Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Eva Volfová: Tři dekády celoevropské ochrany přírody. Natura 2000 nám pomáhá zlepšit péči o zvláště chráněné druhy

Eva Volfová: Tři dekády celoevropské ochrany přírody. Natura 2000 nám pomáhá zlepšit péči o zvláště chráněné druhy

18. 5. 2022

Největší soustava chráněných území na světě letos slaví 30 let od svého založení. Její koncept může podle náměstkyně ministryně životního prostředí Evy Volfové inspirovat a pomoci rozvinout obecnou ochranu přírody i v budoucnosti a doplnit péči o biotopy a druhy i mimo naturové lokality a zvláště chráněná území. Volfová, jejíž profesní život je s touto jedinečnou sítí evropsky chráněných území spjat od samého začátku, v rozhovoru dodala, že Natura posílila české ochraně přírody sebevědomí a dala jí evropský rozměr.

Eva Volfová: Tři dekády celoevropské ochrany přírody. Natura 2000 nám pomáhá zlepšit péči o zvláště chráněné druhy

Eva Volfová: Tři dekády celoevropské ochrany přírody. Natura 2000 nám pomáhá zlepšit péči o zvláště chráněné druhy

Soustava Natura 2000 slaví letos 30 let od svého vzniku. Co považujete za její největší přínos na evropské a též české úrovni? Co nám přinesla?

Natura 2000 je největší soustava zvláště chráněných území na světě. To je samo o sobě úctyhodné. Aplikace stejných principů na území členských států unie není jednoduché, ale pomáhá k reálné ochraně fenoménů na celém kontinentu. Proto také chráníme některé druhy a biotopy, které jsou u nás ještě relativně běžné, ale jinde v Evropě již téměř chybí.

Kromě výše uvedených pozitiv, zejména zlepšení stavu poznání, Natura jednoznačně pomohla zachránit řadu lokalit, které by byly zničené zastavěním. Natura byla například silným argumentem proti kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo přehradám. V Krkonoších se podařilo zabránit zástavbě řady cenných luk. Na Šumavě byla nedávno odvrácena stavba na nejcennější botanické lokalitě, na Zhůří. V biotopu tetřeva na Šumavě bylo výrazně omezeno zasahování proti kůrovci i některé turistické záměry. Natura pomohla vyloučit umístění obnovitelných zdrojů energie z tokanišť tetřívka, vrankových toků nebo posledních fragmentů písčin.

Někdy se podaří najít možný kompromis a do lokality Natura záměr umístit s aplikací zmírňujících nebo kompenzačních opatření. Například v ptačí oblasti Bzenecká doubrava je plánovaná rychlostní silnice přizpůsobena ochraně lelka zakrytím silničního tělesa do tubusu. Jediný příklad kompenzačních opatření je realizován u obchvatu Břeclavi.

Často Natura působí preventivně, nejen díky posuzování územních plánů a dalších koncepcí. Týká se to převážné většiny lokalit. Jejich hranice je v mapách vidět a i díky osvětě se daří investory odrazovat od negativních vlivů.

Natura nám také pomohla uvidět potřeby jednotlivých stanovišť a druhů, najít a navrhnout vhodné způsoby péče nebo naopak omezení zásahů. Posléze i identifikovat konflikty, například mezi bezzásahovostí a managementem, hledat východiska v individualizované péči o území. Mnoho lokalit dostává díky Natuře a projektům LIFE, OPŽP nebo PPK vhodnou péči. Na Šumavě se z programu LIFE velkoplošně revitalizují rašeliniště, postupně i na mnoha dalších lokalitách v Krkonoších, Krušných horách, Slavkovském lese. V Českém středohoří se na loukách pasou ovce. Do některých vojenských prostorů a cvičišť se nastěhovali velcí býložravci jako exmoorští poníci, pratuři nebo zubři, pomáhají s údržbou bezlesích stanovišť. Můžeme je potkat v Milovicích, Havranickém vřesovišti, Dobřanech a dalších místech.

Naopak lesní stanoviště se přirozenou druhovou skladbou nebo třeba jádrová území tetřeva nebo rysa potřebují zásahů co nejméně.

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Jedna příroda.