Hlavní stránka Mrač Program

Program

Náš letošní program plynule navazuje na ten z roku 2018 (viz níže) a dále reaguje na vývoj během tohoto volebního období. Pro další informace sledujte náš Facebook a vaše poštovní schránky.

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“ — Margaret Mead

Naše priority pro rozvoj Mrače 2022

 

Místo, kde má občan vše, co potřebuje.

 • Citlivě rekonstruovat náves tak, aby byla reprezentativním centrem obce, kde se  lidé rádi setkávají a tráví volný čas.
 • Zajistit obchod s celodenní otvíračkou i širším sortimentem. Jde to i v menších obcích, půjde to i tady.
 • Vytvořit více atraktivních prostor pro veřejnost a kulturní činnost.
 • Usilovat o znovunabytí bývalé restaurace a sálu do majetku obce (budova Europosters) za rozumných podmínek.
 • Provést rekonstrukci obecního sálu, která sál skutečně zvětší a rozšíří jeho funkčnost.
 • Prověřit možnost zavedení lékařské služby pro seniory.
 • Prověřit možnosti zřízení dětské skupiny pro děti do 1 do 4 let.
 • Legalizovat a opravit historické kůlny u tvrze, včetně zavedení vody a elektřiny, pro využití občany Mrače, pro spolky a kulturu.

 

Příjemná a bezpečná procházka celou obcí? I to je možné!

 • Budeme prosazovat vybudování pěší cesty od železnice k rybníku směrem k návsi. Cesta na hřiště nesmí být hazardem.
 • Zasadíme se o vybudování přechodů pro chodce v místech silnějšího provozu.
 • Lepší propojení Podmračí a Mrače. Hezká procházka i s kočárkem místo a uskakování autům.
 • Vyřešit nevyhovující situaci s parkováním před bytovkami.
 • Zajistit bezpečné zprůchodnění cesty skrz lom.
 • Zajistit bezpečnost v okolí tvrze (schody, vchod do sklepení).
 • Kvalitní opravy silnic jsou pro nás samozřejmostí.

 

Obec je tu pro občany, ne naopak. I setkání s obcí bude radost.

 • Každý rok vyčleníme částku, o jejímž využití rozhodnete vy sami s vašimi návrhy („participativní rozpočet“).
 • Funkční a přehledná komunikace s vedením obce i zastupiteli (rychlá emailová komunikace, moderní web, Facebook, Zpravodaj, streamy atd.)
 • Občané budou vždy a včas informováni o důležitých rozhodnutích.
 • Na ta nejpodstatnější rozhodnutí se Vás vždy budeme nejdříve ptát. Váš názor je pro nás zásadní.
 • Rezervace obecních prostor přes jednoduchý rezervační systém.
 • Intenzivní jednání s lomem (prach, hluk, chodníky, silnice, viadukt atd). Spokojíme se jen s maximem možného.

 

Obec, která dělá věci pořádně a ku prospěchu všech.

 • Vypracovat kvalitní strategický plán rozvoje obce. Bez něj se obec nemůže uspokojivě rozvíjet a přichází i o finance.
 • Hospodařit s rozpočtem i majetkem obce efektivně a tak, aby z něj měli užitek a radost všichni.
 • Naplno využívat dotací a grantů jak z kraje tak z ministerstev. Dnes Mrač žádné nečerpá a v případě kraje o ně dokonce ani nežádá.
 • Snížit počet zastupitelů na další volební období z 11 na 9. Mrač má nyní více zastupitelů, než je obvyklé v podobně velkých obcích. Snížením jejich počtu o dva by obec ročně ušetřila nejméně 20-30 tisíc korun.
 • Zpracovávat projekty do zásoby, abychom byli připraveni se ucházet o dotaci v momentě vyhlášení dotační výzvy či grantu.
 • Zrychlit veřejné zadávání a usilovat o dostatečný počet nabídek za účelem získání nejlepší kvality za nejnižší cenu. 
 • Rozpočet schválíme včas a naše hospodaření budete moci kontrolovat v rozklikávacím rozpočtu. Jde to třeba v Soběhrdech, může to tak jít i u nás.
 • Zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v registru smluv. Jde to třeba v Nespekách, může to tak jít i u nás.


