Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Aktuality Plány STAN Jindřichův Hradec do voleb. Lídrem Ondřej Pumpr

Plány STAN Jindřichův Hradec do voleb. Lídrem Ondřej Pumpr

22. 9. 2022

Jelikož chce STAN Jindřichův Hradec zvýšit podíl účasti občanů na správě a rozhodování města, je v prvé řadě zapotřebí zvýšit jejich informovanost o principech i obsahu vedení, řízení a směřování města, včetně důvodů, které vedou k rozhodnutím v jednotlivých záležitostech. Jinak řečeno, chceme zbořit bariéru mezi úřadem a občany, mezi starostovnou a lidmi tím, že změníme styl komunikace.

Plány STAN Jindřichův Hradec do voleb. Lídrem Ondřej Pumpr

Plány STAN Jindřichův Hradec do voleb. Lídrem Ondřej Pumpr

- Není co skrývat! Využijeme všechny dostupné komunikační prostředky k lepší informovanosti občanů. Již dnes máme k dispozici mobilní rozhlas, sociální sítě města v podobě Facebooku a Instagramu, webu města, lokálního i regionálního tisku, televizního vysílání.

- Budeme zveřejňovat informaci nad rámec zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o obcích např. o plnění a plánování rozpočtu, strategických plánech apod. Zvýšíme a zintenzivníme informovanost o chodu a rozhodování městské obchodní společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

- Dnes už je zcela běžné, že představitelé municipalit mají na webech svých obcí, měst a krajů sdílené pracovní kalendáře, protože i to je krok, který vyjadřuje otevřenost směrem k občanům.

- Chceme každý významný projekt představit občanům od začátku prostřednictví veřejně dostupných nástrojů – vlastní internetové stránky, vlastní stránky v rámci webu města, kde bude akce zaznamenána od záměru, přes projektovou část po samotnou realizaci (tým zpracovatelů, přípravy, ceny, zhotovitelé, termíny, postup realizace, následné využívání...).

- Participativní rozpočet jako možnost daná občanům města rozhodovat o rozvoji svého města prostřednictvím předem vyčleněné částky z rozpočtu města, přičemž o využití této částky rozhodnou sami občané svými návrhy.

- Komunitní plánování – zapojit občany města do jeho rozvoje prostřednictví pocitových map, tedy map, do kterých občané (elektronicky nebo fyzicky) zaznamenávají, jak se kde ve městě cítí - Chceme utužovat vztah občanů s naším městem důrazem na společnou historickou paměť a zároveň možností ovlivnit jeho budoucnost vlastními nápady a ukázat občanům, jak se naše město bude rozvíjet (možnost využít již zaběhnutých projektů jako PinCity atd.).

- Po jednání zastupitelstva vyhradíme čas na obecnou diskusi jako příležitost pro vznášení dotazů a podnětů vůči zastupitelům – sloučíme režim interpelací zastupitelů a dotazů občanů tak, aby se odpověď na interpelaci stala součástí nebo přílohou zápisu ze zasedání.

- Zavedeme pravidelný informační servis, ve kterém budou představitelé města odpovídat na dotazy občanů – skrze televizní vysílání, web města, sociální sítě.

- Budeme usilovat o to, aby výbory zastupitelstva a komise rady vyvěšovaly oznámení o svých jednáních a zveřejňovaly svá usnesení a zápisy ze zasedání. Vycházíme z myšlenky, že výkon správy města na všech jeho úrovních je věc veřejná.

- Již jsme dosáhli, aby materiály na jednání zastupitelstva byly zveřejňovány na webu města alespoň 5 dnů před jeho konáním. To samé hodláme učinit i v případě zveřejnění podkladů pro jednání Rady města.

- Zahájíme revizi strategického plánu, podrobíme ho znovu veřejné a odborné diskusi.

- Zavedeme etický kodex úředníka a zaměstnance města Jindřichův Hradec a etický kodex zastupitele.