Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Jednotná a silná Evropa je nutnou podmínkou dlouhodobé prosperity občanů České republiky

Jednotná a silná Evropa je nutnou podmínkou dlouhodobé prosperity občanů České republiky

12. 11. 2018

V posledních letech ve veřejném prostoru stále častěji zaznívají názory a komentáře hlásající, že Evropská unie příliš zasahuje do pravomocí členských států a omezuje tak jejich suverenitu. Že prosazuje politiku, která je v rozporu se zájmy členských států a prosazuje ji politiky, kteří jsou odtrženi od reality běžného života občanů, protože značnou část svého času tráví mimo území svého členského státu.

Ekonom Václav Fučík vidí v Evropské unii nutnou podmínku budoucí prosperity České republiky.

Ekonom Václav Fučík vidí v Evropské unii nutnou podmínku budoucí prosperity České republiky.

Evropská Unie by dle těchto hlasů měla být nevýznamnou mezivládní organizací, aby jednotlivé členské státy mohly opět naplno prosazovat své „národní zájmy,“ bez ohledu na okolní realitu. V souvislosti s právě vyjednávaným vystupováním Velké Británie se dokonce veřejně diskutuje i o možnosti vystoupení ČR z EU. V následujících bodech proto vyjmenovávám, proč jsem přesvědčen, že se výše uvedené názory nezakládají na pravdě a skutečnost je přesně opačná: Jednotná a silná Evropa je nutnou podmínkou dlouhodobé prosperity všech občanů ČR.

1. O suverenitě

V dnešní době, která se vyznačuje vysokou mírou globalizace, jsou ta nejzásadnější rozhodnutí předurčující životní podmínky obyvatel činěna na nadnárodní úrovni. Příkladem je vyjednávání o podmínkách mezinárodního obchodu, nastavování pravidel obchodu v rámci EU, jednání o reakcích na globální problémy planety, jako jsou chudoba, sucho, znečištění vody, půdy i vzduchu, kvalita potravin, ochrana základních lidských práv a mnoho dalších. Oslabení EU by vedlo ke snížení vlivu občanů EU na rozhodování o těchto problémech. Vystoupení z EU by znamenalo, že Češi budou výsledky jednání o nejdůležitějších záležitostech přijímat jako daná, bez možnosti je ovlivnit. O suverenitě nemůže být v takovém případě řeč. Naopak, aktivní účast ČR v jednotné a silné EU (na první pohled možná paradoxně) výrazně zvyšuje národní suverenitu.

2. O odtrženosti politiků od občanů

Důležitá rozhodnutí v EU vykonává Evropský parlament v součinnosti s Radou EU a Evropskou komisí. Poslanci Evropského parlamentu jsou přímo voleni občany EU, stejně jako poslanci parlamentů členských států. Radu EU tvoří ministři členských států, kteří musí mít důvěru parlamentů členských států. Evropská komise musí mít důvěru Evropského parlamentu. Tato výroková logika dle mého názoru vede k jednoznačnému závěru, že politici EU nejsou odtrženi od reality o nic více než jejich kolegové z jednotlivých členských států.

3. O míru a stabilitě

Od vzniku EU zažívají její členské státy bezprecedentní období míru a stability. To jsou základní podmínky pro ekonomický blahobyt a kvalitu života obecně. Tento argument by v diskusi o výhodách EU měl být vždy v popředí. Přesto se na něj bohužel často zapomíná, možná paradoxně právě proto, že velká část občanů již válku nepamatuje. Členství v EU díky těžko představitelné provázanosti ekonomických i legislativních vztahů výrazně snižuje riziko ozbrojeného konfliktu mezi jeho členy. A logicky, čím vyšší provázanost, tím nižší riziko. Navíc, jednotná a silná Evropa jako jediná může prosazovat zájmy občanů EU v jiných částech světa a odrazovat jakékoli potenciální agresory od vyvolání konfliktu, ať otevřeně vojenského nebo hybridního.

4. O rozvoji regionů

Jak známo, EU nabízí svým členům skrze dotace miliardy eur na podporu regionů. To, že je jejich využívání vinou špatného nastavení národních pravidel a korupce v ČR neefektivní, je čistě náš domácí problém. Fakt, že předseda vlády je trestně stíhán pro dotační podvod, mluví za vše. Největší potenciál pro rozvoj ekonomicky relativně chudších regionů ČR, což jsou často regiony pohraniční, ale vidím v dalším snižování mezistátních bariér, které stále zůstávají nejen legislativní, ale také např. jazykové. Jsem přesvědčen, že ambiciózní program výuky angličtiny a němčiny v příhraničních oblastech by nalákal více zahraničních investic nebo by v kombinaci se zlepšením infrastruktury (také mohutně dotováno EU) umožnil snadnější cestování za prací do zahraničí lidem z příhraničních regionů. Oboustranné snižování legislativních bariér přitom může opět probíhat efektivně pouze skrze orgány EU.

5. O spravedlnosti a lidských právech

V neposlední řadě bych rád vyzdvihl hodnoty nemateriální povahy, které ale kvalitu lidského života ovlivňují minimálně stejně jako hodnoty materiální. EU je společenství států, které sdílí základní hodnoty, na nichž je evropská civilizace založena: důstojnost člověka a lidská práva. Slabá EU znamená slabé nebo žádné prosazování těchto hodnot ve světě, obzvláště za situace, kdy jiné světové mocnosti od těchto hodnot buď ustupují nebo je prakticky neznají. EU a její soudní systém navíc pomáhá garantovat, že spravedlnost a lidská práva nebudou omezovány uvnitř členských států. Extremisté v kterékoli zemi mohou ovládnout národní soudy, ale nepodaří se jim ovládnout soudy EU, jejichž rozsudky jsou členským státům nadřazeny. To výrazně snižuje riziko vzniku totalitního státu v Evropě a zvyšuje naději na spravedlnost a ochranu lidských práv pro dnešní i budoucí generace.

Na základě výše uvedeného jsem přesvědčen, že posilování jednoty a politické moci EU je v naprostém souladu s ekonomickými i jinými zájmy občanů ČR. A to tím spíše, když převezmeme odpovědnost a nebudeme se bát hrát ve fungování EU aktivní roli.

Autor: Ekonom Ing. Václav Fučík