Hlavní stránka Praha 11 VOLBY - Program - Lidé Volební program 2022 - 2026

Volební program 2022 - 2026

CHCEME MODERNÍ JIŽNÍ MĚSTO

Chceme pokračovat v modernizaci Jižního Města.

Chceme revitalizovat další veřejná prostranství.

Chceme moderní školy.

Chceme kvalitní zdravotnické a sociální služby.

Chceme dostatek parkovacích míst pro obyvatele Jižního Města.

Chceme byty pro mladé rodiny.

Chceme nová sportoviště.

Měníme Prahu 11 k lepšímu.

 

   1.   Územní rozvoj a plánování, rozvoj veřejné infrastruktury

V rámci připravovaného magistrátního Metropolitního plánu i prostřednictvím dalších nástrojů územního plánování budeme nadále prosazovat ochranu a dobudování veřejné vybavenosti a zeleně a požadovat pravidla pro budoucí rozumný a koncepční rozvoj naší městské části.

Chceme, aby se v naší městské části do rozhodovacích procesů při strategickém řízení Prahy 11 a systematickém směřování k udržitelnému rozvoji co nejvíce zapojovala veřejnost, zejména prostřednictvím zástupců společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Chceme co nejrychleji pokračovat v rozsáhlém programu obnovy jihoměstských vnitrobloků a parků.

Chceme urychleně modernizovat zastaralá veřejná prostranství, prioritně pochozí zónu Háje.

Podporujeme výstavbu bytů a prostor pro nová pracovní místa v zanedbaných lokalitách a okolí stanic metra.

Prioritně chceme zajistit navýšení počtu parkovacích míst. Ta lze získat například úpravami dopravního značení, svěřením pozemků do správy městské části, a zejména prostřednictvím výstavby nízkých parkovacích domů na stávajících pozemních parkovištích.

Chceme pokračovat v rekonstrukcích a zlepšování vybavení budov našich mateřských a základních škol i prostor školních pozemků.

Finanční spoluzodpovědnost za rozvoj města musí nést i developerské společnosti, ať již pomocí participačních smluv či prostřednictvím jiných mechanismů, které povedou k jejich finančnímu zapojení do rozvoje městské infrastruktury.

   2.   Hospodárné nakládání s majetkem i financemi

Zasadíme se o promyšlené a hospodárné nakládání s finančními prostředky.

Investiční akce chceme realizovat na základě plánu, stanovení priorit a důsledné a zodpovědné přípravy.

Dále chceme udržet dobré vztahy s hl. m. Prahou a pokračovat v získávání potřebných finančních zdrojů na různé projekty MČ.

   3.   Doprava

Prosadíme získání více parkovacích ploch pod správu městské části, nové parkovací domy, případné lehké konstrukce tam, kde to bude vhodné.

Podporujeme dostavbu Pražského okruhu v trase 511 mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou u Běchovic.

Podporujeme do budoucna myšlenku spojení Prahy 11 a Spořilova tramvají.

Jsme pro dobudování sítě cyklostezek, nejsme však pro jednoduchá řešení zúžením páteřních komunikací vyhrazením pruhů tam, kde taková úprava může být nebezpečná nebo na úkor plynulosti ostatní dopravy.

   4.   Životní prostředí

Chceme pokračovat v intenzivní péči o plochy zeleně a zejména se zaměřit na projekty, které pomáhají omezit dopad klimatických změn.

Regenerace vnitrobloků musí dále pokračovat. I v dalších letech musí zůstat prioritou navyšování zeleně a zmenšování podílu zpevněných ploch, což vede ke zlepšení místního mikroklimatu a maximálnímu možnému zadržování dešťových vod přímo v místě.

Chceme zvýšit počet retenčních nádrží na Jižním Městě, z nichž budeme používat vodu pro zalévání a úklid komunikací.

I nadále budeme klást důraz na výsadbu nových stromů, okrasných záhonů a dostatečnou péči o ně, což v první řadě zahrnuje pravidelnou zálivku dešťovou vodou.

Musí pokračovat větší péče o čistotu veřejného prostoru - v první řadě častější svoz odpadu z našich odpadkových košů nebo nová pohotovostní linka pro operativní úklid, která se osvědčila. V tomto trendu je v dalších letech potřeba pokračovat, zejména prostřednictvím dále posíleného pravidelného úklidu veřejného prostoru Prahy 11.

   5.   Sociální a zdravotní aktivity

Podpoříme rozvoj zejména terénních sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené osoby, rodiny s dětmi či osoby ohrožené vyloučením.

Budeme usilovat o revitalizaci bezbariérových objektů v ul. Petýrkova.

Podpoříme co nejdelší setrvání seniorů v jejich vlastním bydlení. Zasadíme se o dostupnost potřebných služeb dle poptávky obyvatel. 

Budeme posilovat zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení.

Dokončíme přestavbu objektu v ul. Vejvanovského na moderní pobytové služby pro seniory, včetně odlehčovací služby a služby pro seniory se stařeckou demencí. 

Podpoříme mobilní hospicovou péči.

Podpoříme rozvoj zdravotní péče, zejména chybějící lékařské odbornosti, řešení přetíženosti některých pracovišť a zařízení.

Zajistíme zachování lékařské služby první pomoci a vznik této služby pro děti. 

Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního napětí.

Podpoříme zachování senior taxi.

Chceme zajistit dostupné bydlení, zejména pro mladé rodiny v rekonstruované budově Sandra a ve spolupráci s magistrátem i v budově hotelu Opatov.

Podpoříme programy pro integraci cizinců.

Budeme spolupracovat s poskytovateli sociálních, zdravotních a návazných služeb při tvorbě jihoměstské sítě potřebných služeb.

   6.   Sport a volnočasové aktivity

Sport si rozhodně zaslouží co největší možnou podporu. V minulých letech jsme nastavili zcela transparentní systém financování sportovních oddílů a klubů, který je potřeba udržet pro svou předvídatelnost a otevřenost vůči všem oddílům.

Vnímáme poptávku občanů po venkovním koupališti či bazénu, proto pro něj chceme najít vhodnou lokalitu, zajistit jeho financování a realizaci.

Dokončíme opravy školních hřišť.

Budeme podporovat soukromé i radniční projekty veřejné vybavenosti v oblasti sportu a volného času, a to zejména:

- Adrenalin park Jižní Město v ulici Mírového Hnutí x K Horkám

- multifunkční sportovní areál v lokalitě Hájů,

- zimní stadion u ZŠ Ke Kateřinkám,                                                                             

- další alternativní sportoviště pro mladé typu pumptrack, parkour, aj.

- atletický tunel při ZŠ k Milíčovu,

- dirt či bike park na Chodovci.

   7.  Školství

Zajistíme dostatek míst v mateřských a základních školách pro jihoměstské děti.

Budeme budovat důsledně partnerské prostředí mezi zřizovatelem a řediteli mateřských a základních škol.

Finančně zajistíme provoz škol v rámci rozpočtu MČ Praha 11.

Dlouhodobé plánování finančních prostředků do údržby školských budov je prioritou.

Zrealizujeme urychleně zajištění energetického auditu školských budov (vzhledem ke stoupajícím nákladům na energie je třeba odborně posoudit možnosti šetření u jednotlivých budov a navržená opatření realizovat).

Finanční podpoříme školní sportování (výuka plavání, výuka bruslení, projekt Atletika do škol).

Budeme spolupracovat se školami při realizaci opatření, která vychází z nových předpisů (zabezpečení budov, digitalizace agend apod.).

  8.  Kultura

Chceme zachovat stávající úroveň podpory kultury na Praze 11, ať již prostřednictvím společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s., tak prostřednictvím dotací dalším provozovatelům kulturních akcí.

Podporujeme vybudování dalšího kulturního zařízení na Jižním Městě I., ať už v Kulturním domě Opatov či v objektu v ul. Anežky Malé.

Dokončíme potřebné opravy kulturních objektů městské části, které má ve své správě.

Nové kulturní akce Bitvu o Chodovskou tvrz, letní scénu Divadla na Jezerce, letní kino v KC Zahradě, Street Festival a obří vodní skluzavku chceme i v dalším volební období a budeme je dále rozvíjet.

    9.  Bezpečnost

Zajistíme preventivní opatření, kterými budeme předcházet sociálně-patologickým jevům (zejména prevence užívání drog, bezdomovectví, šikany apod.).  

Chceme konstruktivně spolupracovat s Městskou policií při snižování všech typů kriminality a vandalismu.

Budeme usilovat o zkvalitnění zázemí pro dobrovolné hasiče.

Zajistíme kvalitní osvětlení v rizikových oblastech.

Zlepšíme průjezdnost ulic pro vozidla Integrovaného záchranného systému

  10. Zapojení občanů do života obce

Prosazujeme navázání pravidelné komunikace a informovanosti s předsedy SVJ a BD.

Zřídíme informační portál pro společenství vlastníků a bytová družstva.

Nadále chceme zapojovat občany do projektů typu revitalizací veřejných ploch pomocí participativních setkání přímo na daném místě.

Zapojíme obyvatele do projednávání investičních záměrů.

11. Transparentnost

Stanovíme přesná a transparentní pravidla pro příspěvky investorů za m2 hrubé podlažní plochy, které budou použity na veřejnou infrastrukturu a vybavenost.

Podporujeme projednávání příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu zastupitelstvem.

Podporujeme přístup veřejnosti na jednání komisí a výborů. 

Podporujeme vznik a aplikaci Etického kodexu člena zastupitelstva za účelem eliminace případného střetu zájmů a kontroly příjmů a jiných majetkových výhod přijatých zastupiteli v souvislosti s výkonem jejich funkce.