Hlavní stránka Luhačovice Program 2018

Program 2018

Volební program

STAN Luhačovice 2018

 

HODNOTOVÉ PATERO KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 - HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2) Hnutí STAN chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídající prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3) Hnutí STAN prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4) Do veřejných funkcí prosazujeme schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací, a výsledky jejich práce  a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5) K základním prioritám hnutí STAN patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).

 

Radnice otevřená občanům

 • Hlásíme se k osobní zodpovědnosti všech radních a zastupitelů!
 • Budeme usilovat o online video přenosy z jednání Zastupitelstva Luhačovic na webu města.
 • Budeme usilovat o změnu vlastnictví webových stránek města Luhačovic, následně i o jejich kvalitativní změnu.
 • Budeme usilovat o vytvoření pozice „tiskový mluvčí města Luhačovic“ pro pravidelnou a jednotnou informovanost občanů, návštěvníků, médií a pro pravidelné tiskové konference vedení radnice, které budou informovat o dění v našem městě.
 • Projednávání zásadních rozvojových projektů a záměrů, které se týkají veřejných prostranství, je nutné vždy projednávat s veřejností.
 • Chceme z Luhačovic udělat „chytré město“, což představuje koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech.
 • Pohlídáme podmínky výběrových řízení.
 • Odpovědnost za informovanost směrem k občanům musí nést i příspěvkové organizace - složky města, proto chceme prosadit, aby se každý rok zveřejnila na webu města podrobná výroční zpráva o činnosti a hospodaření.
 • Radnice má být otevřená a vstřícná také k podnikatelským subjektům, které působí v našem městě. Je potřeba vzájemné komunikace a podílet se na vytváření vhodných podmínek k podnikání.
 • Podpoříme transparentní účet, určený pro platby výdajů města z dodavatelských vztahů.
 • Prosazujeme „rozklikávací“ rozpočet. Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů
 • Preferujeme do komisí a výborů města odborníky - lidi s praxí.

Kultura, sport a cestovní ruch

 • Budeme usilovat o systematickou propagaci města jako turistického centra regionu.
 • Budeme podporovat zavedené sportovní, kulturní, společenské akce a vytvářet podmínky       pro vznik nových aktivit.
 • Budeme usilovat o zavedení pravidelných farmářských trhů.
 • Budeme usilovat o vytvoření funkční a plnohodnotné mobilní aplikace „Luhačovice v mobilu“
 • Budeme pokračovat v hledání řešení pro rozvoj cyklostezek a cyklotras, včetně potřebného značení na katastrálním území Luhačovic.
 • Ve spolupráci s lázněmi i majiteli lesů budeme iniciovat, jak navrátit původní podobu lesním stezkám v okolí Luhačovic využívaných hojně turisty i lázeňskými hosty.
 • S finanční podporou města budeme usilovat o realizaci skate a cyklo parku.
 • Budeme pokračovat v obnově a údržbě dětských hřišť.
 • Budeme prosazovat připojení k internetu zdarma na několika veřejných místech

(free Wi-Fi).

 

Školství

 • Budeme systematicky a smysluplně rozvíjet školství v našem městě, podporovat a rozvíjet podmínky pro práci škol, školských zařízení a knihovny jako center celoživotního vzdělávání.
 • Budeme podporovat rozmanité příležitosti k učení a aktivity vedoucí k seberozvoji občanů, zdravému životnímu stylu, podporovat spolupráci organizací - propojování formálního a neformálního vzdělávání.
 • Podporujeme realizaci výstavby budovy pro 1. – 2. třídy ZŠ včetně oddělení školní družiny.
 • Budeme neodkladně a důsledně jednat s majiteli zámku o nájemní smlouvě a jejím prodloužení, zabezpečíme tím bezproblémový chod a přesun do nového prostoru.
 • Budeme postupně rekonstruovat a modernizovat vnitřní podmínky a vybavení škol ZŠ II., MŠ a školských zařízení DDM a ZUŠ, upravovat a modernizovat i vnější podmínky.
 • Budeme koordinovat přestěhování ZŠ, DDM a ZUŠ do nových prostor.
 • Budeme chtít zajistit v tomto období dostatek finančních prostředků pro MŠ, ZŠ a DDM.
 • Budeme usilovat o získání pozemků pro vybudování dopravního hřiště.
 • Vyčleníme v rozpočtu města finanční prostředky na vybudování dětského hřiště pro školní družinu.
 • Budeme podporovat spolupráci SOŠ Luhačovice a města, včetně městských organizací.
 • Budeme podporovat elektronickou komunikaci škola x zákonný zástupce a žák jako vhodný doplněk spolupráce a informovanosti – třídní kniha, žákovská knížka, zprávy rodičům, stravné, přihlašování obědů, informace pro rodiče, učitele, žáky.

