Hlavní stránka Líšeň Program

Program

Pro volební období 2018-2022 do ZMČ Brno-Líšeň

Základem našeho programu a průnikem mezi jednotlivými kapitolami je rozšíření kompetencí MČ. Tato změna je možná z úrovně Magistrátu města Brna.

Chceme rozšíření pravomocí jednotlivých městských částí a snížení vlivu statutárního města na dění v nich. Tuto potřebu spatřujeme zejména v tom, že například o výstavbě větších developerských projektů je rozhodováno z úrovně města a nikoli z úrovně jednotlivých městských částí, kdy právě městská část nejlépe posoudí vhodnost takové výstavby v daném prostředí a její vliv na stávající dopravní obslužnost a občanskou vybavenost. Mnohé podstatné skutečnosti v rámci městské části jsou pak v rukou centrálních orgánů a městská část jako taková má minimální vliv na jejich adekvátní ovlivnění. Rozšířením samosprávných pravomocí jednotlivých městských částí povede k zvýšení demokratické organizační formy péče o vlastní záležitosti.

1. Doprava

Podporujeme výstavbu nové tramvajové tratě, která zlepší dopravní obslužnost ulice Holzova. V současnosti je zde obslužnost městskou hromadnou dopravou prováděna pouze autobusy, které jezdí s velkými časovými prodlevami. Toto místo je poměrně hustě osídleno a dále se rozšiřuje, tedy je nutné zabezpečit adekvátní občanskou vybavenost. Zasadíme se o zklidnění Holzovy a Belcrediho ulice, což je možné pouze při vybudování nové propojky Trnkova-Novolíšeňská.

Usnadníme parkování v sídlišti -> zavedeme smartparking systémy a počítadla volných míst.

V oblasti údržby komunikací zavedeme online mapy a GPS systémy pro sledování polohy vozidel zimní údržby. Každý si tak bude moci prohlédnout kdy byla nebo kdy bude na "jeho" ulici/chodníku údržba provedena. 

Snadnejší cestování chceme podpořit prodloužením trolejbusu na Jírovu a vybudováním cyklostezky mezi Líšní a Slatinou.

2. Rekonstrukce náměstí Karla IV.

Podporujeme rekonstrukci náměstí Karla IV., aby Líšeň konečně měla skutečné náměstí, jak tomu historicky také bylo. Rekonstrukce by současně měla optimalizovat a zklidnit dopravu v tomto místě a povede k vzhlednějšímu, bezpečnějšímu náměstí, které lépe zajistí služby občanské vybavenosti pro jednotlivé občany.

3. Elektronizace veřejné správy

Prosadíme zásadní změnu přístupu úřadu směrem k občanovi. Bude možné se elektronicky objednat k úředníkovi. Samozřejmostí pro nás je podpora webu a všech aplikací i pro zdravotně postižené.

Zavedeme transparetní účet městské části.

Všechna data, jejichž povaha to umožňuje, budou volně přístupná ve formě OPENDAT. Dále nabídneme API pro přístup ke zdrojům webu MČ.

4. Majetek a bydlení

Budeme podporovat smysluplné revitalizace a rekonstrukce majetku městské části, a to včetně bytového fondu.

5. Veřejná zeleň a životní prostředí

Spustíme pasport veřejné zeleně ve veřejné online mapě - s informacemi o intervalu údržby, poslední provedené údržbě, přehledu objednávek. Pracovníci údržby budou online pomocí GPS. Tímto krokem zmenšíme administrativu, zlepšíme transparentnost a kontrolu.

U všech rekonstrukcí objektů v majetku města budeme prosazovat šetrné nakládání s dešťovou vodou.  Budeme pokračovat ve výsadbě květnatých luk.

Aktivně chceme prosazovat kontejnery na bioodpad a opravit kontejnerová stání v majetku obce.

6. Sport a volný čas

Naší prioritou je zejména podpora sportu pro mladé a děti z Líšně. Snažíme se je dlouhodobě motivovat například akcí Sportovec Líšně, kterou jsme vymysleli a o její zavedení se zasadili. Dále se chceme zaměřit na transparentnost přidělování dotací, aby pravidla a kritéria pro přidělování dotací byla pevně stanovená, a to nejen v oblasti sportu, ale také v ostatních oblastech. Naší vizí je zavedení dotací tzv. „na hlavu“, které budou přidělovány subjektům, jejichž členové jsou děti s trvalým bydlištěm v Líšni. Současně bychom rádi viděli v rámci přidělování dotací i ohodnocení za účast v městských, krajských a celonárodních soutěžích, které zviditelňují nejen městskou část, ale zejména jsou velmi pozitivním výsledkem činnosti sportovních spolků. Chceme podporovat ve spolupráci se sportovními kluby sportovně nadané děti z chudých rodin, protože si myslíme, že každý by měl dostat šanci.

7. Školství

Zaměříme se na dokončení rekonstrukcí a revitalizaci školních budov, aby naše děti chodili do škol a školek v hezkém prostředí. Podpoříme rozšíření zelených ploch v oblasti škol a školek a také zvýšení bezpečnosti na přechodech v okolí. Nyní již došlo k zavedení Projektu na školní obědy pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, což jsme přivítali a také podpořili, ale rádi bychom pokračovali dále, aby děti mohli docházet na výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím, nebo na výuku dalších jazyků.

8. Kultura

Rádi bychom nadále plně podporovali stávající kulturní akce v Líšni, neboť máme za to, že tyto komunitní akce nejen zachovávají tradice, ale také spojují občany Líšně napříč generacemi, jako jsou Ostatky nebo Hody. Dále bychom rádi podporovali další rekonstrukce a úpravy objektů, v nichž se kulturní akce v Líšni konají nebo s kulturním životem v Líšni úzce souvisí, jako je Dělňák ve staré Líšni nebo Kotlanka v nové Líšni. V neposlední řadě se chceme zaměřit na transparentnost u přidělování dotací líšeňským kulturním spolkům, aby tyto byly spravedlivě přidělovány na základě předem stanovených kritérií a dle jasně stanovených pevných a neměnných pravidel.

 

A samozřejmě bankomat ve staré Líšni, který je již ve fázi dohody s příslušným finančním ústavem, ale bohužel uzavření finální smlouvy nebylo podpořeno opozicí a částí koalice, ale my se nevzdáváme...