu doslova gigantické a nedokážu si představit, že by se mohla stavba realizovat z investic města. O to více si teď uvědomuji důležitou roli Jihomoravského kraje. Bydlím v Tišnově skoro půl století a co si pamatuji, tak už před 25 lety se mluvilo o nutnosti opravy městské komunikace ulic Riegrova, Černohorská. Mně osobně to trápilo hlavně proto, že jsem se svojí rodinou bydlel více než 15 roků na křižovatce Riegrova a Dvořákova v části směrem k nemocnici a výjezd do křižovatky byl vždy komplikovaný. Také se skoro 25 roků hovoří o tom, proč město v této strategicky důležité křižovatce nevybuduje kruhový objezd. Myslíte, že je něco podobného reálné?

Vámi popisovanou situaci znám velmi dobře, protože ulicí Riegrova a Černohorská jezdívám domů a do zaměstnání směrem k obci Železné. Stav této krajské komunikace je technicky složitý. Tato silnice má značně nerovný povrch s celou řadou vyskytujících se poruch a její stav je poznamenán prováděním inženýrských sítí zvláště kanalizačních stok, intenzivním provozem těžké dopravy a působením spodních vod v převážné části trasy. Zdrojem ohrožení bezpečnosti provozu je stávající šesti ramenná úrovňová křižovatka v místě napojení silnice II/377 se silnicí III/3778 a místních komunikací. Křižovatka je značně nepřehledná, dezorientující a dopravně obtížně řešitelná. Parkování a odstavení je v současnosti živelné a nevyhovující především na okrajích komunikace. Pro zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a bezpečnosti provozu v centrální část města Tišnov je nutné zřízení parkovacích zálivů podél silnice mimo jízdní pruhy. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a zvláště chodců je třeba zřízení chráněných přechodů pro chodce v místech křížení hlavních dopravních proudů, a především zřízením malé okružní křižovatky. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikace II/377 Tišnov - ul. Riegrova, Černohorská. Předpokládané náklady JMK jsou 56.000.000,- Kč.

Určitě by se našla řada dalších i drobných investic, které šly do města Tišnov přímo z podpory Kraje, ale protože je prostor našeho čtvrtletníku limitovaný, rád bych Vás požádal o rekapitulaci našeho rozhovoru a pár slov našim čtenářům, občanům Tišnovska, na závěr našeho rozhovoru, za který Vám tímto děkuji.

Asi bych na závěr měl připomenout, že v regionu Tišnovsko byla podpořena spousta dalších akcí jednotlivých obcí ve spoustě oblastí. Doprava, veřejné budovy, kultura, školství, sociální a zdravotní služby, dobrovolní hasiči … To, že si občané neuvědomí, jak moc na ně myslí kraj nevnímám jako negativní, pokud všechny záměry dopadnou na správnou a úrodnou půdu, zvláště, když to pomůže zlepšení kvality života občanů Tišnovska. Na druhé straně je dobré lidi opakovaně informovat o faktickém stavu investic a situace v regionu. Rád bych touto formou poděkoval všem spolupracujícím jedincům a organizacím, místním sdružením, podnikatelům a občanům, kterým není lhostejný rozvoj Tišnovska. Zároveň chci všem na začátku roku 2021 popřát hodně zdraví a pochopení nelehké situace, ve které jsme se všichni ocitli… Vám chci poděkovat za rozhovor a těším se na další setkání.

Pavlíček Radomír starosta obce Železné zastupitel Jihomoravského kraje krajský předseda hnutí STAN Jihomoravského kraje. Podle volného přepisu rozhovoru ze dne 09.01.2021 zpracoval PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Zdroj: Dušan Kalášek; Radomír Pavlíček