Hlavní stránka O nás Stanovy Usnesení RSV ze dne 14.11.2016 k výkladu stanov

Usnesení RSV ze dne 14.11.2016 k výkladu stanov

Závěry Rozhodcovského a smírčího výboru k výkladu stanov ohledně zrušení organizační jednotky hnutí rozhodnutím předsednictva

  1. Předsednictvo je oprávněno rozhodnout o rozpuštění organizační jednotky hnutí, je však povinno uvést nosné důvody svého rozhodnutí, proč postupuje takto výjimečným způsobem, které má za následek hromadné ukončení členství či statusu registrovaných příznivců. Rozhodnutí předsednictva se musí opírat o přesvědčivé důvody.
  2. RSV stanovuje závaznou a propadnou lhůtu 14 dní, platnou pro každého pro napadení příslušného rozhodnutí předsednictva o rozpuštění organizační jednotky hnutí ode dne jeho oznámení.
  3. Hlavní kancelář hnutí je v zájmu ochrany práv členů a příznivců povinna doručit všem dotčeným osobám uvědomění o rozhodnutí předsednictva s poučením, že mohou požádat o opětovný vstup do řad hnutí (běžně formou Přihlášky registrovaného příznivce, výjimečně – viz čl. 6 odst. 2 Stanov – přímo žádosti o udělení členství) a dále s poučením, že mohou napadnout toto rozhodnutí k RSV doručením takového návrhu Hlavní kanceláři hnutí v propadné lhůtě 14 dnů ode dne obdržení oznámení o rozhodnutí předsednictva.
  4. Nejvyšší rada může posuzovat a rozhodovat o zrušení rozhodnutí předsednictva o rozpuštění organizační jednotky hnutí, pokud je napadeno. Je-li však napadeno ze strany dotčených registrovaných příznivců či členů hnutí, musí Nejvyšší rada své rozhodování neprodleně přerušit jako předčasné a poučit stěžovatele, aby napadli toto rozhodnutí u Rozhodčího a smírčího výboru ve shora uvedené propadné lhůtě 14 dní ode dne obdržení oznámení o rozhodnutí předsednictva.

Pro budoucí posuzování obdobných otázek RSV stanovuje, že v případě kdy bude před RSV napadeno rozhodnutí předsednictva o rozpuštění jakékoli organizace:

  1. Spojí všechny případné návrhy na posouzení takového rozhodnutí do jednoho řízení, neboť rozhodnutí předsednictva má výjimečnou povahu s hromadnými účinky na všechny stěžovatele a dotčené osoby.
  2. Rozhodnutí RSV o přezkoumání rozhodnutí předsednictva má účinky vůči všem dotčeným, ať již návrh podali či nikoli.
  3. Pokud rozhodnutí předsednictva o rozpuštění organizace RSV zruší, má toto rozhodnutí účinek obnovení dřívějšího statusu všech dotčených osob. Pokud Nejvyšší rada bude vést obdobné řízení o posouzení takového rozhodnutí, pak své rozhodování zastaví, neboť navrhovateli (ům) bylo zcela vyhověno.
  4. Pokud rozhodnutí předsednictva o rozpuštění organizace RSV nezruší, je dále Nejvyšší rada oprávněna vést řízení o posouzení tohoto rozhodnutí předsednictva s tím, že není oprávněna opakovaně posuzovat otázky zániku členství, popř. statutu registrovaných příznivců, příp. dalších otázek, které výslovně řešil RSV. Nejvyšší rada je oprávněna posoudit podnět jen z jiných (odlišných, širších apod.) hledisek (zásada respektování rozhodnutí RSV dle čl. 22 odst. 2). V takovém případě RSV doporučuje Nejvyšší radě, aby po zamítnutí návrhu o zrušení rozhodnutí o rozpuštění organizace v důsledku rozhodnutí předsednictva požádala stěžovatele, zda trvají na dalším projednání jejich návrhu a výslovně je poučila, že není v její kompetenci posuzovat věc z totožných hledisek, z jakých RSV dospěl k zamítnutí návrhu stěžovatelů.
  5. Budou-li orgány hnutí a dotčené osoby s RSV řádně spolupracovat, vynese RSV své rozhodnutí v 2 měsíční lhůtě ode dne jejich vznesení, což je podstatné z hlediska případného rozhodování Nejvyšší rady anebo pro nastolení jistoty ohledně vztahu dotčených osob k hnutí STAN.

Toto stanovisko je platné pro řešení všech obdobných sporů v budoucnosti, dokud nebude případně změněno novým rozhodnutím RSV anebo do doby, kdy bude dotčeno změnou relevantních ustanovení Stanov hnutí.

Rozhodcovský a smírčí výbor, 14.11.2016