Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Poslanec Roman Bělor uspořádal seminář k představení výzkumu mapujícího Čechy žijící v zahraničí

Poslanec Roman Bělor uspořádal seminář k představení výzkumu mapujícího Čechy žijící v zahraničí

27. 11. 2022

Ve středu 23. listopadu proběhl v Poslanecké sněmovně seminář Češi žijící v zahraničí: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky. Pořadatelem byl Podvýbor pro styky s krajany Zahraničního výboru PS ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Seminář zahájil předseda sněmovního Podvýboru pro styky s krajany Roman Bělor (STAN). Následovaly úvodní proslovy místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olgy Richterové (Piráti) a náměstka ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární MZV Martina Smolka.

Poslanec Roman Bělor uspořádal seminář k představení výzkumu mapujícího Čechy žijící v zahraničí

Poslanec Roman Bělor uspořádal seminář k představení výzkumu mapujícího Čechy žijící v zahraničí

První blok semináře se věnoval obsáhlému výzkumu mapujícímu Čechy žijící v zahraničí, který prováděl řešitelský tým pod vedením Evy Janské z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje UK. Obsah výzkumného projektu, jejž si za účelem zlepšování politiky státu vůči české diaspoře nechalo vypracovat MZV, byl podložen výstupy dotazníkových šetření 940 respondentů z 55 zemí světa. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že prostor pro zlepšení vidí Češi v zahraničí v oblasti digitalizace, dostupnosti informací a usnadnění podmínek výkonu volebního práva. Ze statistického šetření jednoznačně vyplývá velký zájem našich krajanů o politické dění v ČR, kde jen necelá 4 % respondentů uvedla, že se o politické dění v ČR nezajímá.

Druhý blok semináře přinesl panelovou debatu zástupců hlavních aktérů krajanské politiky, kterými byli Roman Bělor (PSP ČR), Tomáš Czernin (Senát PČR), Jiří Krátký (MZV), Ladislav Bánovec (MŠMT) a Pavel Dymeš (MV).

Roman Bělor konstatoval na základě vlastní zkušenosti z četných cest po světě významné zlepšení komunikace ČR s českou diasporou i zřejmou profesionalizaci všech typů českého zastoupení v zahraničí. Přesto konstatoval přetrvávající ostražitost, nevraživost a uzavřenost českého veřejného života ve vztahu k zahraničí.

Náměstek sekce právní a konzulární MZV Martin Smolek ocenil podrobné zmapování krajanských potřeb: „Výsledná data potvrzují odhady MZV o nynější struktuře a potřebách moderní české diaspory v zahraničí a budou základem pro zpracování nové krajanské koncepce. Budeme usilovat o její schválení a koordinaci na vládní úrovni, protože krajanská agenda přesahuje do působnosti dalších resortů a je v konečném důsledku záležitostí politiky vlády jako celku.“

Kromě nové koncepce považuje náměstek Smolek za důležité zlepšovat poskytování informací občanům žijícím v zahraničí a při jejich návratu zpět do vlasti, zavést digitalizaci konzulárních agend, která však postupně probíhá, a vést daleko širší celospolečenskou a politickou debatu k tématu české diaspory.

Jeho slova potvrdil zmocněnec MZV pro krajanské záležitosti Jiří Krátký: „Je třeba inspirovat se u ostatních států, které touto cestou již prošly, a dát doma české krajanské politice jasný společenský a politický mandát, který byl dosud až příliš obecný, než aby umožňoval skutečně systematickou a efektivní koordinaci této politiky v jejích jednotlivých segmentech, jak požadují výsledky studie. V tomto ohledu o to více oceňujeme obětavou a se srdcem odváděnou upřímnou práci všech našich kolegů-zástupců jednotlivých resortů a institucí, kterým se i bez nastavení konkrétních resortních úkolů zatím dařilo po léta agendu ve svých resortech rozvíjet a posunovat vpřed. Dalším z našich úkolů, o kterém studie také jasně hovoří, bude pracovat s uzavřeností české společnosti vůči Čechům žijícím v zahraničí, která se negativně odráží v jiných klíčových bodech studie, např. v již dvacetiletém posouvání přijetí korespondenční volby či naopak v nejistotě našich občanů v momentech rozhodování o návratu zpět do vlasti."

Místopředseda senátu Tomáš Czernin, dřívější předseda Stále komisi senátu pro krajany žijící v zahraničí, ve svém příspěvku připomněl řadu iniciativ této komise i celého Senátu ve prospěch krajanů a Čechů v zahraničí včetně opakovaného senátního návrhu realizace korespondenční volby. “Stálá komise pro krajany dlouhodobě usiluje o možnost korespondenčního hlasování. Na toto téma se začalo hovořil již v roce 2000 za pana senátora Špačka.” Téma zavedení korespondenční volby se ostatně neslo průběhem celého semináře.

Účastníci semináře (80 v sále a další desítky on-line) ocenili nejen kvalitu a rozsah zpracovaného výzkumu, ale i možnost vést bezprostřední debatu o jeho výstupech a o klíčových krajanských tématech po delší době na půdě Poslanecké sněmovny za reprezentativní účasti zástupců příslušných institucí, krajanských spolků, expertů a dalších.

Výzkumný projekt Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky vznikl za účasti Přírodovědecké fakulty UK, Etnologického ústavu AVČR, NUVIT, CZECHPATS IN SCIENCE, TAČR, GAČR pro MZV. S podrobnými výsledky projektu je možné se seznámit na webu www.cestikrajane.cz.

Autor: Filip Reinöhl