Hlavní stránka Info a média Komentáře Michaela Šebelová: Klíčové priority na celostátní úrovni

Michaela Šebelová: Klíčové priority na celostátní úrovni

31. 1. 2023

Celostátní výbor 26. ledna vybral 5 klíčových témat, kterými se hnutí STAN v aktuálním volebním období bude prioritně věnovat na celostátní úrovni. Naši členové tak jasně stanovili cíle, na jejichž naplňování bude STAN minimálně v následujících třech letech intenzivně pracovat.

Michaela Šebelová: Klíčové priority na celostátní úrovni

Michaela Šebelová: Klíčové priority na celostátní úrovni

Při výběru jsme se zaměřili především na ty oblasti, které jako hnutí dokážeme nejvíce ovlivnit s ohledem na rozložení našich sil ve vládě a v Parlamentu. Zároveň se však z povahy věci jedná o oblasti, kterým se STAN dlouhodobě věnuje a jsou důležitá jak pro naše členy, tak pro voliče. Znamená to tedy, že u nich dokážeme propojit legislativu, exekutivu a také ideovou ukotvenost hnutí. Jen taková témata jsou v konečném důsledku realizovatelná.

Klíčovým principem, který zastřešuje veškeré naše další priority, je udržitelnost. Stát se v posledních letech dostal do tíživé situace, která se ale bude jen prohlubovat, pokud se nezaměříme na udržitelné finance a řešení strukturálního deficitu státního rozpočtu. Proto je udržitelnost prizmatem, kterým nahlížíme na ostatní témata. Těmi jsou komunitní energetika, v dnešní situaci asi není třeba dalšího přesvědčování o její potřebě, to stejné platí o naší další prioritě, kterou je stabilita v krizi. Dále bychom se rádi zaměřili na udržitelné vzdělávání a podporu mladých, dostupné bydlení a zdravou krajinu.

Také je nutné připomenout, že stále ctíme naše základní hodnoty, na kterých jsme jako hnutí vyrostli a stále na nich stojíme. Vedle již zmíněné udržitelnosti na všech úrovních (od financí po životní prostředí) je pro nás důležitá také proevropská orientace a silná vazba ve strukturách Severoatlantické aliance. A podstatou našeho hnutí je samozřejmě silné regionální ukotvení, solidarita a subsidiarita.

Tak jako situaci ovlivnila například válka na Ukrajině a energetická krize, může se stát, že i naše priority se změní. S tím v této turbulentní době musíme počítat a přizpůsobit se. V současnosti však v našem hnutí panuje shoda na tom, že výše popsané oblasti jsou pro nás ty hlavní. 

Michaela Šebelová, poslankyně