Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Viktor Vojtko: Důstojné důchody bez zadlužení dětí a vnoučat

Viktor Vojtko: Důstojné důchody bez zadlužení dětí a vnoučat

8. 6. 2023

Sněmovna dnes jedná o vládním návrhu, kterým se mění dosavadní způsob valorizace důchodů. Co je jeho podstatou? Tempo zvyšování důchodů se o něco zpomalí, zásadní negativní dopad do příjmů důchodců ani do jejich životní úrovně to ale mít nebude. Změní se mechanismus mimořádných valorizací, a to tak, aby v případě nečekaně vysoké inflace skokově nerostly výdaje státu a nezvyšovaly se rozdíly mezi nejmenšími a nejvyššími důchody. A zpřísní se podmínky pro odchod do předčasného důchodu, který by neměl být normou, ale mimořádným krokem.

Viktor Vojtko: Důstojné důchody bez zadlužení dětí a vnoučat

Viktor Vojtko: Důstojné důchody bez zadlužení dětí a vnoučat

Tuto dnešní úpravu je třeba chápat jako první systémový krok celkové důchodové reformy. Upravujeme parametry, které jsou nezbytné pro budoucí udržitelné fungování prvního pilíře průběžného důchodového systému, a reagujeme na problémy, které se ukázaly během vysoké inflace. Celkovým cílem je, aby maximální budoucí deficit důchodového účtu byl 2 % HDP, nikoliv nyní předpokládaných 5 % HDP. Předcházíme také výrazně drastičtějším úpravám v budoucnu, proto se snažíme, aby tato opatření platila už od 1. 1. 2024.

Jestliže říkám, že novela, kterou dnes projednáváme, je prvním krokem, je jasné, že musejí následovat další úpravy. Ty například zlepší výpočet vyměřovacích základů po dobu rodičovské dovolené nebo umožní společný vyměřovací základ pro manžele. Zároveň přinesou ale i věci nepopulární, byť nezbytné, jako je závislost změn věku odchodu do důchodu na změnách věku dožití nebo drobnější snižování růstu nově přiznávaných důchodů. To by mělo platit od 1. 1. 2025, ale s postupným náběhem některých opatření (věk odchodu do důchodu po roce 2030, snižování nově přiznávaných důchodů postupně od 2026 do 2035). 

Abychom kompenzovali tyto změny a dosáhli zvýšení příjmů v důchodu, musíme ještě významně upravit spořící pilíř důchodů a zvýšit finanční motivaci k individuálnímu dobrovolnému spoření. Na návrhu těchto opatření za STAN také intenzivně pracujeme. Pak bude tento pilíř zejména pro středně a vysoce příjmové lidi vytvářet velmi zajímavé příjmy, které dokonce stávající důchodový systém překonají. A průběžný důchodový systém poskytne stále ještě důstojné příjmy i pro nízkopříjmové plus základ pro ostatní. Nebudeme také muset navyšovat zatížení práce sociálním pojištěním. 

Optimální čas pro reformu našeho důchodového systému už byl. Dávno. Ani přesto nesmíme na snahu o vyšší udržitelnost, spolehlivost a předvídatelnost rezignovat. Právě projednávaná novela je v tomto smyslu nejen správným, ale prostě nezbytným prvním krokem.

Podrobnější informace k obsahu sněmovního tisku 458 jsou zde:

 

Valorizace důchodů

Proč to potřebujeme změnit?

 • růst důchodů je závislý na inflaci a růstu reálných mezd (tj. nad inflaci), ale příjmy důchodového systému závisejí pouze na růstu mezd, to vytváří v případě vysoké inflace a ne tak rychlého růstu mezd velké deficity důchodového systému
 • nastavení mimořádných valorizací (v případě inflace > 5 %) trvale zvýhodňovalo vysokopříjmové důchodce, u domácností nízkopříjmových důchodců tak inflace byla kompenzována zcela nevhodně
 • pro zohlednění inflace byly používány dva indexy (za domácnosti celkem, domácnosti důchodců), což růst důchodů trvale nadhodnocovalo (cca o 0,2 p.b.)
 • započítávala se polovina růstu reálných mezd do růstu procentuální výměry důchodu, to dlouhodobě zvyšuje důchody na úroveň, která není v budoucnu ufinancovatelná 

 

Jak se nově budou počítat valorizace důchodů?

 • řádné valorizace procentní výměry budou vždy od 1.1. a budou zahrnovat celou inflaci za období od července dva roky zpět do června minulého roku, další změnou je započítání pouze ⅓ růstu reálných mezd místo ½ (to je návrat ke stavu před 1. srpnem 2017)
 • základní výměra zůstává stále 10 % průměrné mzdy
 • místo mimořádných valorizací bude vyplácen mimořádný dočasný přídavek k důchodu, ten se spustí, pokud inflace překročí 5 % (za období od minulého zápočtu inflace, tj. typicky od července) - počítá se celkově v objemu 60 % z inflace, přičemž 30 % z inflace se přímo promítne do procentní výměry důchodu, zbytek půjde všem fixní částkou k důchodu právě ve formě dočasného přídavku k důchodu - to lépe kompenzuje dopady inflace na nízkopříjmové domácnosti a navíc to méně zatěžuje rozpočet daného roku, kde je tento nárůst obtížné zohlednit dopředu
 • inflace se bude počítat nyní spravedlivěji pouze z indexu růstu cen pro domácnosti důchodců

 

Omezení předčasných důchodů

Proč to potřebujeme změnit?

 • do předčasných důchodů nyní odchází kolem 30 % důchodců, odcházejí tak úplně z trhu práce a navíc nemohou pracovat ani na částečný úvazek - je to z důvodu, že nastavení předčasných důchodů je v podstatě příliš motivační, mělo by to být spíše řešení v případě individuálních specifických okolností, nikoliv jako norma
 • na trhu práce bychom potřebovali, aby zůstali senioři zapojeni, dokud to jde
 • předčasné důchody také významně zhoršují finanční udržitelnost celého důchodového systému i rozpočtu - výpadek daní, sociálního i zdravotního pojištění

Jaká budou nová pravidla pro předčasné důchody?

 • maximálně 3 roky před důchodovým věkem (teď je to nastaveno na věk 60 let, resp. 3 roky, před důchodovým věkem, je-li to nižší)
 • zvýšení potřebné doby pojištění z 35 na 40 let pro nárok na předčasný důchod, je to včetně náhradních dob pojištění (péče o dítě, péče o osobu závislou)
 • zpřísnění a sjednocení koeficientů krácení za předčasnost - penalizace vždy na 1,5 % za každé započaté 90 denní období předčasnosti (bylo 0,9 % a 1,2 %) - tato penalizace by se měla mimo tento zákon snížit na polovinu pro ty, kteří mají dobu pojištění včetně náhradních dob 45 let
 • procentní výměry předčasných důchodů se nebudou valorizovat do doby dosažení standardního věku odchodu do důchodu

Autor: Viktor Vojtko, poslanec