Hlavní stránka Bubovice Úprava obce

Úprava obce

oprava komunikací v obci + revitalizace/modernizace návsi + péče o památky + statek

OBECNÍ KOMUNIKACE

Obecní komunikace a náves jsou ve velmi neuspokojivém stavu. Přestože již v roce 2015 vyplynulo z dotazníkového šetření (a opakovaně v roce 2017), že rozbité cesty jsou hlavním problémem, za poslední čtyři roky nebyla opravena ani jedna.

Náš plán:

  • postupně opravíme/dokončíme všechny obecní komunikace v obci

REPREZENTATIVNÍ NÁVES

Naše obec disponuje velkým obecním prostranstvím v centru obce se vzrostlou zelení. Součástí je velká zahrada, sportovní plochy, dvě ramena Bubovického potoka, rybníček a stará vodní nádrž. Jedná se o velmi cenný prostor, který svým charakterem poskytuje mnoho příležitostí. Ty ještě nejsou zdaleka plně využity. Všechny návrhy na modernizaci bubovické návsi zůstaly zatím nevyslyšeny.

Náš plán:

  • uspořádáme setkání s občany a společně definujeme požadavky na využití obecních ploch v centru obce
  • zadáme zpracování architektonické studie s cílem připravit plán pro moderní a reprezentativní náves včetně polyfunkčního využití celého prostoru, který je v majetku obce
  • podle finančních možností budeme realizovat jednotlivé etapy

Víte, že:

Současné zastupitelstvo navrhovalo takovou změnu Územního plánu, podle které by bylo možné obecní pozemky v centru obce rozparcelovat a zastavět (jako plochy „smíšené obytné“ s plánovanou kapacitou 4 rodinných domů). Třetina bubovických občanů byla proti, takže mohla být proti tomuto návrhu vznesena námitka. Požadavek občanů na ponechání ploch jako „veřejná zeleň“ a „vodní plocha“ nebyl zastupiteli akceptován, ale podařilo se plochy uchovat alespoň jako „občanskou vybavenost“.

KAPLE SV. VOJTĚCHA

Naše obec není bohatá na kulturní památky, proto bychom měli věnovat zvýšenou pozornost těm, které máme. Dominantou naší obce je kaple sv. Vojtěcha, která nás historicky spojuje i se sousedními obcemi Sv. Janem pod Skalou a Lužcemi a také proto je důležitou paralelou k našim kořenům.

Náš plán:

  • zpřístupníme kapli bezbariérovou pěšinou bubovickým občanům i návštěvníkům obce
  • zajistíme úpravu okolí tak, aby odpovídalo reprezentativnímu charakteru celého objektu

Víte, že:

Současné zastupitelstvo zamítlo návrh na prohlášení kaple sv. Vojtěcha za kulturní památku. Naštěstí vyšší orgány rozhodly jinak, takže budoucnost kaple je ochráněna.

STATEK

Objekt bývalého statku č.p. 21 je největší historická budova v obci a je velká škoda, že chátrá. Statek disponuje velkými prostorami, které by mohly sloužit celé obci jako občanská vybavenost, jak navrhuje také územní plán. Dal by se zde postavit například domov důchodců, školka, reprezentativní obecní úřad, obchod a mnoho dalšího.

Náš plán:

  • budeme usilovat o získání této budovy do obecního majetku
  • poté připravíme podklady pro jeho přestavbu na reprezentativní objekt s polyfunkčním využitím