 

Doprava a bezpečnost města

 • Podporujeme klidnější, bezpečnou dopravu a s tím spojené lepší životní prostředí.
 • Bezpečnější doprava s větším zapojením MP a zakoupení přenosného radaru pro lokální měření rychlosti.
 • Zajistíme další vzdělávání strážníků Městské policie Luhačovice, kdy důraz bude kladen především na rozšíření znalostí, dovedností a kompetencí při výkonu služby a tím rozšíření kvalitních služeb pro občany a návštěvníky města.
 • V součinnosti s PČR a Celní správou budeme žádat o pravidelné kontroly nákladních automobilů prostřednictvím mobilní váhy, které při svém přetížení výrazně poškozují pozemní komunikace.
 • Podporujeme prověření částí města, které jsou vhodné pro redukci dopravy pomocí zpomalovacích zařízení – moderních a efektivních retardérů, zpomalovacích semaforů.
 • Prosadíme efektivní a komerční využití parkoviště „U garáží“.
 • Budeme poskytovat informace o volných parkovacích místech „velkých parkovišť“. Volné místo k parkování oznámí řidičům informačním tabule, aplikace, web města a telefon informačního centra.
 • Budeme hledat vhodné lokality k vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky města.
 • Budeme podporovat více preventivních projektů pro děti a mládež, které budou cílit na prevenci drogových závislostí, alkoholismu a kouření; prevenci šikany, posilování a rozvoj mezilidských vztahů a další.
 • Podpoříme platby za parkování pomocí sms, mobilního telefonu a platební karty.
 • Prosadíme vybudování a nasvícení dalších rizikových přechodů pro chodce a podpoříme investice do jejich bezpečnosti, především v místech s vysokým výskytem dětí.
 • Podpoříme přímé vlakové spoje směr Uherský Brod „bez přestupování“.

 

Regionální rozvoj

 • Budeme podporovat pomoc přidruženým částem města (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín) při plánování a realizaci rozvoje obcí, zejména pak podporu při údržbě a výstavbě místních komunikací, infrastruktury a občanské vybavenosti.
 • Podporujeme postupnou revitalizaci sídlišť Masarykova, Družstevní a Zahradní, s důrazem na bezpečnost, zeleň, parkování, sport, dětská hřiště a odpočinek. Využijeme dotačních titulů EU a podpory státu při financování těchto projektů.
 • Podporujeme investice do chodníků a komunikací ve všech částech města, protože jsme přesvědčeni, že chodník je potřebný pro místní obyvatele, stejně jako pro návštěvníky města. Je potřeba vytvořit jasnou koncepci postupných oprav chodníků v rámci celého města.
 • Podpoříme rekonstrukci autobusového nádraží na bezpečné, funkční a dobře vypadající místo pro hromadné cestování.
 • Veřejné osvětlení je výrazně efektivnější za použití moderní LED technologie.
 • Budeme podporovat zásady moderního a citlivého územního plánování.
 • Kandidáti STAN budou omezovat byrokracii a jimi řízený úřad bude sloužit, nikoliv překážet.

 

Hospodaření

 • Preferujeme vyrovnaný rozpočet.
 • Chceme každoročně prověřit vlastní hospodaření nezávislou auditorskou společností a z jejich nálezů vyvodit nápravná opatření.
 • Chceme aktivně kontrolovat hospodaření všech svých organizačních složek a příspěvkových organizací.
 • Budeme podporovat revize všech smluv, které zavazují město platit pravidelné platby za služby a zboží. Za účelem hospodárnosti, efektivnosti a naplnění aktuálních potřeb města změnit tyto smlouvy ve prospěch městského rozpočtu.
 • Podporujeme zachování stávající výše poplatku za svoz a zpracování odpadů.
 • Prosadíme koncepční přístup k využití a čerpání peněz ze strukturálních a investičních fondů.

 

Sociální oblast

 • Podporujeme posilování nabídky pro klubovou a vzdělávací činnost seniorů.
 • Podpora Charity v domácí a stacionární péči o nemohoucí a nemocné seniory. Podpora terénních služeb pro seniory.
 • Budeme spolupracovat se spolkem aktivních seniorů (SAS) pro pohyb a kulturu.

Důležité je zapojit seniory do dění kolem nás, dát jim pocit důležitosti a respektovaného přijetí okolím. Hodláme seniory udržovat ve společnosti s pocitem aktivního zapojení, vtahovat je do dění veřejného života. Naučíme tím společnost znovu respektovat a chápat stáří.

 • Budeme hledat řešení pro využití budovy bývalé školy v Kladné Žilíně, např. rekonstrukcí na sociální (bydlení pro matky s dětmi) či malometrážní (startovací) byty pro mladé.
 • Senior taxi pro osoby starší 65 let a dále osoby s průkazy ZTP a ZTP/P bez věkového omezení. Cestovat mohou lidé například za účelem návštěvy lékaře, lékárny, na vlakové a autobusové nádraží nebo za vyřizováním na poště a úřadech.
 • Podpoříme zavedení mobilního hospice.
 • Podporujeme komunitní plánování v oblasti sociálních služeb.

 

Životní prostředí

 • Podpoříme maximální využití zákonných prostředků k zamezení nepřiměřené výstavby, která   by poškozovala kvalitu života občanů a návštěvníků města. Město je potřeba rozvíjet, ovšem ekologicky, racionálně s možností využití odborných studií univerzit.
 • Podpoříme obnovu automobilů a strojů – elektro mobilitu, včetně potřebné infrastruktury pro dobíjení.
 • Při nuceném kácení stromů budeme vždy důsledně uplatňovat požadavek náhradní výsadby.
 • Prosadíme zachování zeleně v našem městě, místo dalšího zastavění plochy.
 • Zasadíme se o změnu plánované trasy velmi vysokého napětí.