Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Zákon o vodách čelil neskutečnému množství přílepků

Zákon o vodách čelil neskutečnému množství přílepků

10. 4. 2018

Minulý týden prošel třetím čtením zákon o vodách. Jeho účelem měla primárně být transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000. 

Jana Krutáková

Jana Krutáková

Cílem této směrnice bylo stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod a podzemních vod.

Bohužel v souvislosti s novelou zákona o vodách jsme mohli vidět neskutečné množství tzv. přílepků. Ve finále se sešlo 31 pozměňovacích návrhů toho zákona i když cílem bylo, jak jsem již výše zmínila, pouze transponovat směrnici EU. Také podle legislativního plánu by měla být do konce letošního roku přijata nová, komplexní novela vodního zákona, která je skutečně nutná.

Závěrem se tedy ve Sněmovně podařilo zamítnout návrh poslance Schillera, který by v důsledku znamenal zákaz dovozu odpadních vod obsahující nebezpečné látky na komunální čistírny odpadních vod. MŽP také navrhovalo, aby lidé dokládali odvoz splašků z žump na čistírny odpadních vod již od příštího roku nicméně se podařilo ve Sněmovně na návrh zemědělského výboru toto datum posunout až na rok 2021. Do budoucna pak budou muset lidé dokládat vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí za poslední dva kalendářní roky likvidaci tohoto odpadu prostřednictvím potvrzení vydaného provozovateli fekálních vozů.

Osobně stále postrádám v zákoně o vodách deklaratorní prohlášení na začátku předpisu, které by prohlašovalo vodu za národní bohatství, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí a lze do ní zasahovat pouze tehdy, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany vod. Bohužel se v praxi neustále stává, že když přijdou do konfliktu dva zájmy, z nichž jeden je ochrana vod, je velmi těžké jej bez toho uvozujícího ustanovení obhájit.

Autor: Jana Krutáková