Životní prostředí i kvalitní prostředí pro život.

 • Snížit výdaje na energie v obecních budovách prostřednictvím úsporných opatření.
 • Inspirujeme se ve vybudování a využití levnějších obnovitelných zdrojů u úspěšných obcí.
 • Přejít na energeticky úsporné osvětlení v obci. 
 • Zavést pro občany finančně výhodnější systém svozu komunálního odpadu založeném na spotřebě, nikoli na počtu osob v domácnosti.
 • Podpořit větší třídění odpadu prostřednictvím rozšíření kontejnerů, případně přechod na domovní třídění. Vyvážení kontejnerů dle skutečného naplnění. 
 • Systém okamžitého hlášení míst k úklidu či opravě pro rychlé zřízení nápravy.


 

 

 


2018

Vize a směřování obce

 Pouze pokud víme, kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout, můžeme dělat dílčí, třeba i malé kroky k tomu, abychom toho dosáhli. V opačném případě se jen potácíme od něčeho k ničemu, od jednoho volebního období k jinému. Proto chceme dát obci jasný směr, jasný cíl. Nepovažujeme se za všeznalé, a tak je pro nás samozřejmostí, že se na jeho tvorbě bude podílet široká veřejnost, všech zájmů i věkových skupin. Každý má svůj zájem, svou prioritu, svou potřebu. Každé přání by mělo být zohledněno, každý hlas by měl být slyšen.

 Zavazujeme se, že pokud budeme ve volbách úspěšní, vypracujeme  strategický plán rozvoje obce a podnikneme konkrétní kroky k jeho realizaci, které bude každý mít možnost sledovat. Odrazovým můstkem k němu jsou další body našeho programu.

 Chceme navázat na to dobré, co se v minulosti v obci podařilo a dobrou praxi promítnout do budoucnosti. Nechceme, aby takovýto strategický plán byl vyhozen, jakmile se vymění zastupitelé. Proto budeme usilovat o dosažení široké shody.

Efektivní a transparentní hospodaření

 Chceme vhodně a efektivně hospodařit s rozpočtem i majetkem obce tak, aby z něj měli užitek a radost všichni. I malá obec s malým rozpočtem může svým občanům nabídnout hodně. Myslíme si, že základní služby občanům jako předškolní vzdělávání či péče o seniory by měly být zajištěny obcí, nikoli soukromými subjekty.

  Chceme transparentní hospodaření.  Obecní rozpočet by měl být všem kdykoliv k dispozici, například na webu obce. Občané by měli mít přístup i k informacím o prodeji obecního majetku. Jako zásadní vnímáme větší zapojení veřejnosti v případech, kdy se v obci rozhoduje o něčem zásadním, ať už jde o prodej majetků, schvalování rozpočtu či plánované čerpání finančních dotací.

 Malé obce ze zákona nemusí zveřejňovat smlouvy, které uzavírají. My si však myslíme, že každý občan má právo sledovat, co se v obci děje. Má právo vidět, jaké smlouvy obec uzavírá. Proto budeme zejména pro obec důležité smlouvy pravidelně zveřejňovat například v Registru smluv.

Lepší komunikace s občany

 Cítíte se dostatečně informováni o rozhodování zastupitelstva a dění v obci?
 Víte, jak Vám obec může přispět na náklady na školku?
 Víte, jestli je nový domov pro seniory určený pro občany Mrače a za jakých podmínek?
 Víte, za jakých podmínek a z jakých důvodů bylo prodáno nádvoří u středověké tvrze? 

Informovanost všech a dostupnost informací je pro malou obec zásadní. V tomto bodě chceme jít i nad rámec toho, co malé obci ukládá zákon. Chceme transparentní a jasnou komunikaci směrem k občanům všemi dostupnými způsoby.

 Chceme, aby v naší obci lépe fungovala informovanost o správě obce, o jednáních zastupitelstva, o dostupných službách apod. Chtěli bychom využívat celou řadu komunikačních kanálů, tištěných i elektronických, aby se potřebné informace dostaly ke všem. Jedním z hlavních zdrojů informací by měly být aktualizované webové stránky obce. Dále bychom chtěli zavést tištěný obecní zpravodaj a interaktivní facebookovou komunikaci, lépe využívat obecní rozhlas a SMS Infokanál a rozšířit nabídku o informace přes e-mail. Jednání zastupitelstva chceme také přenášet on-line. Rozhodnutí s významným dopadem pro obec nebo ve významné částce budeme vždy konzultovat s občany.

 Myslíme si, že vedení obce se s občany může potkávat pravidelně. Myslíme si, že starosta/starostka může občanům naslouchat, hovořit s nimi o jejich návrzích, názorech a nápadech.

Vzdělávání

  V souladu se základním právem, kterým je právo na vzdělání, chceme, aby v Mrači existovala jasná a transparentní politika přispívání na vzdělání všech dětí. Chceme, aby bylo přispíváno všem stejně ve všech časových obdobích. Chceme, aby se přispívání řídilo jednotnou metodikou pro všechny.

 Chceme, aby mladí lidé měli jistotu, že jejich děti budou mít umístění v předškolním vzdělávání ve školce, která bude dostupná finančně i vzdáleností. Nechceme, aby mladé rodiny v Mrači byly vystaveny nejistotě ohledně umístění svých dětí, ať již ve škole či ve školce. Vytvoříme jasné a veřejně známé podmínky platné pro konkrétní období. Věříme, že dostatek míst ve školce lze zajistit jednáním s okolními obcemi, se soukromou školkou v Mrači nebo případně zřízením obecní dětské skupiny (v současnosti možno financovat z fondů EU).

 Myslíme i na dospělé a neformální vzdělávání. Chceme maximálně využít obecní knihovny jako instituce, která se, kromě své hlavní činnosti, stará i o setkávání mezi všemi věkovými skupinami. Chceme podpořit společenské zapojení seniorů

Péče o seniory

 Jsme přesvědčeni, že k péči o seniory by měla obec přistupovat jako k veřejné službě a jedné ze svých hlavních funkcí. I když obec nemá dostatek prostředků na výstavbu a provozování vlastního domova pro seniory, starším občanům může zprostředkovat za zvýhodněnou cenu celou řadu sociálních služeb; například: roznášku teplých obědů, zajištění úklidu, terénní pečovatelskou službu, zvýhodnění poplatků v domovech pro seniory nebo výhodnější dopravu na úřad či k lékaři prostřednictvím Senior Taxi.

 Vzhledem ke stárnutí populace by obec měla zvýšený komfort pro seniory vnímat jako jednu z priorit. Zde více než v jiných bodech budeme aktivně vyjednávat s okolními obcemi a institucemi o možnostech zajištění služeb.

Rozvoj komunitního života

 Chceme podpořit všechny aktivity, které povedou k lepšímu soužití všech skupin obyvatel. Chceme prolamovat bariéry mezi mladšími a staršími, mezi dětmi a dospělými, mezi starousedlíky a novousedlíky. Chceme sjednocovat, hledat to, co nás spojuje. Chceme nacházet respekt k odlišnostem.  Myslíme si, že je smutné, že když se jednou za čas potkáme na návsi, neznáme se, nevíme, kdo je kdo. Je škoda, že z obce vyprchal komunitní a kulturní život.  Chceme dát prostor podnikavým občanům, kteří mají chuť a energii zapojit se do spolužití v Mrači.

 Jsme přesvědčeni, že kde je dobrá vůle, je možné dělat zajímavé věci. Věříme, že do rozvoje obce se chce zapojit každý, pokud k tomu má dobré podmínky a dostatek informací. Věříme, že v Mrači žijí lidé, kteří mají chuť se podílet na životě obce i jindy než jen v čase voleb.

Kultura v Mrači

 Myslíme si, že i malá obec může žít kulturně. Chceme vytvořit prostor, kde se mohou konat kulturní akce pro všechny. Jsme přesvědčeni, že v obci má být podpořen každý nápad na realizaci kulturní aktivity. 

