Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Stanovisko ke vzdání se funkce generálního ředitele SÚS PK – Bc. Pavla Panušky

Stanovisko ke vzdání se funkce generálního ředitele SÚS PK – Bc. Pavla Panušky

16. 4. 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ - Pan Bc. Pavel Panuška se vzdal funkce generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) ke dni  7. 3. 2018. Po tomto dni jej zastupovala ve funkci Ing. Wirtová. Dne 19. 3. 2018 vzala Rada PK vzdání se funkce na vědomí. Pověřila funkcí g.ř. SÚS PK Ing. Jiřího Velíška a to do doby jmenování nového g.ř. po ukončení výběrového řízení na tuto funkci.

Stanovisko ke vzdání se funkce generálního ředitele SÚS PK – Bc. Pavla Panušky

Stanovisko ke vzdání se funkce generálního ředitele SÚS PK – Bc. Pavla Panušky

Ve vzdání se funkce uvedl bývalý g.ř. Panuška, že jsem jako náměstek hejtmana pro dopravu politicky zasahoval do jeho pravomocí. K tomuto nařčení uvádím:

Panu g.ř. Bc. Panuškovi jsem během výkonu jeho funkce opakovaně vyjadřoval důvěru a to i veřejně. Jako vyjádření důvěry lze brát i přiznání prémií za rok 2017 ve výši 140 000Kč.

Jedinou intervencí z mé strany do záležitostí SÚS PK bylo, že jsem v srpnu 2017 doporučil panu g.ř., aby vzal zpět do funkce technického ředitele Bc. Martina Víta.

Pan g.ř. doporučení akceptoval. Tento krok jsem se snažil usnadnit panu g.ř. tím, že jsem na poradě techniků SÚS PK uvedl, že mou důvěru má g.ř. i ostatní ředitelé včetně p. Víta. Technikům jsem na poradě sdělil, jaké úkony mají jednotlivé úseky.

Ekonomický: připravit oddělení IT od IT PK a získat dotaci na pořízení hardwaru a softwaru – dosud nesplněno, dotace nezískána.

Úsek údržby: provést monitoring veškerého odvodnění silnic a navrhnout údržbu – dosud nesplněno.

Technický úsek: řádně investovat prostředky kraje, SFDI a IROP do obnovy a investic – prostředky byly řádně proinvestovány.

 

Důvodem odvolání Bc. Víta bylo dle vyjádření g.ř. podpis 6 smluv bez konzultace s g.ř. Požádal jsem pana ředitele KÚPK o kontrolu těchto smluv. Kontrolou bylo zjištěno, že podpisem nedošlo ke škodám na majetku kraje, ale v některých případech došlo k porušení směrnic kraje. Pan g.ř. jsem doporučil potrestat pana Bc. Víta finančně a převést preventivně oddělení řídící veřejné zakázky z pravomoci technického ředitele pod přímé řízení g.ř.

 

Zásadním důvodem pro ponechání technického ředitele ve funkci pro mě byla starost a péče o řádné a účelové proinvestování prostředků kraje, EU a státu do silnic II. a III. třídy.

Úsek, který stavby připravuje – od výkupů pozemků, přes projekty,  stavební řízení a realizaci je velmi znalý. Razantní zásah do vedení úseku by měl velké negativní dopady do majetku kraje. Projevilo se to hned v prvních dnech po odvolání technického ředitele. Měl jsem velké množství dotazů od projekčních a stavebních firem na to, že nikdo z SÚSPK není schopen rozhodnout o mnohých detailech projektů a staveb.

Při jednání s panem g.ř. a provozním ředitelem o připravovaných stavbách na další rok jsem si ověřil, že nemají potřebnou konkrétní znalost připravovaných investic. Protože PK realizoval prostřednictvím SÚS PK v roce 2017 101 staveb, plně si za svým doporučením p. g.ř. stojím.

Činnost technického úseku kontroloval koncem roku 2016 NKÚ a v červenci ukončilo kontrolu Ministerstvo financí ČR. Oba kontrolní orgány s pozitivními závěry.

 

Pan g.ř. provedl během tří let v SÚSPK 14 reorganizací. Svým doporučením jsem jen jedno z mnoha organizačních změn v SÚS PK pozastavil.

Pan ředitel byl požádán po vzdání funkce panem hejtmanem, aby tak nečinil, ale pan ředitel trval na svém. Po vzdání se funkce g.ř. SÚS PK nastoupil do vedoucí pozice firmy, která v minulosti získávala významné zakázky od PK.

 

 

Výběrové řízení na nového generálního ředitele SÚS PK.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici g.ř. SÚS PK. Cílem je získat do funkce schopného manažera, zvyklého řídit větší firmu.

Rozhodujícími požadavky, je projektový záměr, představa o řízení organizace, zkušenosti s řízením průmyslové či dopravní firmy a praktická znalost řídících a kontrolních procesů v takové firmě.

SÚS PK chybí dokonalá pasportizace svěřeného krajského majetku – silnic a permanentní vyhodnocování kvality a efektivity všech zásahů po opravě, obnově a investicích do krajských silnic.

 

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Autor: Václav Cinádr