Hlavní stránka Praha 11 Články Stanovisko zastupitelského klubu Top 09 - STAN Praha 11 k Zásadám spoluúčasti investorů (05/2022)

Stanovisko zastupitelského klubu Top 09 - STAN Praha 11 k Zásadám spoluúčasti investorů (05/2022)

 Rada Městské části Praha 11 schválila na svém jednání dne 11. 4. 2022 pravidla participace investorů neboli „Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji městské části Praha 11“. Jedná se o zásady pro možné zapojení investorů do budování potřebné infrastruktury, pokud investoři mají v úmyslu vystavět na území městské části své stavební záměry. Cílem participačních smluv, sjednaných s investory v rámci těchto předem daných transparentních pravidel, je zkvalitnění infrastruktury, rozšíření nabídky služeb, zlepšení dostupnosti školních, předškolních, sociálních, sportovních a zdravotnických zařízení, a celkově minimalizace možných negativních dopadů výstavby na stávající obyvatele v místě výstavby.
I za účelem vypracování těchto pravidel spoluúčasti a nalezení širšího politického konsenzu na jejich aplikaci, byla koncem roku 2020 ustavena pracovní skupina, která tato pravidla měla nastavit.
Zastupitelský klub TOP 09 – STAN v pracovní skupině prosazoval principy, které se v jiných obcích a městských částech osvědčily v rámci tzv. dobré praxe. Vzhledem k tomu, že ne všechna doporučení našeho klubu byla do pravidel převzata, naši zástupci v Radě MČ Praha 11 materiál v předložené podobě odmítli. Zatímco s principem spoluúčasti investorů na rozvoji městské části souhlasíme a považujeme pravidla spoluúčasti investorů za potřebná, požadovali jsme v nich zakotvení zejména těchto principů:

- stanovit mapu jednotkových cen za hrubou podlažní plochu daného záměru podle bonity pozemků (mapa, orientační výše) - např. vyšší cena u stanic metra, dopravních uzlů apod.;
- orientační ceník příspěvků by měl být specifikován přímo v pravidlech;
- kontribuce investora by měla dosahovat minimálně ceny vypočítané jakou součin m2 hrubé
podlažní plochy a jednotkové ceny pro konkrétní území;
- kontribuce se může skládat jak z nefinančního, tak finančního plnění, vždy však musí dosahovat minimálně celkové kontribuční ceny vypočítané výše uvedeným vzorcem;
- nepeněžitá plnění v konkrétních případech by měla být oceněna nezávislou autoritou;
- konkrétní kontribuční smlouvy by měla vyjednávat s investorem celá pracovní skupina.
Ne všechna naše doporučení však byla do pravidel převzata. V pravidlech schválených Radou MČ Praha 11 postrádáme zejména výslovně uvedenou výši příspěvku na 1 m2 hrubé podlažní plochy, alespoň v orientační podobě a přesnou specifikaci procesu vyjednání participační smlouvy s investorem.

Jsme přesvědčeni, že participační smlouvy by měly být vyjednávány zástupci koalice i opozice. V ideálním případě by do procesu vyjednávání měli být zapojeni i zástupci SVJ a BD z dotčeného území. Zároveň jsme přesvědčeni, že tato pravidla, jako zásadní rámcový dokument, by měla být schválena nejvyšším rozhodovacím orgánem městské části, tedy zastupitelstvem, aby bylo zajištěno dosažení široké politické shody. Stejně tak i konkrétní kontribuční smlouvy by měly být schvalovány zastupitelstvem.

Jsme si vědomi, že na příspěvky investorů není právní nárok a jedná se o dobrovolné smluvní
závazky. Zároveň však usilujeme o co největší transparentnost a hledání široké shody v územích, která jsou v konkrétním případě dotčena zamýšleným projektem investora.
V příštím volebním období 2022 až 2026 máme v plánu hledat širokou politickou shodu na novém znění pravidel participace, která budou zohledňovat naši vizi.

Pravidla schválená radou městské části jsou zveřejněna zde.
 

V Praze dne 10. 5. 2022

Za zastupitelský klub TOP 09 a STAN Praha 11 ing. Radka Soukupová, předsedkyně klubu