Hlavní stránka Info a média Komentáře Ivo Trešl: Rozhodování mezi dvěma dobry

Ivo Trešl: Rozhodování mezi dvěma dobry

30. 4. 2024

Z Poslanecké sněmovny k nám do Senátu doputoval zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Návrh zákona je pokračováním „jednorázových“ projektů „milostivého léta I. a II.“, které spočívaly v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných prostřednictvím soudních exekutorů, pokud došlo k uhrazení jistiny. Vlastní princip zákona je vcelku záslužný, ale při bližším prostudování jsem zjistil, že se týká jen malého zlomku případů, čili dlužníků. Přestože jsem celoživotního názoru, že pořádek dělá přátele a dluhy se mají platit, tak v případě této legislativy mi to nepřišlo vůči dlužníkům na zdravotním pojištění příliš spravedlivé, a to především v souvislosti s předešlými „amnestiemi“ na dluhy.

 

Ivo Trešl: Rozhodování mezi dvěma dobry

Ivo Trešl: Rozhodování mezi dvěma dobry

Princip tzv. milostivého léta totiž obecně spočívá v odpuštění příslušenství dluhu, je-li zaplaceno dlužné pojistné. Znění návrhu zákona tak, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou, by se týkalo jen dlužníků, kdy je dlužné pojistné (tedy jistina) i dlužné penále (tedy příslušenství) vymáháno daňovou exekucí. V praxi je ale této souběh výjimečný. Často si totiž dluh na pojistném vymáhá sama zdravotní pojišťovna a v daňové exekuci se vymáhá pouze dlužné penále. Někdy je dlužné pojistné vymáháno v soudní exekuci a penále v daňové exekuci, stejně jako pojistné je již vymáháno v daňové či soudní exekuci, ale penále je pořád u pojišťovny. Toto se týká převážně klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny a právě na ně by tvrdost zákona dopadla.

Proto se jednalo o specifickou situaci, která neměla paralelu v předchozích amnestiích. Pozměňovací návrh, který jsme spolu s kolegyněmi senátorkami Hanou Kordovou-Marvanovou (ODS) a Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL), dalšími kolegy, a zároveň ve shodě a spolupráci s organizací Člověk v tísni, předložili, opouští tuto podmínku nutnosti souběhu daňových exekucí. Odpuštění penále z pojistného na veřejném zdravotní pojištění a dalších nákladů by se, v případě schválení vratky zákona do Poslanecké sněmovny, rozšířilo na všechny případy, kdy dluh na penále není vymáhán v soudní exekuci. Splnění podmínky nastane i v případě, že bude uhrazeno dlužné pojistné již vymáhané v soudní exekuci za předpokladu, že povinný zaplatí všechny náklady s takovou exekucí spojené.

Seriózní je uvést, že se jedná, podle propočtů MZd, o dlužnou částku v součtu více než 600 milionů korun. Tyto peníze by v případě úspěšného vymožení zdravotními pojišťovnami, tedy především VZP, která je majoritním věřitelem, mohly být dále využity v nejrůznějších programech prevence. Podrobnější optikou lze pak i z veřejných zdrojů zjistit, že například v roce 2021 hospodařily zdravotní pojišťovny s částkou téměř 4,11 mld korun. V tomto poměru se jedná o dlužnou částku s příslušenstvím ve výši méně než 0,2 % ročního obratu zdravotních pojišťoven. Prominutí dlužného penále je podmíněno zaplacením dlužného pojistného, které by tuto celkovou dlužnou částku dále ponížilo. VZP navíc nabízí klientům i možnost odpuštění dlužného penále až do výše 70 %, a to využitím institutu odstranění tvrdosti zákona, čímž sama de facto oddlužuje část svých věřitelů.

Zkrátka se jedná o rozhodování mezi dvěma dobry. Na jedné misce vah je to nediskriminační pomoc dlužníkům, stejně jako měli jiní v předchozích dvou projektech „milostivého léta“. Na druhé je to snížení finanční částky, kterou by následně zdravotní pojišťovny využily na prevenci. Byl jsem i kontaktu se zástupci předkladatelů z Poslanecké sněmovny, kteří souhlasí se změnou a jsou ochotni tento pozměňovací návrh při opětovném projednání ve Sněmovně. Takovým typickým dlužníkem, postiženým nezaplacením zdravotního pojistného na zdravotním pojištění jsou studenti resp. mladí lidé, u kterých vzniká po konci školní docházky, když se včas nepřihlásí na Úřad práce nebo nenastoupí do zaměstnání. Nejsou to však, pochopitelně, jediní dlužníci.

I z tohoto důvodu jsme pozměňovací návrh předložili, přesto hlavním cílem by mělo být umožnit co nejširšímu okruhu dlužníků zkusit vyřešit své dluhy a vrátit se zpět do běžného, produktivního života a odpuštěné penále vrátit společnosti jiným způsobem. Ještě jednou děkuji kolegyním a kolegům z našeho klubu, ale i celému Senátu za většinovou podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu a věřím, že Poslanecká sněmovna tuto naši změnu v zákoně podpoří.

 

Autor: Ivo Trešl