 Chceme navázat a znovuobnovit kulturní aktivity, které život v obci provází během celého kalendářního roku, ať už jde o příchod nového roku, masopustní období, Velikonoce, období letních prázdnin a dovolených, dožínky na podzim nebo advent a závěr roku. Narození každého nového obyvatele Mrače by mělo být oslaveno na tradičním vítání občánků. Chceme více podporovat knihovnu v Mrači a rozšířit její využití, ať již místa jako takového nebo jako organizátora – k přednáškám, akcím pro děti, literárním večerům či pravidelnému setkávání seniorů. V blízkosti obecního úřadu by měla být k dispozici zóna s bezplatným Wi-Fi připojením.

Sport v Mrači

 Sport a pohyb je důležitou složkou života nejen dětí a dospívajících, ale udržení kondice je důležitou složkou pro udržení a prodloužení kvalitního života do stáří. Sport v Mrači chceme podpořit zejména rekultivací stávajících ploch pro sportování, rádi bychom ale vytvořili i nové příležitosti pro sportování. Pro tyto účely chceme například upravit prostor pod hradem. Prostor pak budou moci využívat místní spolky ke sportu a dalším aktivitám. Stejně tak budou moci prostor využívat rodiče s dětmi. Chceme vytvořit multifunkční sportovní prostor na hřišti v Podmračí. Nedílnou součástí těchto aktivit je pak zaměření na pravidelnou údržbu stávajícího a budoucího vybavení sportovišť a hřišť.

Infrastruktura

 Chceme zvýšit bezpečnost a komfort chodců v obci. Důkladnou analýzou a diskusí s občany hledat řešení pro co nejefektivnější infrastrukturní propojení obce. Chceme všem zajistit bezpečný pohyb po obecních komunikacích. Tam, kde obec není jejich vlastníkem, budeme vyjednávat o lepší přístupnosti a schůdnosti silnic a cest tak, aby se Mrač stala přátelštějším a příjemným místem pro pěší. V tomto duchu chceme také pokračovat v umísťování retardérů na místech k tomu vhodných a to za účelem zklidnění dopravy.

 Pokusíme se také zajistit lepší hospodaření s vodou s možností potenciálního rozvoje místních zdrojů. Budeme rovněž prosazovat efektivnější zacházení s odpady, čehož lze docílit mimo jiné přehodnocením umístění a typu kontejnerů, či navýšením jejich počtu. Pokusíme se vyjednat díky spolupráci s okolními obcemi možné úspory z rozsahu například v odpadovém hospodářství nebo v energiích.

 Zeleň a ekologie

Chtěli bychom stále zlepšovat životní prostředí v Mrači. Chceme dbát na dobré zacházení s okolní přírodou, s vodními zdroji i s odpady. Chceme vytvářet místa, kde se lidé budou rádi setkávat a ke kterým se bezpečně dostanou. Chceme občanům Mrače zprostředkovat informace o záměrech spojených s těžbou v místním lomu. Chceme otevřít diskusi o místním rybníčku a požární nádrži. Vyčištění nádrže a okolí pokládáme za samozřejmost. Nedalo by se však udělat něco víc, co by vedlo k lepší využitelnosti?

Spolupráce s okolními obcemi a větší zapojení do regionálních iniciativ

 Moderní řízení obce se neobejde bez zapojení do veřejných a občanských uskupení. Přejeme si, aby Mrač spolupracovala s dalšími obcemi, aby byla aktivní v iniciativách, které k životu na vsi ve 21. století patří. Myslíme si, že rivalita mezi obcemi je na místě jen na sportovní úrovni; ve veřejné správě je však naopak životně důležitá vzájemná spolupráce.

 Domníváme se, že aktivní členství v místních akčních skupinách, ve svazcích obcí, mikroregionálních aktivitách je dnes samozřejmostí v mnoha obcích, které se mohou navzájem podporovat, vyměňovat si zkušenosti a čerpat výhody z lokálních iniciativ. Místní akční skupiny jsou významnými informátory v tématech možnosti čerpání finančních dotací. Pomáhají vedení obcí sledovat dotační řízení v regionu.