Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Rataj: Sdílené zóny přispějí k lepšímu využití veřejných prostranství

Rataj: Sdílené zóny přispějí k lepšímu využití veřejných prostranství

3. 5. 2023

Poslanec Michael Rataj (STAN) předložil na výboru pozměňovací návrh, jehož účelem je zavést do právního řádu sdílené zóny. Tento dopravně-urbanistický koncept, vycházející z potřeb českých samospráv a inspirující se mnohaletými zkušenostmi ze zahraničí, umožní samosprávám efektivněji využívat veřejná prostranství, aby jejich společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce byly navzájem vyvážené. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučil tento pozměňovací návrh k projednání na plénu Poslanecké sněmovny ve 2. čtení novely zákona o silničním provozu.

Rataj: Sdílené zóny přispějí k lepšímu využití veřejných prostranství

Rataj: Sdílené zóny přispějí k lepšímu využití veřejných prostranství

Sdílená zóna, někdy označovaná jako zóna setkávání, je jedním ze standardních dopravních režimů a přístupů k projektování ulic, náměstí a veřejných prostranství ve vyspělých zemích Evropy i mimo ni. Po stránce legislativy a technických norem jsou v těchto zemích zajištěny systémové podmínky pro projektování a realizaci sdílené zóny, německy Begegnugszone, v anglicky mluvících zemích jako tzv. Shared Space. 

Sdílené zóny nabízí vyšší bezpečnost všech uživatelů veřejného prostranství, zklidnění motorové dopravy, snížení její rychlosti na 25 km/h, zvýšení kvality veřejných prostranství a možností jejich využívání i pro veřejný sektor, podporu udržitelných módů dopravy a celkově udržitelnějšího dopravního chování.

„Česká města nejsou zatím pro tento způsob řešení veřejných prostranství uzpůsobena, proto v ulicích měst probíhá pomyslná válka za práva řidičů, tu zase na ochranu chodců, cyklistů a dalších. Bezpečnost v dopravě je ponechána na dopravním značení v domnění, že se jedná o nejvhodnější způsob řešení. Cyklisté berou jakékoliv omezení jako újmu, řidiči jako útok. Sdílený prostor, ve kterém by jediným omezením byla rychlost, by všechny účastníky přiměl k větší osobní zodpovědnosti,“ vysvětluje poslanec Michael Rataj, který smýšlí o sdílených zónách jako o účinném nástroji zklidnění dopravy.

Zavedení zóny setkávání do českých právních a technických norem podpořili děkan Dopravní fakulty ČVUT prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. a ve svém prohlášení jí vyjádřilo podporu i uskupení českých měst CityDeal. Kladné stanovisko ke konceptu vyjádřilo již v roce 2021 Ředitelství služby dopravní policie, které jej označilo za potřebný. Hlavní město Praha má připraveno několik projektů, jejichž bezproblémová realizace je podmíněna legislativním ukotvením zón setkávání, ocení jej ale i další samosprávy, kterým zavedení tohoto nástroje do legislativy umožní efektivněji nakládat s veřejným prostranstvím.

Téma sdíleného prostoru (zón setkávání) bylo projednáno podvýborem pro dopravu, kde jej prezentoval Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., autor koncepčního návrhu Pojďme zavést zónu setkávání v Česku. Tématu byla jednotlivými účastníky z řad členů i pozvaných odborníků vyjádřena nečekaně silná podpora. 

25. dubna byla v prostoru CAMP - Centrum architektury a městského plánování uspořádána panelová diskuze na toto téma, kde implementaci sdílené zóny vyjádřili podporu například Mgr. Michal Vozobule (poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilitu) a také zástupci samospráv: Ing. arch. Kateřina Čechová (vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor), Ing. Jindřich Nový (ředitel Kanceláře architekta města Zlín), Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D. (architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary), a Ing. Martin Havelka (specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravy), kteří uvedli konkrétní příklady řešení veřejných prostranství, pro které bude aplikace tohoto nového institutu vhodná a bez jejího výslovného legislativního zakotvení některá místa nebudou řešena optimálně.

V případě schválení návrhu a následné nabytí platnosti a účinnosti novely zákona budou podmínky promítnuty do vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále do ČSN 73 6110 a technických norem. Pozměňovací návrh s označením sněmovní tisk 366 byl následně projednán na jednání Hospodářského výboru dne 27. dubna 2023, kde mu vyjádřili podporu zástupci Ministerstva dopravy ČR. Výborem byl návrh doporučen Poslanecké sněmovně k projednání ve 2. čtení projednávání novely vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silniční provozu, ve znění zákona č. 217/2022 Sb.


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka