Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

11. 5. 2021

Obce Vlachovice, Haluzice, Lipová a město Slavičín přednesli státu návrhy na odškodnění jak obcí, tak občanů v souvislostí s výbuchy muničních skladů ve Vrbětickém areálu v r. 2014 a následné období, které se významně dotklo životů mnoha tisíc občanů v přilehlém okolí.

Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

Starosta obce Vlachovice Zdeněk Hověžák zdůrazňuje, že obce plně podporují postup státu ve snaze pohnat k zodpovědnosti viníky celé události, a pokud takové osoby byly ve spojení s cizí státní mocí, aby i tato byla pohnána k odpovědnosti na mezinárodní úrovni. “Náležitému odškodnění bránilo provádění záchranných prací, které byly ukončeny teprve na podzim loňského roku, a dále nezjištění skutečného viníka události. Pevně věříme, že s ohledem na nově zjištěné informace nyní stát k odškodnění přistoupí zodpovědně a především rychle. Dosud vyplacená státní pomoc byla velmi nízká a prakticky všichni poškození vlastníci, občané a obce na náležité odškodnění stále jen čekají,” shrnul požadavky obcí starosta Hověžák.
 
Starosta města Slavičín Tomáš Chmela vyzdvihuje rozsah škody nejen na majetku obcí a dalších soukromých subjektů v bezprostředním okolí areálu. “V areálu byla kůrovcem prakticky zlikvidována většina lesa, v němž se nemohlo po dobu několik let zasahovat, byly významně poničeny silnice a místní komunikace převozem těžké techniky a odvozem munice. Město Slavičín a další obce ztratili několik let řádného investičního rozvoje, dokonce nám po letech růstu začali ubývat obyvatelé. Státní pomoc byla dosud značně pomalá, snad se nyní náležité odškodnění posune správným směrem,” dodává starosta Chmela.
 
Starostové však požadují také vyřešení otázek bezpečnosti celé zasažené lokality. “Pro nás je zásadní, aby areál a jeho okolí bylo skutečně bezpečné. Nejenže do budoucna už žádná podobná tragédie doufáme nenastane, ale věříme, že náš život plně navrátí do období před výbuchy, do pokojného stavu. Bohužel ačkoli byl připravený pro vládu materiál pro provedení hloukového pyrotechnického průzkumu, jenž tyto požadavek umožňuje pomoci naplnit, jeho provedení vláda z neznámého důvodu neschválila, i když příslušné materiály byly připraveny,” předestírá starosta obce Haluzice František Marecký.
 
Starosta obce Lipová Miroslav Svárovský zdůraznil, že přímé odškodnění obdrželo jen minimum osob. “Když zvážíme, že od události uplynulo 6,5 let a občané v regionu dosud obdrželi jen 3100 Kč za dlouhodobé strádání, a to ještě ne každý, že z dosud uplatněných téměř 150 žádostí o odškodnění stát uznal jen dvě, tak je zřejmé, že celý Zlínský kraj bude bedlivě sledovat, zda zůstane opět jen u několika slibů anebo věc bude řešena s jasným cílem napravit škody, jež region a jeho občané utrpěli,” podotkl starosta Svárovský.
 
Právní zástupce obcí advokát a europoslanec Stanislav Polčák předestřel, že návrhy obce na odškodnění a pomoc regionu vychází z faktu, že vlastníkem areálu je stát. “Vítáme záměr státu požadovat náhradu po Ruské federaci. Navrhli jsme vládě, aby jednala o adekvátním odškodnění vlastníků nemovitostí včetně požadavku na nabídnutí směny jejich znehodnocených nemovitostí se státem, tak i náhradu za způsobenou psychickou újmu a snížení kvality života občanům v přilehlém okolí. Obce požádaly stát, aby byl vytvořen zvláštní fond, z něhož by se tyto nároky hradily,” poukázal advokát Polčák. “Obce očekávají, že by se státem mohly dospět k dohodě nejpozději v září, což je i tak 7 let od výbuchu,” dodává.  
 
Všichni starostové ocenili rezoluci Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny, Senátu PČR, Zastupitelstva Zlínského kraje a postup hejtmana Zlínského kraje p. Radima Holiše. V minulém týdnu proběhlo jednání s Ministerstvem vnitra a v následujících dnech je plánováno jednání s Ministerstvem financí. Starostové nyní budou informovat svá zastupitelstva a občany o probíhajících jednáních se státem.
 
 
 
 
Fakta o odškodnění občanů a obcí z okolí Vrbětického areálu:
 
- Vláda rozhodla o plošném odškodnění obyvatel obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová jednorázovou částkou 3 100 Kč (vyplaceno v r. 2015).
- Dále si obyvatelé mohli standardním způsobem podat žádost o odškodnění škod na majetku či ušlý zisk, ze 136 žádostí však dosud byly uznány jen dvě. Obce nezískaly dosud žádnou významnou přímou finanční podporu.
- Obce a další žadatelé podali do konce dubna 2021 v souvislosti s ukončením záchranných prací dalších 12 návrhů na náhradu věcných škod, o nichž bude rozhodovat Krajský úřad Zlínského kraje
 
 
Rámec návrhů, které obce adresovaly státu prostřednictvím advokáta Stanislava Polčáka
 
Žadatelé s ohledem na shora uvedené a zejména skutečnost, že vlastníkem areálu je prostřednictvím svých státních podniků stát, navrhují Vládě ČR a dotčeným ústředním orgánům státní správy, zejména Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu financí ČR a Ministerstvu vnitra ČR a dalším složkám státní moci, aby
 
I. v přiměřené době byli pohnáni k odpovědnosti viníci celé tragédie, a pokud takové osoby byly ve spojení s cizí státní mocí, aby i tato byla pohnána k odpovědnosti na mezinárodní úrovni,
 
II. jednaly v kooperaci s dotčenými obcemi ve snaze poskytnout jim a jejich občanům náležité odškodnění a podporu, a
 
III. poskytly náležité odškodnění a státní podporu
 
1) občanům v přilehlé oblastí dotčených obcí (žadatelů) ve formě
a) odškodnění za psychickou újmu (útrapy, strádání) za celé období od výbuchů do ukončení zásahu,
b) odškodnění za snížení kvality života za celé období od výbuchů do ukončení zásahu,
 
2) obcím ve formě
a) přímého odškodnění žádostí, které již podaly podle zákona č. 239/2000 Sb. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím zvoleného právního zástupce,
b) dotací a jiných forem podpory pro adekvátní rozvoj jejich území a investic do kvality života svých občanů ve snaze o navrácení před dobu výbuchů (zvláštní dotační fond zřízený Vládou ČR pro zasažené obce a případně obce přilehlé do určité vzdálenosti, právní pomoc s uplatněním nároků, projektové dokumentace, v případě politické shody by takový dotační fond mohl být zřízen i formou speciálního zákona).
 
IV. navrhly adekvátní směnu vhodných pozemků ve vlastnictví státu s pozemky dotčenými mimořádnými událostmi ve vlastnictví žadatelů a dalších osob.
 
V. zabezpečily hloubkový pyrotechnický průzkum zasažených pozemků, jak vyplývá z přípravných dokumentů pro jednání vlády.
 

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN